Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników na Stanowiskach Robotniczych (Stacjonarne)
 • Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników na Stanowiskach Robotniczych (Stacjonarne)
 • Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników na Stanowiskach Robotniczych (Stacjonarne)

Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników na Stanowiskach Robotniczych (Stacjonarne)

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników! Szkolenie BHP dla stanowisk robotniczych.

Zapraszamy do udziału w specjalnie zaprojektowanym szkoleniu BHP dedykowanym pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych. Nasze intensywne szkolenie okresowe BHP dostarczy niezbędnej wiedzy i umiejętności, aby pracownicy mogli wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej załogi i zarezerwuj miejsce na naszym szkoleniu już dziś! Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i zapisać się na szkolenie.

150,00 zł
Brutto
Ilość

Termin rozpoczęcia: 03.06.2024

Termin zakończenia: 03.06.2024

Godzina rozpoczęcia: 8:15

Miejsce szkolenia: ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamiena

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu?

Uczestnictwo w szkoleniu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ma wiele korzyści:

 1. Bezpieczeństwo: Szkolenie zapewnia pracownikom niezbędną wiedzę dotyczącą zagrożeń zawodowych oraz sposobów minimalizacji ryzyka w miejscu pracy. To kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i redukcji wypadków.
 2. Świadomość: Dzięki szkoleniu pracownicy zdobywają świadomość potencjalnych zagrożeń, uczą się rozpoznawać sytuacje ryzyka i reagować odpowiednio, co pomaga uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
 3. Zgodność z przepisami: Szkolenie pozwala pracodawcy i pracownikom być zgodnymi z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest kluczowe dla legalnego funkcjonowania firmy.
 4. Optymalne wykorzystanie narzędzi i sprzętu: Szkolenie uczy właściwej obsługi sprzętu i narzędzi, co nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale także minimalizuje ryzyko wypadków związanych z ich użytkowaniem.
 5. Poprawa wydajności: Pracownicy, którzy są świadomi zasad bezpieczeństwa, często pracują sprawniej i skuteczniej, ponieważ nie muszą martwić się o ryzyko wypadków czy kontuzji.
 6. Zaufanie i zaangażowanie pracowników: Zapewnienie odpowiedniego szkolenia BHP pokazuje pracownikom, że firma dba o ich bezpieczeństwo i zdrowie, co może zwiększyć zaangażowanie oraz poczucie zaufania wobec pracodawcy.
 7. Redukcja kosztów: Uniknięcie wypadków i chorób zawodowych dzięki właściwemu szkoleniu prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z absencją, leczeniem oraz ewentualnymi konsekwencjami prawno-finansowymi.
 8. Udział w szkoleniu BHP to inwestycja w bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, a także w efektywność działania firmy.
 9. Zgodność z przepisami: Nasze szkolenie zapewnia zgodność z wymogami prawymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiedza, którą zdobędziesz, będzie spełniała normy obowiązujące w Twoim miejscu pracy.

Jaki jest cel i program szkolenia?

Cele i program szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych mogą być zróżnicowane w zależności od specyfiki branży, zagrożeń oraz wymogów prawnych. Oto przykładowe cele i program szkolenia:

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa: Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danym środowisku pracy.
 2. Rozpoznawanie zagrożeń: Szkolenie ma na celu nauczenie pracowników identyfikacji potencjalnych zagrożeń zawodowych, takich jak niebezpieczne substancje, urządzenia czy procedury pracy.
 3. Zasady postępowania w razie wypadku: Uczestnicy są uczulani na procedury postępowania w przypadku wypadku lub sytuacji awaryjnej, co może pomóc w minimalizacji skutków zdarzeń.
 4. Bezpieczna obsługa urządzeń: Pracownicy poznają zasady bezpiecznej obsługi narzędzi, maszyn i sprzętu używanego na stanowisku pracy.
 5. Zgodność z przepisami: Celem jest również zapoznanie z obowiązującymi przepisami i normami BHP oraz pokazanie, jakie obowiązki nakładają one na pracodawcę i pracowników.

Przykładowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zagadnień BHP: Omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących przepisów i norm.
 2. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy: Analiza potencjalnych ryzyk związanych z danymi stanowiskami robotniczymi oraz sposoby minimalizacji tych zagrożeń.
 3. Bezpieczna obsługa sprzętu: Szkolenie z zakresu prawidłowej eksploatacji i obsługi urządzeń oraz narzędzi używanych na danym stanowisku.
 4. Postępowanie w razie wypadku: Omówienie kroków, które należy podjąć w przypadku wypadku lub sytuacji awaryjnej, w tym udzielanie pierwszej pomocy.
 5. Testy praktyczne i dyskusje: Ćwiczenia praktyczne, scenariusze z sytuacjami związanymi z bezpieczeństwem oraz dyskusje mające na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności.
 6. Ewaluacja szkolenia: Ostatecznie, ocena efektywności szkolenia i ewentualne dostosowanie dalszych działań w zakresie BHP.

Program szkolenia powinien być dostosowany do specyfiki pracy danego zakładu, uwzględniając rodzaj wykonywanych prac oraz potencjalne zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

Jaki jest termin i lokalizacja szkolenia?

Sprawdź nasz harmonogram szkoleń dostępny na stronie internetowej. Nasze szkolenia odbywają się nie tylko w naszej siedzibie, ale także w zakładach naszych Zleceniodawców, abyśmy mogli dostosować się do ich potrzeb. Zadzwoń ustalimy szczegóły!

Kto prowadzi szkolenie BHP?

Szkolenie prowadzi doświadczony pracownik służby BHP, ratownik medyczny oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej.

Jaki dokument otrzymasz po szkoleniu?

Otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, zgo­d­ne z za­­łą­cz­ni­­kiem nr 3 do roz­­po­­rzą­­dze­­nia Mi­­ni­­stra Go­­spo­­da­r­ki i Pra­­cy z dnia 27 li­p­ca 2004 r. w spra­­wie szko­­le­­nia w dzie­­dzi­­nie bez­­pie­­cze­ń­stwa i hi­­gie­­ny pra­­cy (Dz. U. 2004 nr180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Jaki jest termin ważności szkolenia!

Zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest ważne przez 3 lat, a w sytuacji występowania prac szczególnie niebezpiecznych (praca na wysokości, praca w przestrzeniach zamkniętych, praca z preparatami chemicznymi niebezpiecznymi, praca na czynnym zakładzie produkcyjnym, prace w przestrzeniach zagrożonych wybuchem) 1 raz w roku.

Zainwestuj w Bezpieczeństwo!

Nasze Szkolenie Okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych to klucz do sukcesu Twojej firmy. Inwestuj w Bezpieczeństwo, Dbaj o Zdrowie Pracowników, a zyskasz nie tylko Lojalnych Pracowników, ale także Zminimalizujesz Ryzyko Wypadków i Utraty Efektywności w Pracy.

Arkusz danych

Data rozpoczęcia szkolenia
03.06.2024
Data zakończenia szkolenia
03.06.2024
Godzina rozpoczęcia - zakończenia szkolenia
8:15
Miejsce szkolenia
ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamiena