Badanie zapylenia, pomiar zapylenia na stanowiskach pracy
 • Badanie zapylenia, pomiar zapylenia na stanowiskach pracy
 • Pomiar py艂u na stanowiskach pracy, badanie zapylenia na stanowiskach pracy

Pomiar Zapylenia

Obowi膮zek wykonania pomiaru zapylenia na stanowiskach pracy wynika z konieczno艣ci zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunk贸w pracy 馃彮. Pracodawcy s膮 zobowi膮zani do monitorowania i minimalizowania ekspozycji pracownik贸w na czynniki szkodliwe, w tym py艂y, aby zapobiega膰 problemom zdrowotnym i chorobom zawodowym 馃樂.

Regularne pomiary pozwalaj膮 na ocen臋 ryzyka, wdro偶enie odpowiednich 艣rodk贸w ochronnych oraz s膮 wymogiem prawnym 馃摐. Nie zwlekaj z zapewnieniem bezpiecze艅stwa swoim pracownikom!

Zam贸w profesjonalny pomiar zapylenia w naszym akredytowanym laboratorium 馃И. Gwarantujemy rzetelno艣膰, dok艂adno艣膰 i zgodno艣膰 z obowi膮zuj膮cymi normami. Zadbaj o zdrowie i komfort pracy swojego zespo艂u ju偶 dzi艣! 馃専

Jakie s膮 g艂贸wne procesy przemys艂owe generuj膮ce py艂 w 艣rodowisku pracy?

Py艂y s膮 jednym z g艂贸wnych czynnik贸w szkodliwych wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy, maj膮cych znacz膮cy wp艂yw na zdrowie pracownik贸w. Py艂 przemys艂owy, b臋d膮cy areozerolem, to zawiesina cz膮stek sta艂ych, ciek艂ych lub zar贸wno sta艂ych, jak i ciek艂ych w fazie gazowej o pomijalnej pr臋dko艣ci opadania, kt贸ra powstaje z drobin r贸偶norodnych cia艂 sta艂ych zawieszonych w powietrzu. Mechanizm powstawania py艂u jest z艂o偶ony i mo偶e obejmowa膰 procesy takie jak mielenie, ci臋cie, szlifowanie, spawanie, a tak偶e naturalne procesy erozji i abrazji.

Cz膮stki py艂贸w mog膮 by膰 bardzo r贸偶norodne pod wzgl臋dem rozmiaru, kszta艂tu, sk艂adu chemicznego i toksyczno艣ci, co bezpo艣rednio wp艂ywa na ich potencjaln膮 szkodliwo艣膰. Ma艂e cz膮stki, o 艣rednicy mniejszej ni偶 10 mikrometr贸w (PM10), a szczeg贸lnie te mniejsze ni偶 2,5 mikrometra (PM2.5), s膮 szczeg贸lnie niebezpieczne, poniewa偶 mog膮 przenikn膮膰 g艂臋boko do p艂uc i przedosta膰 si臋 do krwiobiegu, co mo偶e prowadzi膰 do chor贸b uk艂adu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a nawet do raka.

Ocena ryzyka zawodowego zwi膮zanego z ekspozycj膮 na py艂y wymaga dok艂adnej analizy 艣rodowiska pracy, w tym identyfikacji 藕r贸de艂 emisji py艂贸w, oceny st臋偶enia py艂贸w w powietrzu i charakterystyki fizykochemicznej py艂贸w. Na podstawie takiej analizy mo偶na okre艣li膰 odpowiednie 艣rodki kontroli, kt贸re mog膮 obejmowa膰 in偶ynieri臋 kontroli, tak膮 jak ulepszenia system贸w wentylacyjnych i filtracyjnych, zmiany w procesach produkcyjnych maj膮ce na celu zmniejszenie emisji py艂贸w, stosowanie odpowiedniego sprz臋tu ochrony indywidualnej, a tak偶e edukacj臋 i szkolenie pracownik贸w dotycz膮ce zagro偶e艅 i 艣rodk贸w ochrony przed py艂ami.

Nale偶y r贸wnie偶 podkre艣li膰, 偶e regularne monitorowanie i przegl膮dy 艣rodowiska pracy, w tym pomiar st臋偶enia py艂贸w i ocena skuteczno艣ci zastosowanych 艣rodk贸w ochrony, s膮 kluczowe dla utrzymania bezpiecznego i zdrowego 艣rodowiska pracy. Tylko przez kompleksowe podej艣cie, obejmuj膮ce ocen臋, kontrol臋 i edukacj臋, mo偶na skutecznie zarz膮dza膰 ryzykiem zwi膮zanym z ekspozycj膮 na py艂y przemys艂owe i chroni膰 zdrowie pracownik贸w.

Na ja颅kich sta颅no颅wi颅skach po颅wsta颅je zapylenie?

Powstawanie py艂u jest zjawiskiem nieod艂膮cznie towarzysz膮cym wielu procesom produkcyjnym, przetw贸rczym i wydobywczym, maj膮cym istotny wp艂yw na 艣rodowisko pracy i zdrowie pracownik贸w. Procesy technologiczne, kt贸re generuj膮 najwi臋ksze ilo艣ci py艂贸w, s膮 zr贸偶nicowane i obejmuj膮 szeroki zakres dzia艂alno艣ci w r贸偶nych bran偶ach przemys艂u.

Do proces贸w technologicznych powoduj膮cych najwi臋ksz膮 emisj臋 py艂贸w nale偶膮 mielenie, kruszenie, przesiewanie, i transport materia艂贸w sypkich, kt贸re s膮 podstaw膮 wielu dzia艂a艅 przemys艂owych, zar贸wno w przemy艣le ci臋偶kim, jak i l偶ejszym. Spawanie, ci臋cie, szlifowanie, piaskowanie i polerowanie wytworzonych element贸w to kolejne czynno艣ci, kt贸re w znacznym stopniu przyczyniaj膮 si臋 do powstawania py艂贸w w 艣rodowisku pracy. Ponadto, istotnym 藕r贸d艂em py艂贸w s膮 r贸wnie偶 procesy wt贸rne, takie jak py艂y zalegaj膮ce powierzchnie maszyn i urz膮dze艅, konstrukcji no艣nych i dr贸g dojazdowych, kt贸re mog膮 by膰 remobilizowane do atmosfery przez ruch pojazd贸w i pracownik贸w.

Py艂 mo偶e powstawa膰 w wielu r贸偶nych 艣rodowiskach pracy, a stanowiska, na kt贸rych wyst臋puje, s膮 r贸偶norodne i zale偶膮 od charakteru wykonywanej pracy oraz u偶ywanych materia艂贸w i technologii. Oto kilka przyk艂ad贸w bran偶 i stanowisk, gdzie py艂 jest powszechnym zjawiskiem:

 • Przemys艂 budowlany: Prace takie jak ci臋cie, szlifowanie, wiercenie czy rozbi贸rka materia艂贸w budowlanych (beton, ceg艂a, kamie艅) generuj膮 znaczne ilo艣ci py艂u. Stanowiska takie jak murarz, betoniarz, czy operator ci臋偶kiego sprz臋tu cz臋sto maj膮 do czynienia z py艂em.
 • Przemys艂 wydobywczy: G贸rnicy pracuj膮cy w kopalniach w臋gla, rud metali, kamienio艂omach itp. s膮 nara偶eni na py艂 mineralny, kt贸ry mo偶e prowadzi膰 do chor贸b takich jak pylica.
 • Przemys艂 metalurgiczny i obr贸bka metali: Szlifowanie, ci臋cie, spawanie i polerowanie metali generuj膮 py艂y metaliczne i tlenki metali.
 • Przemys艂 drzewny: Prace zwi膮zane z obr贸bk膮 drewna, takie jak pi艂owanie, szlifowanie czy frezowanie, wydzielaj膮 py艂 drzewny, kt贸ry mo偶e by膰 nie tylko dra偶ni膮cy, ale i alergenny.
 • Rolnictwo i przetw贸rstwo 偶ywno艣ci: Praca w silosach zbo偶owych, m艂ynach, fabrykach przetw贸rstwa 偶ywno艣ci mo偶e generowa膰 py艂 organiczny z ziaren, m膮ki czy innych produkt贸w rolnych.
 • Przemys艂 chemiczny: Produkcja i przetwarzanie chemikali贸w mo偶e prowadzi膰 do emisji py艂贸w nieorganicznych i organicznych, w tym proszk贸w chemicznych.
 • Przemys艂 tekstylny: W procesie prz臋dzenia, tkania i ci臋cia tkanin mo偶e powstawa膰 py艂 w艂贸kienniczy.
 • Przemys艂 ceramiczny i szklarski: Praca z surowcami takimi jak glina, piasek czy proszki mineralne w procesach produkcyjnych ceramiki i szk艂a generuje py艂.

W tych i wielu innych 艣rodowiskach pracy istotne jest stosowanie odpowiednich 艣rodk贸w ochrony indywidualnej, takich jak maski przeciwpy艂owe, oraz wdra偶anie system贸w wentylacyjnych i filtracyjnych, aby zmniejszy膰 ekspozycj臋 pracownik贸w na py艂. Ochrona zdrowia pracownik贸w w miejscach, gdzie powstaje py艂, wymaga ci膮g艂ego monitorowania st臋偶e艅 py艂u w powietrzu i stosowania najlepszych dost臋pnych technologii kontroli emisji py艂贸w. Tylko przez takie zintegrowane podej艣cie, obejmuj膮ce ocen臋, kontrol臋 i edukacj臋, mo偶na skutecznie zarz膮dza膰 ryzykiem zwi膮zanym z ekspozycj膮 na py艂y przemys艂owe i chroni膰 zdrowie pracownik贸w.

Ja颅kie cho颅ro颅by wy颅wo颅艂u颅je pra颅ca w聽艣ro颅do颅wi颅sku za颅py颅lo颅nym?

Skutki zdrowotne wynikaj膮ce z ekspozycji na py艂 przemys艂owy s膮 zr贸偶nicowane i zale偶膮 od wielu czynnik贸w, w tym od rodzaju wdychanego py艂u, jego sk艂adu chemicznego, wielko艣ci i rozdrobnienia cz膮stek, ich rozpuszczalno艣ci w wodzie, st臋偶enia w powietrzu oraz czasu ekspozycji zawodowej. Szczeg贸lnie szkodliwe dzia艂anie na organizm ludzki maj膮 py艂y, kt贸rych cz膮stki s膮 na tyle ma艂e, 偶e mog膮 przenika膰 g艂臋boko do uk艂adu oddechowego, docieraj膮c do p臋cherzyk贸w p艂ucnych i mog膮c by膰 absorbowane do krwiobiegu.

Niekt贸re z chor贸b wywo艂ywanych przez prac臋 w 艣rodowisku zapy艂onym obejmuj膮:

 • Pylica: Choroba ta jest spowodowana d艂ugotrwa艂膮 ekspozycj膮 na r贸偶ne rodzaje py艂贸w, takie jak py艂 w臋glowy, krzemionkowy, azbestowy, talkowy czy aluminiowy. Pylica mo偶e prowadzi膰 do powa偶nego uszkodzenia p艂uc, zw艂贸knienia i utrudnienia oddychania.
 • Astma zawodowa: Przewlek艂y stan zapalny dr贸g oddechowych wywo艂any inhalacj膮 py艂贸w, kt贸ry charakteryzuje si臋 napadami duszno艣ci, 艣wiszcz膮cym oddechem, kaszlem i uczuciem ucisku w klatce piersiowej.
 • Przewlek艂e choroby obturacyjne dr贸g oddechowych (POChP): Mog膮 rozwija膰 si臋 na skutek wdychania py艂贸w, dym贸w i gaz贸w, prowadz膮c do trudno艣ci w oddychaniu i przewlek艂ego kaszlu.
 • Rak p艂uc i inne nowotwory: D艂ugotrwa艂a ekspozycja na niekt贸re rodzaje py艂贸w, zw艂aszcza azbestu, krzemionki i metali ci臋偶kich, mo偶e zwi臋ksza膰 ryzyko rozwoju raka p艂uc, mi臋dzyb艂oniaka op艂ucnej i otrzewnej, raka oskrzeli, krtani i nosa.
 • Zapalenie oskrzeli i inne infekcje dr贸g oddechowych: Przewlek艂e nara偶enie na py艂 mo偶e prowadzi膰 do zapalenia oskrzeli i innych infekcji dr贸g oddechowych.
 • Choroby sk贸ry i zapalenie spoj贸wek: Kontakt sk贸rny z niekt贸rymi py艂ami mo偶e powodowa膰 problemy dermatologiczne, a py艂y mog膮 r贸wnie偶 podra偶nia膰 oczy, prowadz膮c do zapalenia spoj贸wek.

Zarz膮dzanie ryzykiem zwi膮zanym z ekspozycj膮 na py艂y przemys艂owe wymaga 艣cis艂ego przestrzegania przepis贸w dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy, stosowania odpowiednich 艣rodk贸w ochrony indywidualnej, takich jak maski przeciwpy艂owe, oraz regularnego monitorowania jako艣ci powietrza w miejscu pracy. Wa偶ne jest, aby pracodawcy i pracownicy byli 艣wiadomi potencjalnych zagro偶e艅 zdrowotnych zwi膮zanych z ekspozycj膮 na py艂 i podejmowali odpowiednie 艣rodki ochrony w celu zapobiegania rozwojowi chor贸b zawodowych.

Jakie s膮 r贸偶nice mi臋dzy frakcj膮 wdychaln膮 a respirabiln膮 cz膮stek py艂u?

Frakcja wdychalna i respirabilna to terminy u偶ywane w kontek艣cie oceny nara偶enia na py艂y w 艣rodowisku pracy oraz w badaniach zwi膮zanych z jako艣ci膮 powietrza. Odnosz膮 si臋 one do r贸偶nych rozmiar贸w cz膮stek py艂u w powietrzu, kt贸re mog膮 by膰 wdychane przez ludzi, oraz do ich zdolno艣ci do przedostawania si臋 do r贸偶nych cz臋艣ci uk艂adu oddechowego.

 1. Frakcja wdychalna: Obejmuje cz膮stki py艂u, kt贸re s膮 na tyle du偶e, 偶e mog膮 zosta膰 zatrzymane w g贸rnych drogach oddechowych, takich jak nos i gard艂o, ale s膮 r贸wnie偶 na tyle ma艂e, by m贸c zosta膰 wdychane do p艂uc. Generalnie, frakcja wdychalna odnosi si臋 do cz膮stek o 艣rednicy mniejszej ni偶 10 mikrometr贸w (PM10). Te cz膮stki mog膮 dotrze膰 do oskrzeli i innych cz臋艣ci g贸rnych dr贸g oddechowych.
 2. Frakcja respirabilna: Jest to podzbi贸r frakcji wdychalnej sk艂adaj膮cy si臋 z jeszcze mniejszych cz膮stek, kt贸re mog膮 przenika膰 g艂臋biej do uk艂adu oddechowego, a偶 do p臋cherzyk贸w p艂ucnych (alweol). Frakcja respirabilna zazwyczaj odnosi si臋 do cz膮stek o 艣rednicy mniejszej ni偶 4 mikrometry (PM4) do 2,5 mikrometra (PM2.5). Ze wzgl臋du na ich ma艂y rozmiar, te cz膮stki mog膮 przedosta膰 si臋 do najg艂臋bszych cz臋艣ci p艂uc i by膰 absorbowane do krwiobiegu, co mo偶e prowadzi膰 do powa偶niejszych problem贸w zdrowotnych.

Rozr贸偶nienie mi臋dzy frakcj膮 wdychaln膮 a respirabiln膮 jest kluczowe dla oceny ryzyka zdrowotnego zwi膮zanego z ekspozycj膮 na py艂y w miejscu pracy oraz dla projektowania skutecznych system贸w ochrony zdrowia pracownik贸w. Okre艣la to r贸wnie偶, jakie 艣rodki ochrony osobistej, takie jak maski przeciwpy艂owe, s膮 potrzebne do ochrony przed konkretnymi rodzajami cz膮stek. Monitoring i kontrola tych frakcji py艂贸w s膮 istotne w zapobieganiu chorobom zawodowym i ochronie zdrowia publicznego.

Jakie kroki nale偶y podj膮膰 do wytypowania czynnik贸w py艂owych w badaniu 艣rodowiska pracy?

Pracodawca wraz z s艂u偶b膮 BHP ma za zadanie zidentyfikowa膰 stanowiska pracy, na kt贸rych wyst臋puje ryzyko nara偶enia na czynniki py艂owe. Kluczowym elementem w tym procesie jest g艂臋bokie zrozumienie specyfiki miejsca pracy oraz rodzaj贸w dzia艂alno艣ci, kt贸re mog膮 generowa膰 py艂. Wytypowanie czynnik贸w py艂owych do przeprowadzenia badania 艣rodowiska pracy jest zatem niezb臋dne do oceny ryzyka zawodowego i projektowania skutecznych 艣rodk贸w ochrony zdrowia pracownik贸w. Proces ten obejmuje kilka istotnych krok贸w:

 1. Analiza proces贸w pracy: Nale偶y dok艂adnie zbada膰 wszystkie procesy pracy mog膮ce generowa膰 py艂, takie jak obr贸bka mechaniczna (szlifowanie, ci臋cie, wiercenie), procesy termiczne (spawanie, lutowanie), prace budowlane, czy manipulacja materia艂ami sypkimi (transport, prze艂adunek).
 2. Inwentaryzacja u偶ywanych materia艂贸w: Sporz膮d藕 wykaz materia艂贸w u偶ywanych w miejscu pracy, kt贸re mog膮 by膰 藕r贸d艂em py艂贸w, zwracaj膮c szczeg贸ln膮 uwag臋 na te, kt贸re mog膮 generowa膰 py艂y niebezpieczne (azbest, krzemionka, metale ci臋偶kie).
 3. Ocena dokumentacji bezpiecze艅stwa: Przejrzyj karty charakterystyki substancji chemicznych (MSDS) dla u偶ywanych materia艂贸w i substancji, aby zidentyfikowa膰 informacje dotycz膮ce potencjalnych zagro偶e艅 py艂owych.
 4. Konsultacje z pracownikami: Rozmowy z pracownikami mog膮 ujawni膰 potencjalne 藕r贸d艂a emisji py艂贸w, kt贸re mog艂y zosta膰 przeoczone podczas innych etap贸w analizy.
 5. Przegl膮d danych z monitoringu 艣rodowiska pracy: Analiza wynik贸w wcze艣niejszych pomiar贸w st臋偶e艅 py艂贸w w powietrzu pomo偶e zidentyfikowa膰 obszary zwi臋kszonego ryzyka.
 6. Ocena ryzyka zdrowotnego: Oceni膰 ryzyko zdrowotne zwi膮zane z ekspozycj膮 na py艂y, uwzgl臋dniaj膮c czynniki takie jak czas ekspozycji, efektywno艣膰 istniej膮cych 艣rodk贸w ochrony oraz histori臋 zdrowotn膮 pracownik贸w.

Nast臋pnie, nale偶y dokona膰 selekcji pracownik贸w do bada艅, wybieraj膮c osoby najbardziej nara偶one na ekspozycj臋 jako reprezentatywne przypadki, lub grup臋 pracownik贸w o podobnym profilu nara偶enia. Dok艂adne wytypowanie czynnik贸w py艂owych i zrozumienie zagro偶e艅, jakie one stanowi膮, jest fundamentem dla efektywnego zarz膮dzania ryzykiem zawodowym i ochrony zdrowia pracownik贸w.

Jakie s膮 obowi膮zki pracodawcy w zakresie przeprowadzania bada艅 i pomiar贸w czynnik贸w py艂owych w 艣rodowisku pracy?

Zgodnie z art. 227 ust. 2 Kodeksu pracy, pracodawcy s膮 zobowi膮zani przeprowadza膰 na sw贸j koszt badania i pomiary czynnik贸w szkodliwych dla zdrowia pracownik贸w, w tym czynnik贸w py艂owych, w 艣rodowisku pracy. Obowi膮zek ten obejmuje r贸wnie偶 rejestrowanie, przechowywanie oraz udost臋pnianie wynik贸w tych bada艅 pracownikom. Cz臋stotliwo艣膰 przeprowadzania bada艅 i pomiar贸w jest okre艣lona w rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. dotycz膮cym bada艅 i pomiar贸w czynnik贸w szkodliwych dla zdrowia w 艣rodowisku pracy.

Regularne badania czynnik贸w py艂owych s膮 niezb臋dne do monitorowania poziom贸w ekspozycji oraz oceny efektywno艣ci wdro偶onych 艣rodk贸w ochronnych. Badania te powinny by膰 przeprowadzane:

 • Po rozpocz臋ciu eksploatacji stanowisk pracy: W celu oceny potencjalnego ryzyka zwi膮zanego z nowymi procesami produkcyjnymi.
 • Po wprowadzeniu zmian w procesach pracy: Gdy zmiany mog膮 zwi臋kszy膰 emisj臋 py艂贸w lub wprowadzi膰 nowe 藕r贸d艂a emisji.
 • Okresowo: Dla ci膮g艂ego monitorowania, nawet je艣li nie nast膮pi艂y zmiany w procesach.
 • Po wyst膮pieniu incydent贸w lub awarii: Kt贸re mog艂y prowadzi膰 do niekontrolowanej emisji py艂贸w.
 • Na 偶膮danie organ贸w nadzoru: W odpowiedzi na skargi pracownik贸w lub wyniki inspekcji.
 • W przypadku wykrycia problem贸w zdrowotnych u pracownik贸w: Kt贸re mog膮 by膰 zwi膮zane z ekspozycj膮 na py艂y.

Ponadto, w przypadku wyst臋powania szkodliwych czynnik贸w py艂owych, z wyj膮tkiem tych o dzia艂aniu rakotw贸rczym lub mutagennym, badania i pomiary nale偶y wykonywa膰:

 • Co najmniej raz na dwa lata: Je艣li ostatnie badania wykaza艂y st臋偶enie czynnika szkodliwego dla zdrowia od 0,1 do 0,5 warto艣ci NDS.
 • Co najmniej raz w roku: Je艣li st臋偶enie przekroczy艂o 0,5 warto艣ci NDS.

Pracodawcy musz膮 zapewni膰, 偶e badania 艣rodowiska pracy s膮 regularne i systematyczne, aby skutecznie chroni膰 zdrowie i bezpiecze艅stwo pracownik贸w, stosuj膮c si臋 do obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

Zapylenie NDS

Jakie normy i metody stosujemy do oceny nara偶enia zawodowego na czynniki py艂owe i oznaczania frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozolu w powietrzu na stanowiskach pracy?

Proces oceny nara偶enia zawodowego na czynniki py艂owe prowadzony jest z najwy偶sz膮 staranno艣ci膮, zgodnie z Certyfikatem Akredytacji nr AB 1695 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz opiera si臋 na normie PN-Z-04008-7:2020+Az1:2004. Dodatkowo, w celu zapewnienia dok艂adnej oceny czysto艣ci powietrza na stanowiskach pracy, stosujemy metodologi臋 okre艣lon膮 w normie PN-Z-04507:2022-05 i PN-Z-04508:2022-05. Norma ta przedstawia metod臋 oznaczania frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozolu w powietrzu metod膮 grawimetryczn膮, co stanowi kluczowy element kontroli warunk贸w sanitarnohigienicznych.

W procesie tym korzystamy z osobistych aspirator贸w z g艂owicami do frakcji wdychalnej i respirabilnej, wyposa偶onych w filtry polipropylenowe. Istotne jest r贸wnie偶 wykorzystanie kalibratora przep艂ywu do precyzyjnego sprawdzenia aspirator贸w przed rozpocz臋ciem i po zako艅czeniu ka偶dego badania. Dzi臋ki temu zapewniamy, 偶e wyniki poboru s膮 dok艂adne i nie wymagaj膮 powt贸rzenia.

Zastosowanie metody grawimetrycznej, jak opisano w normie PN-Z-04507:2022-05 iPN-Z-04508:2022-05, pozwala na szczeg贸艂owe oznaczanie najmniejszych st臋偶e艅 frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozolu. Efektywno艣膰 tej metody zale偶y od wyboru odpowiedniego pr贸bnika, rodzaju filtra oraz dok艂adno艣ci u偶ywanej wagi. W ten spos贸b, proces badawczy nie tylko spe艂nia obowi膮zuj膮ce przepisy i normy, ale r贸wnie偶 zapewnia wysok膮 wiarygodno艣膰 i efektywno艣膰 w ocenie ryzyka zawodowego zwi膮zanego z ekspozycj膮 na czynniki py艂owe, co jest kluczowe dla ochrony zdrowia pracownik贸w.

Przep艂ywomierz do ustawiania aspirator贸wAspirator do pobierania pr贸bek zapylenia na stanowiskach pracy filtry polipropylenowe do poboru czynnik贸w py艂owych

Ja颅kie czyn颅ni颅ki py颅艂o颅we po颅bie颅ra颅my na sta颅no颅wi颅skach pra颅cy?

Czyn颅ni颅ki py颅艂o颅we - frak颅cja wdy颅chal颅na to As颅falt Naf颅to颅wy; Apa颅ty颅ty i Fos颅fo颅ry颅ty; Ce颅ment Por颅t颅landz颅ki; Di颅tle颅nek Ty颅ta颅nu; Gra颅fit Na颅tu颅ral颅ny; Gra颅fit Syn颅te颅tycz颅ny; Ka颅olin; Krze颅mion颅ka Bez颅po颅sta颅cio颅wa i Syn颅te颅tycz颅na; Py颅艂y Drew颅na; Py颅艂y M膮颅ki; Py颅艂y Nie颅skla颅sy颅fi颅ko颅wa颅ne ze Wzgl臋颅du na Tok颅sycz颅no艣膰; Py颅艂y Or颅ga颅nicz颅ne Po颅cho颅dze颅nia Zwie颅rz臋颅ce颅go i Ro颅艣lin颅ne颅go z wy颅j膮t颅kiem py颅艂贸w drew颅na oraz m膮颅ki; Siar颅czan (VI) Wap颅nia (gips); Sa颅dza Tech颅nicz颅na; Talk; W臋颅giel (ka颅mien颅ny, bru颅nat颅ny); W臋颅glan Ma颅gne颅zu Wap颅nia (do颅lo颅mit); W臋颅glik Krze颅mu, Nie颅w艂贸k颅ni颅sty.

Czyn颅ni颅ki py颅艂o颅we - frak颅cja re颅spi颅ra颅bil颅na 鈥 Apa颅ty颅ty i Fos颅fo颅ry颅ty; Ce颅ment Por颅t颅landz颅ki; Gra颅fit Na颅tu颅ral颅ny; Krze颅mion颅ka Bez颅po颅sta颅cio颅wa i Syn颅te颅tycz颅na; Py颅艂y Or颅ga颅nicz颅ne Po颅cho颅dze颅nia Zwie颅rz臋颅ce颅go i Ro颅艣lin颅ne颅go z wy颅j膮t颅kiem py颅艂贸w drew颅na oraz m膮颅ki; Talk; W臋颅giel (ka颅mien颅ny, bru颅nat颅ny).

Jakie kroki nale偶y podj膮膰 po przeprowadzeniu bada艅 zapylenia na stanowiskach pracy?

Po przeprowadzeniu bada艅 czynnik贸w py艂owych w 艣rodowisku pracy, pracodawca ma szereg obowi膮zk贸w, kt贸re maj膮 na celu zapewnienie bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia pracownik贸w. Pierwszym krokiem po analizie wynik贸w jest niezw艂oczne poinformowanie pracownik贸w o wynikach bada艅 i pomiar贸w, co jest zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa pracy. Pracodawca jest r贸wnie偶 zobowi膮zany do prowadzenia na bie偶膮co rejestru czynnik贸w szkodliwych dla zdrowia wyst臋puj膮cych na stanowisku pracy. Rejestry te musz膮 by膰 przechowywane przez okres 40 lat od daty ostatniego wpisu, co zapewnia mo偶liwo艣膰 d艂ugoterminowego monitorowania warunk贸w pracy i ewentualnego wp艂ywu na zdrowie pracownik贸w.

Na podstawie wynik贸w bada艅 i pomiar贸w konieczna jest aktualizacja oceny ryzyka zawodowego zwi膮zanego z nara偶eniem pracownik贸w na czynniki py艂owe i inne czynniki szkodliwe. Aktualizacja ta powinna by膰 przeprowadzona w oparciu o wyniki pomiar贸w i wielko艣ci charakteryzuj膮ce nara偶enie, np. wed艂ug skali tr贸jstopniowej PN-N-18002:2011. W sytuacji, gdy stwierdzone zostanie przekroczenie najwy偶szych dopuszczalnych st臋偶e艅 (NDS), pracodawca ma obowi膮zek eliminowa膰 ryzyko zawodowe zwi膮zane z nara偶eniem na czynniki py艂owe u 藕r贸d艂a lub ogranicza膰 je do mo偶liwie najni偶szego poziomu. Dzia艂ania te powinny uwzgl臋dnia膰 dost臋pne rozwi膮zania techniczne oraz post臋p naukowo-techniczny.

Podj臋cie dzia艂a艅 koryguj膮cych i prewencyjnych, regularne monitorowanie efektywno艣ci tych dzia艂a艅 oraz ci膮g艂e doskonalenie systemu zarz膮dzania bezpiecze艅stwem pracy s膮 kluczowe dla ochrony zdrowia pracownik贸w. Dokumentacja wszystkich dzia艂a艅, wynik贸w bada艅 i aktualizacji oceny ryzyka jest niezb臋dna dla cel贸w prawnych oraz jako baza do dalszego doskonalenia warunk贸w pracy. Komunikacja z pracownikami odno艣nie wynik贸w bada艅, planowanych dzia艂a艅 oraz metod ochrony jest r贸wnie偶 istotnym elementem budowania 艣wiadomo艣ci i kultury bezpiecze艅stwa w miejscu pracy.

Jakie dzia艂ania powinien podj膮膰 pracodawca w odpowiedzi na przekroczone warto艣ci zapylenia na stanowiskach pracy?

W odpowiedzi na stwierdzone przekroczenia warto艣ci zapylenia na stanowiskach pracy, pracodawca musi podj膮膰 kompleksowe dzia艂ania obejmuj膮ce aspekty techniczne, organizacyjne oraz 艣rodki ochrony indywidualnej (艢OI). Oto szczeg贸艂owy plan dzia艂a艅:

Dzia艂ania Techniczne:

 • Poprawa system贸w wentylacji: Instalacja lub modernizacja system贸w wentylacji miejscowej, aby skutecznie usuwa膰 py艂 z miejsca jego powstawania.
 • Zastosowanie urz膮dze艅 odpylaj膮cych: Monta偶 specjalistycznych urz膮dze艅, takich jak cyklony, filtry workowe, elektrofiltry, w celu zredukowania emisji py艂u.
 • Modyfikacja proces贸w pracy: Przej艣cie na mniej py艂ogenne technologie, zamkni臋cie proces贸w produkcyjnych lub stosowanie metod mokrych.
 • Zastosowanie 艣rodk贸w ochrony zbiorowej: Wprowadzenie os艂on, przegr贸d, kabin odpylaj膮cych, ograniczaj膮cych ekspozycj臋 na py艂.

Dzia艂ania Organizacyjne:

 • Rotacja pracownik贸w: System rotacji w celu ograniczenia d艂ugotrwa艂ej ekspozycji na py艂.
 • Planowanie przerw w pracy: Organizacja przerw w strefach o ni偶szym poziomie zapylenia.
 • Optymalizacja proces贸w pracy: Dostosowanie proces贸w w celu minimalizacji generowania py艂u.
 • Edukacja i szkolenia: Regularne szkolenia dotycz膮ce ryzyka zwi膮zanego z ekspozycj膮 na py艂 i metody jego ograniczania.
 • Komunikacja i konsultacje: Otwarta komunikacja i w艂膮czanie pracownik贸w do procesu identyfikacji ulepsze艅.

艢rodki Ochrony Indywidualnej:

 • Maski przeciwpy艂owe: Zapewnienie pracownikom masek i p贸艂masek z odpowiednimi filtrami przeciwpy艂owymi.
 • Okulary ochronne: Dostarczenie okular贸w ochronnych chroni膮cych oczy przed podra偶nieniem.
 • Odzie偶 ochronna: Udost臋pnienie odzie偶y zapobiegaj膮cej osiadaniu py艂u na sk贸rze.
 • R臋kawice ochronne: Zapewnienie r臋kawic ochronnych przy ryzyku kontaktu sk贸rnego z py艂em.
 • Szkolenia z zakresu 艢OI: Edukacja pracownik贸w w zakresie prawid艂owego u偶ywania 艣rodk贸w ochrony.

Realizacja tego kompleksowego planu dzia艂a艅, 艂膮cz膮cego aspekty techniczne, organizacyjne i indywidualne 艣rodki ochrony, jest kluczowa dla skutecznego zarz膮dzania ryzykiem zawodowym zwi膮zanym z ekspozycj膮 na czynniki py艂owe. Wa偶ne jest regularne monitorowanie i dostosowywanie strategii ochrony, aby zapewni膰 pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy.