Pomiar ha­łasu
 • Pomiar ha­łasu
 • Pomiar ha­łasu

Pomiar ha­łasu

Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników - zleć pomiary hałasu na stanowiskach pracy w swojej firmie!

👂 Bezpieczeństwo pracowników - Nadmierny hałas może prowadzić do uszkodzenia słuchu i innych problemów zdrowotnych, dlatego istotne jest monitorowanie i kontrolowanie poziomu hałasu.

💼 Wydajność i komfort pracy - Nadmierny hałas może obniżać wydajność i koncentrację pracowników, co wpływa negatywnie na jakość pracy i efektywność firmy.

🛠️ Dostosowanie środków ochrony - Pomiar hałasu pozwoli pracodawcy na identyfikację obszarów wymagających poprawy i dostosowania środków ochrony, takich jak słuchawki ochronne czy izolacja akustyczna.

Zamów pomiar hałasu na stanowiskach pracy już teraz, aby zadbać o zdrowie i komfort swoich pracowników oraz poprawić efektywność pracy. 📏👂👷‍♀️

Ilość

Hałas na stanowiskach pracy

Jakie są skutki zdrowotne i psychologiczne nadmiernego hałasu na stanowiskach pracy?

Hałas to wszelkie dźwięki, które są niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe, oddziałujące na narząd słuchu, inne zmysły oraz na różne elementy ciała człowieka. Skutki szkodliwego działania hałasu są wielorakie, obejmując aspekty funkcjonalne, zdrowotne i ekonomiczne. Nadmierny hałas wpływa nie tylko na narząd słuchu, ale także na ogólny stan zdrowia, na kondycję psychiczną, emocjonalną i somatyczną. Powoduje poczucie braku bezpieczeństwa, ogranicza poczucie niezależności, utrudnia komunikację i orientację w otoczeniu, pogarszając tym samym jakość życia, pracy i wypoczynku.

Jakie kroki należy podjąć przed zleceniem pomiarów hałasu na stanowiskach pracy, aby dokładnie zidentyfikować i ocenić potencjalne źródła nadmiernego hałasu?

Przed przystąpieniem do pomiarów hałasu na stanowiskach pracy, istotne jest dokonanie szczegółowego przeglądu maszyn, zwracając uwagę na kilka kluczowych kwestii:

 1. Zużycie Części Łożyskowych i Przekładni: Należy sprawdzić, czy nie występują zużycia części łożyskowych i przekładni. Braki płynów eksploatacyjnych, takich jak oleje przekładniowe, płyny chłodzące narzędzia i obrabiane elementy, mogą powodować nadmierny hałas, zwiększający się o 2 do 5 dB.
 2. Niewłaściwy Dobór Narzędzi: Ważne jest, aby narzędzia były odpowiednio dobrane do obrabianego materiału. Wyeksploatowane narzędzia, takie jak tępe wiertła, noże czy piły, mogą generować dodatkowy hałas, który w niektórych przypadkach może wzrastać o 0,5 do 4 dB.
 3. Wysokość Pomieszczeń: Należy również uwzględnić wysokość pomieszczeń pracy. Niskie pomieszczenia mogą sprzyjać zjawisku nadmiernego odbicia fal akustycznych. Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, minimalna wysokość pomieszczenia dla stałej pracy, w której występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinna wynosić co najmniej 3,3 m w świetle.

Wymiana zużytych części łożyskowych i przedkładni      Zużyte narzędzia powodujące hałas na stanowiskach pracy

Dokonanie tego rodzaju przeglądu pozwoli na bardziej precyzyjne określenie źródeł hałasu i efektywniejsze jego ograniczenie, co jest kluczowe przed przystąpieniem do właściwych pomiarów hałasu na stanowiskach pracy.

Jak prze­bie­ga po­miar ha­ła­su na sta­no­wi­skach pra­cy?

Pomiar hałasu na stanowiskach pracy jest procesem dokładnym i istotnym z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracowników. Oto ogólny przebieg tego procesu:

 1. Ustalenie stanowisk pracy do badań hałasu: Pra­co­daw­ca­ lub służ­ba bhp okre­śla sta­no­wi­ska pra­cy, na któ­rych wy­stę­pu­je za­gro­że­nie ha­ła­sem oraz źró­dła ha­ła­su.
 2. Przygotowanie chronometrażu czynności: Pra­co­daw­ca w po­ro­zu­mie­niu z pra­cow­ni­ka­mi usta­la chro­no­me­traż wy­ko­ny­wa­nych czyn­no­ści na ba­da­nym sta­no­wi­sku i ustala czas na­ra­że­nia pracowników na hałas.
 3. Przygotowanie sprzętu: Pomiar hałasu wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, takiego jak miernik hałas. Ten sprzęt jest kalibrowany i przygotowywany do pomiaru.
 4. Pomiar poziomu dźwięku: Miernik poziomu dźwięku jest umieszczany na wybranych stanowiskach pracy przez określony czas. W trakcie pomiaru rejestrowane są poziomy hałasu w decybelach (dB).
 5. Powtarzalność pomiarów: Pomiary są wykonywane kilkakrotnie w różnych warunkach lub czasach, aby uzyskać pełny obraz poziomu hałasu w danym miejscu pracy.
 6. Analiza wyników: Zebrane dane są analizowane i porównywane z normami oraz przepisami dotyczącymi poziomu hałasu w miejscu pracy. Po badaniach hałasu pracodawca otrzymuje sprawozdanie z badań.
 7. Środki zaradcze: Na podstawie sprawozdania pracodawca ocenia, czy poziomy hałasu są akceptowalne, czy też konieczne są środki zaradcze. Jeśli poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, pracodawca podejmuje działania w celu zminimalizowania hałasu. Może to obejmować stosowanie działań technicznych, organizacyjnych czy środków ochrony indywidualnej.

Jakie normy i procedury są stosowane przy pomiarach hałasu na stanowiskach pracy oraz jak zapewniana jest dokładność i wiarygodność tych pomiarów?

Pomiary hałasu przeprowadzamy na podstawie Certyfikatu Akredytacji nr AB 1695, wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji. Badania hałasu na stanowiskach pracy realizujemy zgodnie z normami PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011, stosując strategię pomiarową nr 1, która uwzględnia podział pracy na badanym stanowisku na poszczególne czynności.

W procesie pomiaru hałasu wykorzystujemy mierniki poziomu dźwięku klasy 1 zgodne z normą IEC 61672:2002 oraz kalibratory akustyczne. Kalibracja miernika poziomu dźwięku jest przeprowadzana przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego pomiaru. Taki sposób weryfikacji gwarantuje prawidłowość wyników pomiarów i eliminuje potrzebę ich powtarzania.

Miernik hałasu     Kalibrator miernika hałasu

Ja­kie są war­to­ści do­pusz­czal­ne ze wzglę­du na ochro­nę słu­chu?

Wy­zna­cza­ne pa­ra­me­try ha­ła­su w śro­do­wi­sku pra­cy – war­to­ści do­pusz­czal­ne ha­ła­su:

 1. Po­ziom eks­po­zy­cji na ha­łas od­nie­sio­ny do 8-go­dzin­ne­go dnia pra­cy – LEx,8h - 85 dB,
 2. Mak­sy­mal­ny po­ziom dźwię­ku – LAmax – nor­ma­tyw 115 dB,
 3. Szczy­to­wy po­ziom dźwię­ku – LCpe­ak – nor­ma­tyw 135 dB.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie informowania pracowników i podejmowania działań po przekroczeniu dopuszczalnych poziomów hałasu na stanowiskach pracy?

 1. Informowanie Pracowników o Wynikach Badań Hałasu: Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie informować pracowników o wynikach przeprowadzonych badań hałasu.
 2. Prowadzenie Rejestru Czynników Szkodliwych: Na podstawie wyników badań, pracodawca aktualizuje rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, który musi być przechowywany przez 40 lat od daty ostatniego wpisu.
 3. Aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego: Regularne aktualizacje oceny ryzyka zawodowego są przeprowadzane na podstawie pomiarów hałasu i innych czynników szkodliwych, zgodnie z normami, np. trójstopniową skalą PN-N-18002:2011.
 4. Eliminacja lub Ograniczenie Narażenia na Hałas: W sytuacji przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu, pracodawca ma obowiązek eliminować lub ograniczać ryzyko zawodowe związane z hałasem do najniższego możliwego poziomu, uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne i postęp naukowy.
 5. Wprowadzenie Programu Działań Ograniczających Hałas: Po przekroczeniu wartości NDN dla hałasu, pracodawca musi stworzyć i zaimplementować program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas i odpowiednio oznakować stanowiska pracy.
Ocena ryzyka dla pomiaru hałasu na stanowiskach pracy

Jakie działania techniczne powinny być wdrożone w celu zmniejszenia ekspozycji pracowników na hałas w środowisku pracy?

Ograniczanie hałasu na stanowiskach pracy często wymaga zastosowania różnorodnych rozwiązań technicznych. Oto niektóre z nich:

 1. Izolacja Akustyczna: Montaż materiałów izolacyjnych, takich jak panele dźwiękochłonne na ścianach i sufitach, może efektywnie zmniejszać przenikanie hałasu z zewnątrz oraz w obrębie budynku.
 2. Ekranowanie Akustyczne: Ustawienie ekranów akustycznych, czyli barierek dźwiękochłonnych wokół źródeł hałasu, pozwala ograniczyć jego rozprzestrzenianie się w przestrzeni roboczej.
 3. Modernizacja Maszyn: Zastąpienie starych, głośnych urządzeń nowymi, cichszymi modelami może znacząco obniżyć poziom hałasu w miejscu pracy.
 4. Amortyzacja Drgań: Zastosowanie systemów redukujących wibracje generowane przez maszyny może pomóc w ograniczeniu powiązanego z nimi hałasu.
 5. Zmiany Organizacyjne w Procesach Pracy: Dostosowanie sposobu pracy, na przykład przez ograniczenie liczby osób pracujących w pobliżu źródeł hałasu, lub wprowadzenie bardziej efektywnych procedur, może przyczynić się do zmniejszenia poziomu hałasu.
 6. Osłony Akustyczne: Stosowanie osłon akustycznych wokół źródeł hałasu lub na poszczególnych stanowiskach pracy może skutecznie ograniczać emisję dźwięku.
 7. Regularna Konserwacja: Systematyczna konserwacja maszyn i urządzeń może zapobiegać awariom, które często są źródłem nadmiernego hałasu.
 8. Zastosowanie Technologii Dźwiękochłonnych: Technologie takie jak tłumiki dźwięku mogą być używane do ograniczenia hałasu generowanego przez określone urządzenia.

Wdrożenie tych działań technicznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych i komfortowych warunków pracy. Istotne jest dokonanie oceny poziomu hałasu i dostosowanie wybranych rozwiązań do specyficznych wymagań danego miejsca pracy.

Jakie kroki organizacyjne powinny być podjęte w miejscu pracy, aby zminimalizować narażenie pracowników na hałas?

Oprócz środków technicznych, istnieją także kluczowe działania organizacyjne, które mogą pomóc w ograniczeniu hałasu na stanowiskach pracy. Oto kilka z nich:

 1. Rotacja Stanowisk Pracy: Jeżeli to możliwe, warto organizować rotację pracowników, by osoby bardziej narażone na hałas mogły pracować przez pewien czas w cichszych miejscach.
 2. Zmiany w Grafikach Pracy: Można rozważyć modyfikacje godzin pracy lub rozkład zmian, aby zredukować skupisko pracowników w hałaśliwych obszarach w określonych porach.
 3. Edukacja Pracowników: Ważne jest przeszkolenie pracowników w zakresie odpowiedniego użytkowania urządzeń i narzędzi generujących hałas oraz promowanie używania ochronników słuchu.
 4. Organizacja Spotkań w Strefach Wolnych od Hałasu: Jeśli to wykonalne, spotkania i szkolenia powinny odbywać się w miejscach odizolowanych od hałaśliwych obszarów.
 5. Wykorzystanie Barierek Akustycznych: W sytuacjach, gdzie nie można zmniejszyć źródła hałasu, zastosowanie barier akustycznych lub ekranów może efektywnie oddzielić stanowiska pracy od hałaśliwych obszarów.
 6. Rotacja Zadań: Organizacja pracy w taki sposób, aby pracownicy mogli wykonywać różnorodne zadania, w tym te mniej hałaśliwe, może pomóc w ograniczeniu narażenia na hałas.
 7. Zapewnienie Czasu na Odpoczynek od Hałasu: Umożliwienie pracownikom krótkich przerw w miejscu pracy, aby mogli odpocząć od hałasu, jest ważne dla ich regeneracji.
 8. Monitorowanie Poziomu Hałasu: Regularne monitorowanie hałasu na stanowiskach pracy pozwala na dostosowanie działań organizacyjnych do zmieniających się warunków.
 9. Zgłaszanie Problemów: Pracownicy powinni być zachęcani do zgłaszania wszelkich kwestii związanych z hałasem, a ich opinie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Działania te, mające na celu minimalizację narażenia pracowników na hałas, tworzą środowisko pracy bardziej przyjazne dla ich zdrowia i komfortu. W połączeniu z działaniami technicznymi, mogą one znacząco poprawić warunki pracy.

Jakie środki ochrony indywidualnej powinny być zastosowane na stanowiskach pracy, aby skutecznie ograniczyć ekspozycję pracowników na hałas?

Ochrony słuchu

Aby ograniczyć hałas na stanowiskach pracy przy użyciu środków ochrony indywidualnej (SOI), zaleca się następujące działania:

 1. Wprowadzenie Obowiązku Noszenia Słuchawek Ochronnych: Na stanowiskach, gdzie występuje nadmierny hałas, należy wprowadzić obowiązek noszenia słuchawek ochronnych. Są one skutecznym środkiem redukującym dźwięk docierający do uszu pracowników.
 2. Dobór Odpowiednich Słuchawek: Ważne jest, aby pracownicy korzystali ze słuchawek ochronnych odpowiednich do rodzaju i poziomu hałasu panującego w ich miejscu pracy. Słuchawki powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.
 3. Instrukcje dotyczące Noszenia SOI: Pracownicy powinni otrzymać szkolenie dotyczące prawidłowego zakładania i noszenia słuchawek ochronnych, a także zrozumieć ich znaczenie dla ochrony słuchu.
 4. Kontrola Jakości Słuchawek Ochronnych: Regularnie należy sprawdzać stan i efektywność słuchawek ochronnych. W razie ich zużycia lub uszkodzenia, powinny być one wymieniane.
 5. Dostępność SOI: Słuchawki ochronne powinny być łatwo dostępne na stanowiskach pracy, aby pracownicy mogli z nich korzystać w każdej potrzebie.
 6. Przegląd i Ocena Skuteczności SOI: Periodycznie należy przeglądać i oceniać efektywność stosowanych środków ochrony indywidualnej, w tym słuchawek ochronnych, aby zapewnić ich maksymalną skuteczność.
 7. Pomiar Poziomu Hałasu: Używaj mierników dźwięku do monitorowania poziomu hałasu na stanowiskach pracy i dostosowywania środków ochrony indywidualnej do bieżących warunków.
 8. Ostrzeżenia i Oznakowanie: Wskazane jest oznaczenie obszarów, gdzie wymagane jest noszenie słuchawek ochronnych, aby zwiększyć świadomość pracowników.
 9. Dokumentacja i Szkolenia: Należy prowadzić dokumentację dotyczącą przeprowadzonych kontroli, wymiany SOI i organizowanych szkoleń.

Przyjęcie tych środków pomoże skutecznie zmniejszyć narażenie pracowników na hałas i zapewnić ochronę ich słuchu.