Pomiar tlenku węgla na stanowiskach pracy
 • Pomiar tlenku węgla na stanowiskach pracy
 • Pomiar tlenku węgla na stanowiskach pracy - Świętokrzyskie Centrum BHP

Pomiar Tlenku Węgla

Obowiązek pracodawcy dotyczący badania tlenku węgla na stanowiskach pracy to zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Tlenek węgla (CO) jest gazem mogącym być śmiertelnie niebezpiecznym, blokując transport tlenu. 😷🚫

Wysokie stężenia CO mogą prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych. Regularne badania są kluczowe dla wczesnego wykrywania niebezpiecznych stężeń. 🚨💔

Nasze laboratorium oferuje profesjonalne usługi pomiaru tlenku węgla, wykorzystując zaawansowane technologie. Zapewniamy dokładność, szybkość i rzetelność wyników, kluczowe do ochrony zdrowia. Nie ryzykuj bezpieczeństwa – zamów pomiar już dziś i zapewnij bezpieczne środowisko pracy. 🔬🛡️

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

Tlenek węgla (CO), potocznie nazywany czadem, jest palnym, bezbarwnym gazem bez zapachu, stanowiącym nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia. W warunkach przemysłowych powstaje przez spalanie węgla w warunkach utrudnionego dostępu tlenu, będąc składnikiem gazu wodnego i gazu piecowego. Jego obecność w powietrzu jest głównie wynikiem procesów spalania w silnikach spalinowych, piecach oraz podczas spawania. Stanowiska pracy, na których pracownicy są szczególnie narażeni na tlenek węgla, obejmują operatorów wózków widłowych, maszyn budowlanych, pilarek, diagnostów i mechaników samochodowych, spawaczy, hutników, odlewników, kowali, palaczy c.o., maszynistów lokomotyw spalinowych i strażaków.

Tlenek węgla jest niebezpieczny dla zdrowia, ponieważ ma silne właściwości toksyczne, mogąc wiązać się z hemoglobiną we krwi znacznie silniej niż tlen. Tworząc karboksyhemoglobinę, uniemożliwia hemoglobinie przenoszenie tlenu, co może prowadzić do niedotlenienia tkanek i narządów. Narażenie na wysokie stężenia tlenku węgla może skutkować poważnymi objawami, takimi jak bóle głowy, zawroty głowy, mdłości, utrata świadomości, a nawet śmierć. Niebezpieczeństwo związane z tlenkiem węgla polega również na tym, że jest on gazem bezwonny i bezbarwny, co sprawia, że ludzie mogą nie być świadomi jego obecności, co dodatkowo zwiększa ryzyko zatrucia.

Jakie są główne skutki działania tlenku węgla na organizm człowieka?

Tlenek węgla (CO) wpływa na organizm człowieka poprzez zakłócenie procesu transportu tlenu we krwi, powodując zatrucie jedynie przez drogi oddechowe. Jego działanie polega na doprowadzeniu do anoksji tkankowej przez blokowanie transportu tlenu w drodze konkurencyjnego wiązania z hemoglobiną. Około 80 ÷ 90% wchłoniętego tlenku węgla ulega odwracalnemu wiązaniu z hemoglobiną, tworząc karboksyhemoglobinę (COHb), co zmniejsza możliwość transportu tlenu do narządów i tkanek oraz wywołuje zaburzenia procesów oksydacyjnych wewnątrz komórki, prowadząc do niedotlenienia tkanek w stopniu proporcjonalnym do stopnia wysycenia krwi karboksyhemoglobiną oraz zapotrzebowania danej tkanki na tlen.

Wiązanie tlenku węgla z hemoglobiną, tworząc karboksyhemoglobinę, uniemożliwia hemoglobinie przenoszenie tlenu, co prowadzi do niedotlenienia (hipoksji) tkanek i narządów. Skutki działania tlenku węgla są najbardziej nasilone w silnie ukrwionych tkankach i narządach, takich jak mózg, układ sercowo-naczyniowy, mięśnie oraz płód, gdzie niedobór tlenu może prowadzić do poważnych i trwałych uszkodzeń. Istnieje zależność między wielkością stężenia karboksyhemoglobiny we krwi i występowaniem skutków działania tlenku węgla. Przyjęto wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) tlenku węgla równą 23 mg/m³ (20 ppm), a wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) tlenku węgla wynosi 117 mg/m³ (100 ppm).

Narażenie na wysokie stężenia tlenku węgla może skutkować poważnymi objawami, takimi jak bóle głowy, zawroty głowy, mdłości, utrata przytomności, a nawet śmierć, gdzie przyczyną jest najczęściej porażenie ośrodka oddechowego, uszkodzenie mięśnia sercowego z obrzękiem płuc, zapaścią i ciężkimi zaburzeniami rytmu do migotania komór włącznie lub rozlane nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Narażenie na tlenek węgla

Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia?

Zgodnie z art. 227 ust. 2 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek przeprowadzać badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na swój koszt, a także rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów, udostępniając je pracownikom. Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych jest ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. dotyczącego badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Jakie metody stosuje nasze laboratorium do zapewnienia dokładności pomiarów tlenku węgla?

Realizujemy pobieranie i oznaczanie tlenku węgla w oparciu o Certyfikat Akredytacji nr AB 1695, przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Jesteśmy jedynym Laboratorium Badawczym w Polsce, które stosuje metodę dozymetrii indywidualnej, z pobieraniem próbek przez 75% czasu zmiany roboczej. To podejście gwarantuje dokładność i wiarygodność naszych pomiarów.

W procesie pobierania i oznaczania tlenku węgla korzystamy z jednogazowego miernika z sensorem CO oraz gazu wzorcowego, który umożliwia weryfikację miernika przed i po każdym badaniu. Taka procedura gwarantuje, że wyniki są dokładne i nie wymagają powtarzania.

Miernik tlenku węgla

Jakie działania należy podjąć po badaniu tlenku węgla w miejscu pracy?

Po przeprowadzeniu badania tlenku węgla, kluczowe jest podjęcie następujących działań, aby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednio reagować na wyniki:

 1. Analiza i ocena wyników: Niezbędne jest dokładne przeanalizowanie uzyskanych wyników, aby określić poziom stężenia tlenku węgla i porównać go z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Na tej podstawie należy ocenić ryzyko dla zdrowia osób narażonych.
 2. Informowanie pracowników: Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracowników o wynikach badań i pomiarów, podkreślając znaczenie zachowania środków ostrożności.
 3. Rejestr czynników szkodliwych: Na podstawie wyników badań i pomiarów, pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, który musi być przechowywany przez okres 40 lat od daty ostatniego wpisu.
 4. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego: Wyniki pomiarów są podstawą do aktualizacji oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracowników na substancje chemiczne i inne czynniki szkodliwe, zgodnie z wielkościami charakteryzującymi narażenie, np. wg skali trójstopniowej PN-N-18002:2011.
 5. Działania korygujące: W przypadku przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS i NDSCh), pracodawca jest zobowiązany do eliminacji u źródła ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki chemiczne lub ograniczenia go do możliwie najniższego poziomu, biorąc pod uwagę dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny.
 6. Monitorowanie i dokumentacja: Niezbędne jest kontynuowanie monitorowania stężenia tlenku węgla oraz dokumentowanie podjętych działań i ich skuteczności, aby zapewnić trwałą ochronę zdrowia pracowników.

Ocena ryzyka zawodowego dla narażenia tlenkiem węgla

Każdy z tych kroków jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony przed szkodliwymi czynnikami w miejscu pracy.

Jakie środki techniczne należy zastosować na stanowiskach pracy przy wysokich stężeniach tlenku węgla?

Gdy na stanowiskach pracy występują wysokie stężenia tlenku węgla, niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań technicznych, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo pracowników. Oto kilka kluczowych działań technicznych, które należy rozważyć:

 1. Poprawa systemu wentylacji: Należy zainstalować lub ulepszyć systemy wentylacyjne, aby zapewnić odpowiednią wymianę powietrza i usunąć tlenek węgla z miejsca pracy. Może to obejmować instalację wentylacji mechanicznej z odpowiednimi filtrami i wentylatorami.
 2. Detekcja i monitorowanie: Instalacja systemów detekcji tlenku węgla, które będą na bieżąco monitorować poziom CO w powietrzu i automatycznie alarmować, gdy stężenia osiągną niebezpieczny poziom. Regularna kalibracja i konserwacja czujników są kluczowe dla ich prawidłowego działania.
 3. Ograniczenie źródeł emisji: Identyfikacja i modyfikacja procesów pracy lub urządzeń, które generują tlenek węgla, w celu zmniejszenia ich emisji. Może to obejmować modyfikację procesów spalania, ulepszanie urządzeń lub zmianę paliw na mniej emisyjne.
 4. Używanie urządzeń odsysających: W miejscach, gdzie emisja tlenku węgla jest nieunikniona, należy zastosować lokalne urządzenia odsysające, które będą bezpośrednio usuwać zanieczyszczone powietrze z miejsca pracy.
 5. Edukacja i szkolenie pracowników: Przeprowadzenie szkoleń dotyczących zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, prawidłowego użytkowania sprzętu ochrony osobistej oraz procedur postępowania w przypadku wykrycia wysokiego stężenia CO.
 6. Zapewnienie sprzętu ochrony osobistej: W sytuacjach, gdzie nie można uniknąć ekspozycji na tlenek węgla, należy zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, takich jak maski z filtrem przeciwgazowym.
 7. Plan awaryjny: Opracowanie i wdrożenie planu awaryjnego na wypadek wysokich stężeń tlenku węgla, który określi procedury ewakuacji, pierwszej pomocy oraz komunikacji w sytuacji zagrożenia.

Podjęcie tych działań technicznych w połączeniu z regularnym monitoringiem stężeń tlenku węgla oraz szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa może znacząco przyczynić się do zmniejszenia ryzyka związanego z występowaniem wysokich stężeń CO na stanowiskach pracy.