Laboratorium BHP - badania czynników szkodliwych

Laboratorium BHP

Świętokrzyskie Centrum BHP logo akredytacji ilac-MRAŚwiętokrzyskie Centrum BHP nr akredytacji PCA AP 1695

🔬 Specjalizacja w Badaniach i Pomiarach Środowiska Pracy:

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla zdrowia, zarówno w środowisku pracy, jak i ogólnym. Nasze kompetencje potwierdza Certyfikat Akredytacji nr AB 1695, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiadamy system zarządzania akredytowany przez PCA, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018–02.

📊 Rodzaje Wykonywanych Usług:

 1. Pomiar Hałasu: oceniamy poziomy hałasu na różnych stanowiskach pracy.
 2. Dobór Ochronników Słuchu: wykonujemy dobór ochronników słuchu metodą pasm oktawowych (dokładną).
 3. Pomiar Hałasu Środowiskowego: analizujemy hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.
 4. Pomiar Drgań Miejscowych: badamy wpływ drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne.
 5. Pomiar Drgań Ogólnych: oceniamy drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm.
 6. Pomiar Mikroklimatu: badamy warunki mikroklimatu w różnych środowiskach: zimnym, umiarkowanym i gorącym na stanowiskach pracy.
 7. Pomiar Oświetlenia: mierzymy natężenie i równomierność oświetlenia wewnętrznego.
 8. Badanie Wydatek Energetyczny: określamy wydatek energetyczny metodą wentylacji płuc.
 9. Badanie Zapylenie: pobieramy próbki i określamy stężenia pyłów na stanowiskach pracy.
 10. Badanie Tlenek Węgla: określamy poziom tlenku węgla na stanowiskach pracy.
 11. Badanie Stężenia Substancji Chemicznych Organicznych (pobór): 198 związków chemicznych zobacz.
 12. Badanie Stężenia Substancji Chemicznych Nieorganicznych (pobór): Amo­­niak [7664–41–7]; Bro­mo­wo­dór, kwas bro­mo­wo­do­ro­wy [10035–10–6]; Chlo­­ro­­wo­­dór, kwas chlo­ro­wo­do­ro­wy, kwas sol­ny [7647–01–0]; Cy­ja­no­wo­dór i cy­jan­ki – w prze­li­cze­niu na CN [74–90–8]; Di­­tle­­nek azo­­tu [10102–44–0]; Di­tle­­nek sia­r­ki [7446–09–5]; Di­tle­­nek wę­­gla [124–38–9]; Flu­­o­r­ki w prze­­li­­cze­­niu na F; Flu­­o­ro­­wo­­dór [7664–39–3]; Krze­­mio­n­ka kry­­sta­­li­cz­na – kwarc [14808–60–7]; kry­­sto­­ba­­lit [14464–46–1]; Kwas azo­­to­­wy V [7697–37–2]; Kwas fo­s­fo­­ro­­wy [7664–38–2]; Kwas sia­r­ko­­wy – fra­k­cja to­­ra­­ka­l­na [7664–93–9]; Na­d­tle­­nek wo­­do­­ru [7722–84–1]; Ozon [10028–15–6]; Po­d­tle­­nek azo­­tu, tle­­nek diazo­­tu [10024–97–2]; Sia­r­ko­­wo­­dór [7783–06–4]; Tle­­nek azo­­tu [10102–43–9]; Zwią­z­ki chro­­mu (VI) – w prze­­li­­cze­­niu na Cr (VI). 
 13. Badanie Stężenia Substancji Chemicznych Metali i Ich Związków (pobór): An­ty­mon [7440–36–0]; Ar­sen i je­­go zwią­z­ki nie­­or­ga­­ni­cz­ne w prze­­li­­cze­­niu na As [7440–38–2]; Bar i je­­go zwią­z­ki roz­­pu­sz­cza­l­ne w prze­­li­­cze­­niu na Ba [7440–39–3]; Be­­ryl i je­­go zwią­z­ki nie­­or­ga­­ni­cz­ne w prze­­li­­cze­­niu na Be [7440–41–7]; Ch­rom me­­ta­­li­cz­ny, zwią­z­ki chro­­mu (II) – w prze­­li­­cze­­niu na Cr(II), zwią­z­ki chro­­mu (III) – w prze­­li­­cze­­niu na Cr(III) [7440–47–3]; Cy­­na i jej zwią­z­ki nie­­or­ga­­ni­cz­ne z wy­­ją­t­kiem sta­n­na­­nu w prze­­li­­cze­­niu na Sn [7440–31–5]; Cyr­kon [7440–67–7]; Di­­chlo­­rek cy­n­ku [7646–85–7]; Glin me­­ta­­li­cz­ny, glin pro­­szek [7429–90–5]; Kadm i je­­go zwią­z­ki nie­­or­ga­­ni­cz­ne – w prze­­li­­cze­­niu na Cd [7440–43–9]; Ko­­balt i je­­go zwią­z­ki nie­­or­ga­­ni­cz­ne – w prze­­li­­cze­­niu na Co [7440–48–4]; Ma­n­gan i je­­go zwią­z­ki nie­­or­ga­­ni­cz­ne – w prze­­li­­cze­­niu na Mn [7439–96–5]; Miedź i jej zwią­z­ki nie­­or­ga­­ni­cz­ne – w prze­­li­­cze­­niu na Cu [7440–50–8]; Mo­­li­b­den i je­­go zwią­z­ki w prze­­li­­cze­­niu na Mo [7439–98–7]; Ni­­kiel i je­­go zwią­z­ki z wy­­ją­t­kiem te­­tra­­ka­r­bo­­ny­l­ku ni­­klu – w prze­­li­­cze­­niu na Ni [7440–02–0]; Ołów i je­­go zwią­z­ki nie­­or­ga­­ni­cz­ne, z wy­­ją­t­kiem ar­se­­nia­­nu(V) oło­­wiu(II) oraz chro­­mia­­nu(VI) oło­­wiu(II) – w prze­­li­­cze­­niu na Pb [7439–92–1]; Pe­n­ta­­tle­­nek wa­­na­­du – fra­k­cja wdy­­cha­l­na [1314–62–1]; Rtęć, pa­­ry i jej zwią­z­ki nie­­or­ga­­ni­cz­ne w prze­­li­­cze­­niu na Hg [7439–97–6]; Sre­­bro  [7440–22–4];  Tle­­nek cy­n­ku - w prze­­li­­cze­­niu na Zn [1314–13–2]; Tle­­nek ma­­gne­­zu [1309–48–4]; Tle­­nek wa­p­nia [1305–78–8]; Tle­n­ki że­­la­­za – w prze­­li­­cze­­niu na Fe tle­­nek że­­la­­za (III), tle­­nek że­­la­­za (II), tetratle­­nek triże­­la­­za [1309–37–1, 1345–25–1, 1309–38–2, 1317–61–9]; Tri­tle­nek gli­nu – w prze­li­cze­niu na Al [1344–28–1]; Ty­tan [7440–32–6];  Wę­­glan wa­p­nia [471–34–1]; Wo­­do­­ro­­tle­­nek gli­­nu w prze­­li­­cze­­niu na Al [21645–51–2]; Wo­­do­­ro­­tle­­nek po­­ta­­su [1310–58–3]; Wo­­do­­ro­­tle­­nek so­­du [1310–73–2]; Wo­­do­­ro­­tle­­nek wa­p­nia [1305–62–0]; Wol­fram [7440–33–7]; Wol­fra­mu związ­ki nie­roz­pusz­czal­ne – w prze­li­cze­niu na W [7440–33–7].
 14. Badanie Stężenia Substancji Chemicznych w Budynkach Mieszkalnych, Zamieszkania Zbiorowego i Użyteczności Publicznej (pobór): 1,2-di­­chlo­­ro­­e­tan; be­n­zen; be­n­zy­­na do la­­kie­­rów; be­n­zy­­na eks­­tra­k­cy­j­na; bu­­ta­­n-1-ol (N-bu­­ta­­nol, bu­­ta­­nol); bu­­ta­­n-2-on; chlo­­ro­­form; cy­­klo­­he­k­sa­­non; di­­chlo­­ro­­me­­tan; eta­­nol; eter die­­ty­­lo­­wy; etylobe­n­zen; fo­r­ma­l­de­­hyd; gli­­kol ety­­le­­no­­wy; he­k­san; he­k­sanu izo­­me­­ry acy­­kli­cz­ne na­­sy­­co­­ne; izo­­pe­n­tan; ksy­­len – mie­­sza­­ni­­na izo­­me­­rów 1,2-, 1,3, 1,4-; na­f­ta; octan ety­­lu; octan n-bu­­ty­­lu; octan wi­­ny­­lu; pro­­pa­­n-2-ol; propylobe­n­zen; sty­­ren; te­r­pe­n­ty­­na; te­­tra­­chlo­­ro­­e­ten; te­­tra­­hy­­dro­­fu­­ran; to­­lu­­en; trimetylobe­n­zen mie­­sza­­ni­­na izo­­me­­rów (1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5-). 
  nasze-uslugi
  Pomiar ha­łasu
  Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników - zleć pomiary hałasu na stanowiskach pracy w swojej firmie! 👂 Bezpieczeństwo pracowników -...
  Szczegóły
  laboratorium-bhp
  Pomiar Dr­ga­ń Miejscowych
  📈 Pomiar drgań mechanicznych o działaniu miejscowym to kluczowy krok w dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. 🤝 Nasza doświadczona firma...
  Szczegóły
  laboratorium-bhp
  Pomiar Dr­ga­ń Ogó­ln­ych
  Zapewnij bezpieczeństwo pracownikom! 🛡️✅ Dzięki tym danym dostosujesz środki zapobiegawcze i zminimalizujesz ryzyko. 🌡️👷‍♂️ Co zyskasz, zamawiając...
  Szczegóły
  laboratorium-bhp
  Mikrokli­mat Umiarkowany
  🌤️ Podnieś Komfort i Bezpieczeństwo Pracy! 🌿Zamów pomiar mikroklimatu umiarkowanego u nas! Nasze usługi są kluczowe dla zapewnienia idealnych...
  Szczegóły
  laboratorium-bhp
  Pomiar Tlenku Węgla
  Obowiązek pracodawcy dotyczący badania tlenku węgla na stanowiskach pracy to zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Tlenek węgla...
  Szczegóły
  laboratorium-bhp
  Pomiar Zapylenia
  Obowiązek wykonania pomiaru zapylenia na stanowiskach pracy wynika z konieczności zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy 🏭. Pracodawcy...
  Szczegóły
  laboratorium-bhp
  Dymy Spawalnicze
  Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników z naszymi pomiarami dymów spawalniczych 🛡️. Dymy te mogą zawierać szkodliwe substancje, w tym metale...
  Szczegóły
  laboratorium-bhp
  Substancje Or­ga­nicz­ne
  Pomiary czynników chemicznych na stanowiskach pracy są kluczowe dla zdrowia pracowników.🛡️Ekspozycja na substancje chemiczne może prowadzić do...
  Szczegóły
  laboratorium-bhp
  Substancje Nieorganiczne
  Znaczenie pomiaru czynników chemicznych nieorganicznych na stanowiskach pracy jest kluczowe dla zdrowia pracowników 🛡️. Substancje takie jak sole,...
  Szczegóły
  laboratorium-bhp
  Wy­da­tek Ener­ge­tycz­ny
  Wykonanie pomiaru wydatku energetycznego na stanowiskach pracy jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych🛡️ i zdrowych💪 warunków pracy. Pomaga to w...
  Szczegóły
  laboratorium-bhp
  Pomiar Hałasu od Zakładów
  Zgodność z przepisami: Obowiązek pomiaru hałasu pochodzącego od zakładów, instalacji i urządzeń, wynika z decyzji administracyjnej, np. pozwolenia...
  Szczegóły
  laboratorium-bhp
  Pomiar Chemiczny Mieszkań
  🏠💼🏥 Nowo wybudowane, rozbudowane lub zmodernizowane obiekty - mieszkalne, szkolne, urzędowe, produkcyjne, czy magazynowe - muszą być wolne od...
  Szczegóły
  nasze-uslugi
  Pomiar Spalin Silnika Diesla
  Pomiar spalin silnika diesla 🚗 na stanowiskach pracy to klucz do zachowania zdrowia pracowników i zgodności z przepisami bezpieczeństwa. Pozwala na...
  Szczegóły

  Filtry aktywne