Pomiar Hałasu od Zakładów
 • Pomiar Hałasu od Zakładów
 • Pomiar Hałasu od Zakładów

Pomiar Hałasu od Zakładów

Zgodność z przepisami: Obowiązek pomiaru hałasu pochodzącego od zakładów, instalacji i urządzeń, wynika z decyzji administracyjnej, np. pozwolenia na emisję hałasu do środowiska lub pozwolenia zintegrowanego. To nie tylko wymóg prawny, ale i ochrona przed ewentualnymi wysokimi karami adminstracyjnymi. 📜⚖️

Bezpieczeństwo otoczenia: Pomiar hałasu pochodzącego od zakładów, urządzeń i instalacji umożliwia ocenę wpływu na obiekty mieszkalne. To istotne dla zdrowia mieszkańców i pozytywnego wizerunku Twojej firmy. 🏠👂

Profesjonalne podejście: Nasze laboratorium oferuje wysokiej jakości pomiary hałasu środowiskowego, spełniające wymogi prawne i zapewniające bezpieczeństwo otoczenia. Skorzystanie z naszych usług to nie tylko zgodność z przepisami, ale i profesjonalizm oraz zaufanie społeczne. 🌿💼📊

Hałas od zakładów produkcyjnych i usługowych

Jakie są konsekwencje hałasu środowiskowego oraz jakie działania można podjąć w celu jego kontroli i redukcji?

Hałas w środowisku, zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. UE, oznacza niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. Dodatkowo, zdefiniowano dwa zagadnienia, tj. "szkodliwe skutki", które oznaczają niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzkie, oraz "dokuczliwość", która określa stopień uciążliwości hałasu dla społeczności, ustalony na podstawie badań w terenie. Zgodnie z ustawą prawa ochrony środowiska, hałas to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz.

Hałas środowiskowy stanowi istotny problem dla zdrowia publicznego i jakości życia. Wpływa nie tylko na komfort codziennego funkcjonowania ludzi, ale także może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak utrata słuchu, stres czy bezsenność. Ponadto, hałas może mieć negatywne skutki dla środowiska naturalnego, wpływając na zachowania zwierząt, jakość powietrza oraz ekosystemy wodne. Dlatego ważne jest, aby podejmować działania mające na celu kontrolę i redukcję emisji hałasu oraz ochronę ludzi i środowiska przed jego szkodliwymi skutkami. Obejmuje to m.in. stosowanie technologii dźwiękochłonnych, planowanie urbanistyczne uwzględniające ograniczenie hałasu, a także ścisłe przestrzeganie norm i regulacji dotyczących emisji hałasu.

Jak pra­wo ochro­ny śro­do­wi­ska de­fi­niu­je za­kład, in­sta­la­cje i urzą­dze­nie?

 1. Za­kład ro­zu­mie się przez to jed­ną lub kil­ka in­sta­la­cji wraz z te­re­nem, do któ­re­go pro­wa­dzą­cy in­sta­la­cje po­sia­da ty­tuł praw­ny oraz znaj­du­ją­cy­mi się na nim urzą­dze­nia­mi.
 2. In­sta­la­cja ro­zu­mie się przez to: sta­cjo­nar­ne urzą­dze­nie tech­nicz­ne, ze­spół sta­cjo­nar­nych urzą­dzeń tech­nicz­nych po­wią­za­nych tech­no­lo­gicz­nie, do któ­rych ty­tu­łem praw­nym dys­po­nu­je ten sam podmiot i po­ło­żo­nych na te­re­nie jed­ne­go za­kła­du oraz bu­dow­le nie­bę­dą­ce urzą­dze­nia­mi tech­nicz­ny­mi ani ich ze­spo­ła­mi, któ­rych eks­plo­ata­cja mo­że spo­wo­do­wać emi­sję.
 3. Urzą­dze­nie ro­zu­mie się przez to nie­sta­cjo­nar­ne urzą­dze­nie tech­nicz­ne, w tym środ­ki trans­por­tu.

Jak dzie­li­my ha­łas śro­do­wi­sko­wy?

Hałas środowiskowy można podzielić ze względu na jego źródło na:

 1. Hałas przemysłowy: Pochodzi od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych. Jego źródło zlokalizowane jest zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz zakładu przemysłowego.
 2. Hałas komunikacyjny: Pochodzi od środków transportu, w tym kolejowego, lotniczego i drogowego.
 3. Hałas komunalny: Jego źródło pochodzi z budynków użyteczności publicznej, takich jak sklepy, hotele, restauracje, dyskoteki, oraz z lokali mieszkalnych.

Kiedy należy przeprowadzić pomiary hałasu przemysłowego związane z zakładami lub instalacjami przemysłowymi?

Pomiary hałasu przemysłowego z instalacji, urządzeń lub zakładów przemysłowych należy przeprowadzić w następujących sytuacjach:

 • Na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę, czyli pozwolenia na emisję hałasu do środowiska, lub pozwolenia zintegrowanego, dotyczącego takich działań jak wytwarzanie energii i paliw, produkcja i obróbka metali, wydobycie i przetwarzanie surowców mineralnych, gospodarka odpadami, produkcja płyt wiórowych, ubojnie i chów zwierząt itp. (akt prawny).
 • Na podstawie ustaleń dotyczących działalności zakładu przemysłowego lub instalacji, np. urządzeń wentylacyjnych, oraz urządzeń niestacjonarnych, np. transportu wewnątrzzakładowego (wózki widłowe, suwnice, sprzęt budowlany itp.), które nie powodują negatywnego oddziaływania na pobliskie obiekty mieszkalne (budynki mieszkalne).

Kiedy należy przeprowadzić pomiary hałasu przemysłowego związane z zakładami lub instalacjami przemysłowymi?

Za­kła­dy któ­re są zo­bo­wią­za­ne do prze­pro­wa­dze­nia po­mia­rów ha­ła­su śro­do­wi­sko­we­go, okre­śla rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji:

 1. Okre­so­we po­mia­ry ha­ła­su w śro­do­wi­sku, któ­ry jest wy­ra­żo­ny wskaź­ni­ka­mi ha­ła­su ma­ją­cy­mi za­sto­so­wa­nie do usta­la­nia i kon­tro­li wa­run­ków ko­rzy­sta­nia ze śro­do­wi­ska (LAe­qD i LAe­qN), pro­wa­dzi się dla za­kła­du, na te­re­nie któ­re­go są eks­plo­ato­wa­ne in­sta­la­cje lub urzą­dze­nia emi­tu­ją­ce ha­łas, dla któ­re­go zo­sta­ły wy­da­ne po­zwo­le­nie na emi­to­wa­nie ha­łasu do śro­do­wi­ska lub de­cy­zja o do­pusz­czal­nym po­zio­mie ha­łasu.
 2. Okre­so­we po­mia­ry ha­ła­su w śro­do­wi­sku, któ­ry jest wy­ra­żo­ny wskaź­ni­ka­mi ha­ła­su ma­ją­cy­mi za­sto­so­wa­nie do usta­la­nia i kon­tro­li wa­run­ków ko­rzy­sta­nia ze śro­do­wi­ska (LAe­qD i LAe­qN), pro­wa­dzi się dla in­sta­la­cji, dla któ­rej zo­sta­ło wy­da­ne po­zwo­le­nie zin­te­gro­wa­ne.
 3. Okre­so­we po­mia­ry ha­ła­su w śro­do­wi­sku, pro­wa­dzi się raz na 2 la­ta, z uwzględ­nie­niem spe­cy­fi­ki pra­cy źró­deł ha­ła­su. W przy­pad­ku źró­deł ha­ła­su pra­cu­ją­cych se­zo­no­wo po­mia­ry ha­ła­su prze­pro­wa­dza się w tym okre­sie.

Ja­kie są po­zio­my do­pusz­czal­ne ha­ła­su śro­do­wi­sko­we­go?

Mi­ni­ster Śro­do­wi­ska w roz­po­rzą­dze­niu z dnia 14 czerw­ca 2007 r. okre­ślił do­pusz­czal­ne po­zio­my ha­ła­su w śro­do­wi­sku (Dz. U. 2014 poz. 112):

Norma hałasu środowiskowego od zakładu

Ja­kie ka­ry gro­żą za prze­kro­cze­nie do­pusz­czal­nych po­zio­mów ha­ła­su w śro­do­wi­sku?

Co­rocz­nie Mi­ni­ster Klimatu i Śro­do­wi­ska pu­bli­ku­je ob­wiesz­cze­nie w spra­wie wy­so­ko­ści sta­wek kar za prze­kro­cze­nie do­pusz­czal­ne­go po­zio­mu ha­ła­su. Dla przy­kła­du przed­sta­wia­my ka­ry obo­wią­zu­ją­ce w 2023 r.

Kary za przekroczenie hałasu w środowisku

Jakie kroki należy podjąć w celu sprawnego przeprowadzenia pomiaru hałasu pochodzącego od zakładów przemysłowych?

W ce­lu spraw­ne­go prze­pro­wa­dze­nia po­mia­ru ha­ła­su po­cho­dzą­ce­go od in­sta­la­cji, urzą­dzeń i za­kła­dów prze­my­sło­wych na­le­ży:

 • okre­ślić źró­dła ha­ła­su zlo­ka­li­zo­wa­ne na te­re­nie za­kła­du oraz czas pra­cy tych źró­deł w trak­cie ca­łej do­by i po­szcze­gól­nych dni w ty­go­dniu (ma­szy­ny, urzą­dze­nia oraz in­sta­la­cje w szcze­gól­no­ści wen­ty­la­cyj­ne, któ­re prze­waż­nie są źró­dłami ha­ła­su śro­do­wi­sko­we­go),
 • okre­ślić punk­ty po­mia­ro­we na ma­pie geo­de­zyj­nej z rzu­tem za­kła­du oraz naj­bliż­szych obiek­tów na­ra­żo­nych na od­dzia­ły­wa­nie ha­ła­su śro­do­wi­sko­we­go, po­le­ca­my ogól­no­do­stęp­ną stro­nę (Ge­opor­tal), za po­mo­cą któ­rej moż­na wy­szu­kać in­for­ma­cje prze­strzen­ne dla obiek­tów w ca­łej Pol­sce,
 • uzgod­nić z wła­ści­cie­lem po­se­sji (obiek­tu) na­ra­żo­ne­go na ha­łas po­cho­dzą­cy od za­kła­du, moż­li­wość wej­ścia na po­se­sję i wy­ko­na­nia po­mia­ru ha­łasu w po­rze dzien­nej (6:00 ÷ 22:00) oraz po­rze noc­nej (22:00 ÷ 6:00),
 • usta­lić w miej­sco­wym pla­nie za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go do­stęp­nym w Urzę­dzie Gmi­ny lub Mia­sta ro­dzaj za­bu­do­wy dla lo­ka­li­za­cji w któ­rej zlo­ka­li­zo­wa­ny jest za­kład i obiek­ty na­ra­żo­ne na ha­łas.

Jakie urządzenia i metody są wykorzystywane podczas pomiarów hałasu środowiskowego, a także jak zapewniana jest pewność poprawności wyników pomiarów?

Pomiar hałasu wykonujemy na podstawie Certyfikatu Akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji o numerze AB 1695. Badania hałasu na stanowiskach pracy realizujemy zgodnie z metodologią określoną w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7.09.2021 (tj. Dz.U. 2021, poz. 1710, Dz.U. 2022 poz. 614), z wyłączeniem punktu F i E.II.1.

Do pomiaru hałasu środowiskowego ogólnego używamy miernika poziomu dźwięku klasy 1 wg normy IEC 61672:2002, stację meteorologiczną do pomiaru warunków środowiskowych oraz kalibrator akustyczny, którego sprawdzamy miernik poziomu dźwięku przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego pomiaru. Takie sprawdzenie daje pewność, że wynik pomiaru jest prawidłowy i nie ma konieczności jego powtarzania.

   

Jakie działania może podjąć przedsiębiorca w przypadku występowania przekroczeń hałasu z zakładu produkcyjnego na sąsiednie budynki mieszkalne?

Jeśli występują przekroczenia hałasu pochodzącego od zakładu produkcyjnego na sąsiednie budynki mieszkalne, przedsiębiorca może podjąć następujące działania:

 1. Identyfikacja źródeł hałasu: Przedsiębiorca powinien dokładnie zbadać i zidentyfikować źródła hałasu w swoim zakładzie produkcyjnym, aby zrozumieć, skąd pochodzą przekroczenia.
 2. Ocena przekroczeń: Przeprowadzenie pomiarów hałasu, aby ocenić zakres i częstotliwość przekroczeń hałasu na sąsiednich budynkach mieszkalnych.
 3. Implementacja środków ograniczających hałas: Przedsiębiorca powinien rozważyć zastosowanie różnych środków zaradczych, takich jak izolacja akustyczna, ekranowanie, stosowanie cichszych urządzeń czy też zmiana procesów produkcyjnych, aby zminimalizować hałas emitowany przez zakład.
 4. Konsultacje z ekspertami: W razie potrzeby przedsiębiorca może skonsultować się z ekspertami ds. hałasu, aby uzyskać fachową ocenę problemu i wskazówki dotyczące skutecznych działań naprawczych.
 5. Komunikacja z mieszkańcami: Ważne jest utrzymanie otwartej komunikacji z mieszkańcami dotkniętymi problemem przekroczeń hałasu, informowanie ich o podjętych działaniach oraz zapewnienie wsparcia i rozwiązania problemu.
 6. Monitorowanie i raportowanie: Przedsiębiorca powinien systematycznie monitorować poziomy hałasu oraz skuteczność podjętych działań, a także regularnie raportować wyniki organom odpowiedzialnym za ochronę środowiska.
 7. Działania naprawcze: W przypadku utrzymujących się przekroczeń hałasu, przedsiębiorca powinien szybko reagować, wprowadzając dodatkowe środki ograniczające hałas oraz podejmując inne działania naprawcze, aby zapewnić zgodność z normami i minimalizować negatywny wpływ na otoczenie mieszkalne.