Do­­bór Och­ro­n­ Słu­­chu
 • Do­­bór Och­ro­n­ Słu­­chu
 • Do­­bór Och­ro­n­ Słu­­chu

Do­­bór Och­ro­n­ Słu­­chu

🎧 Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w doborze ochronników słuchu metodą pasm oktawowych!

👷‍♀️ Bezpieczeństwo pracowników to nasz priorytet. Nasza metoda zapewnia precyzyjne dopasowanie ochronników do warunków hałasowych.

🔍 Skutecznie minimalizujemy ryzyko uszkodzenia słuchu, dbając o zdrowie pracowników. Nasz dobór pozwala na słyszenie ważnych sygnałów, nie izolując od otoczenia.

💼 Zgodnie z art. 237^6 Kodeksu pracy, zapewnienie odpowiedniej ochrony słuchu jest obowiązkiem pracodawcy. Wybierając nasze usługi, zyskujesz pewność, że ochronniki są dobrane zgodnie z najwyższymi standardami.

🚀 Zadbaj o bezpieczne środowisko pracy. Skontaktuj się z nami, by zapewnić najlepszą ochronę słuchu! 📞

🛡️👍 Zaufaj naszemu doświadczeniu. Razem stworzymy bezpieczniejsze miejsce pracy!

Ilość

W ja­kim ce­lu do­bie­ra­my ochron­ni­ki słu­chu?

Podstawowym celem stosowania ochronników słuchu jest ochrona narządu słuchu pracownika przed ryzykiem uszkodzenia. Zgodnie z art. 237^6 pkt. 1 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi bezpłatne środki ochrony indywidualnej chroniące przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy, a także poinformować o sposobach korzystania z tych środków. Ryzyko uszkodzenia słuchu nie występuje, gdy pracownik nie jest narażony na hałas o poziomie dźwięku A przekraczającym 80 dB. Zatem, odpowiednio dobrane ochronniki słuchu efektywnie tłumią dźwięk, zapewniając, że poziom dźwięku A pod ochronnikami jest nie wyższy niż 80 dB.

Jakie są główne metody doboru ochronników słuchu?

Metody doboru ochronników słuchu dzielą się na dokładne i przybliżone. Dokładna metoda, zwana pasmami oktawowymi, polega na precyzyjnym obliczeniu redukcji hałasu przez ochronnik słuchu. Wymaga to znajomości zmierzonych wartości ciśnienia akustycznego hałasu w pasmach oktawowych (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz), wartości tłumienia dźwięku oraz odchylenia standardowego dla danego ochronnika w tych pasmach.

Przybliżone metody obejmują HML i SNR. Metoda HML opiera się na oszacowaniu różnicy poziomów dźwięku C i A hałasu oraz zastosowaniu trzech wartości tłumienia: H (dla hałasów wysokoczęstotliwościowych), M (średnioczęstotliwościowych) i L (niskoczęstotliwościowych). Te parametry określają, jak obniży się poziom dźwięku A przy błonie bębenkowej po zastosowaniu ochronnika.

Metoda SNR (Single Number Rating) bazuje na wartości parametru SNR, czyli jednoliczbowej ocenie właściwości ochronnych ochronników słuchu, oraz wynikach pomiaru dźwięku C dla badanego hałasu.

Ja­ką me­to­dą do­ko­nu­je­my do­bo­ru ochron słu­chu?

Dobór ochronników słuchu w naszym laboratorium odbywa się metodą pasm oktawowych. Oto kluczowe punkty dotyczące doboru ochronników słuchu:

 1. Precyzyjność i Efektywność: Metoda ta umożliwia szczegółową analizę redukcji hałasu w poszczególnych pasmach częstotliwości.
 2. Dostosowanie do Warunków Pracy: Pozwala na dopasowanie ochronników do specyficznych warunków hałasowych na różnych stanowiskach pracy.
 3. Szczegółowa Ocena Skuteczności: Wykorzystuje zmierzone wartości ciśnienia akustycznego hałasu w pasmach od 63 Hz do 8000 Hz.
 4. Uwzględnienie Indywidualnych Różnic: Metoda ta pozwala na dostosowanie ochronników do indywidualnych potrzeb pracowników.
 5. Komfort Użytkowania: Zapewnia większy komfort noszenia, co jest kluczowe dla regularnego stosowania ochronników.
 6. Najwyższy Standard Ochrony Słuchu: Zapewnia poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Realizujemy dobór zgodnie z Certyfikatem Akredytacji i normami PN-EN 458:2016–06 i PN-EN ISO 4869–2:2018–12, korzystając z mierników poziomu dźwięku i kalibratorów akustycznych dla zapewnienia wiarygodności pomiarów.

Ja­kie wy­ma­ga­nia mu­si speł­niać wła­ści­wie do­bra­ny ochron­nik słu­chu?

Właściwie dobrany ochronnik słuchu musi spełniać kilka kluczowych wymagań:

 1. Skuteczność Tłumienia Hałasu: Ochronnik powinien efektywnie tłumić hałas do poziomu bezpiecznego dla słuchu, zwykle poniżej 80 dB, ale nie izolować użytkownika całkowicie od otoczenia.
 2. Dopasowanie do Charakterystyki Hałasu: Musi być dopasowany do specyficznych cech hałasu na stanowisku pracy, w tym do różnych częstotliwości i poziomów dźwięku.
 3. Komfort Noszenia: Ważne, aby był wygodny w użyciu, szczególnie przy konieczności noszenia ochronników przez długie okresy.
 4. Zgodność z Normami Bezpieczeństwa: Powinien spełniać obowiązujące normy i regulacje dotyczące ochrony słuchu, takie jak normy PN-EN.
 5. Trwałość i Łatwość Utrzymania: Ochronnik powinien być trwały i łatwy do czyszczenia oraz konserwacji.
 6. Komunikacja: Nie powinien przeszkadzać w komunikacji, szczególnie w środowiskach, gdzie jest ona kluczowa dla bezpieczeństwa.
 7. Indywidualne Dopasowanie: Ważne, aby był dostosowany do indywidualnych cech użytkownika.

Poza ograniczeniem poziomu dźwięku A pod ochronnikami ze względu na ochronę słuchu, istnieje także ograniczenie tłumienia ochronników związane z komfortem i bezpieczeństwem pracy. Zbyt duże tłumienie dźwięku może spowodować uczucie izolacji akustycznej, dyskomfort i może skutkować zdjęciem ochronników. Chwilowe, bezpośrednie narażenie słuchu na hałas o poziomie dźwięku A przekraczającym wartości dopuszczalne może ograniczyć cały efekt ochronny. Zastosowanie ochronników, które mocno ograniczają hałas, może równie mocno ograniczać słyszenie sygnałów ostrzegawczych, co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku.

Tabela dobór ochron słuchu

Jakie są główne różnice w zastosowaniu między nausznikami przeciwhałasowymi, a wkładkami przeciwhałasowymi?

Ochronniki słuchu można podzielić na różne rodzaje w zależności od ich konstrukcji i zastosowania. Do najważniejszych należą:

 1. Nauszniki przeciwhałasowe: Składają się z czasz tłumiących otaczających małżowiny uszne i przylegających do skóry głowy. Są dostępne w różnych rozmiarach.
 2. Wkładki przeciwhałasowe: Umieszczane w zewnętrznym przewodzie słuchowym lub u wejścia do niego. Dzielą się na kształtowane przez producenta, kształtowane przez użytkownika oraz formowane indywidualnie.
 3. Ochronniki z zaawansowanymi rozwiązaniami: Obejmują ochronniki z aktywną redukcją hałasu, regulowanym tłumieniem, komunikacją radiową, czy filtrami akustycznymi.
 4. Ochronniki z komunikacją radiową: Umożliwiają komunikację między użytkownikami, często wykorzystywane w nausznikach.
 5. Ochronniki z filtrem akustycznym: Stosowane głównie we wkładkach formowanych indywidualnie, pozwalają na regulację poziomu tłumienia w zależności od poziomu hałasu.

Nauszniki przeciwhałasowe, dobór ochron słuchu  wkładki przeciwhałasowe, dobór ochron słuchu

Jakie czynniki należy uwzględnić przy doborze ochronników słuchu w zależności od środowiska pracy i rodzaju wykonywanych przez pracownika czynności?

Dobór ochronników słuchu w kontekście warunków środowiska pracy i zakresu czynności wykonywanych przez pracownika obejmuje kilka kluczowych aspektów. Należy uwzględnić rodzaj i poziom hałasu, a także specyfikę środowiska pracy, taką jak obecność czynników zewnętrznych (np. wilgoć, temperatura). Ważne jest również dostosowanie ochronników do indywidualnych potrzeb pracowników, co może obejmować różnice w anatomii ucha czy ewentualne ograniczenia zdrowotne. Ochronniki muszą być kompatybilne z innymi środkami ochrony osobistej oraz nie powinny ograniczać zdolności pracownika do wykonywania zadań. Zapewnienie komfortu użytkowania, w tym łatwości zakładania i zdejmowania, również ma znaczenie dla skuteczności stosowania ochronników słuchu.

Jakie są kluczowe czynności podczas regularnej kontroli stanu technicznego ochronników słuchu?

Kontrola stanu technicznego ochronników słuchu jest istotna dla zapewnienia ich skuteczności i bezpieczeństwa użytkowania. Regularne sprawdzanie ochronników obejmuje:

 1. Inspekcja Wizualna: Sprawdzenie czy nie ma widocznych uszkodzeń, pęknięć, deformacji lub innych wad.
 2. Sprawdzanie Elastyczności i Uszczelnienia: Kontrola, czy elementy uszczelniające nie straciły swojej elastyczności i czy nadal dobrze przylegają do skóry.
 3. Testowanie Funkcjonalności: W przypadku ochronników elektronicznych lub z dodatkowymi funkcjami, sprawdzenie czy wszystkie elementy działają poprawnie.
 4. Czyszczenie i Konserwacja: Regularne czyszczenie zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić higienę i przedłużyć żywotność ochronników.

Pamiętaj, że uszkodzone lub nieprawidłowo działające ochronniki słuchu mogą nie zapewniać odpowiedniej ochrony i powinny być wymienione lub naprawione.