Szkolenie wstępne bhp, kurs bhp wstępny, badanie bhp wstępne
 • Szkolenie wstępne bhp, kurs bhp wstępny, badanie bhp wstępne
 • Szkolenie Wstępne Ogólne BHP (Stacjonarne)

Szkolenie Wstępne Ogólne BHP (Stacjonarne)

🛡️ Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu! Dołącz do naszego wyjątkowego Szkolenia Wstępnego Ogólnego z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy! 🛡️

Czy wiesz, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w miejscu pracy? Czy masz pełną świadomość ryzyka związanego z Twoimi obowiązkami zawodowymi? Nasze szkolenie wstępne z BHP to klucz do bezpiecznej i odpowiedzialnej pracy!

Nasi doświadczeni Specjaliści BHP, przygotują Cię do bezpiecznej pracy w każdym środowisku zawodowym. Nie czekaj! Zainwestuj w swoje bezpieczeństwo już teraz!

Zapisz się już dziś i dołącz do grona pracowników świadomych znaczenia bezpieczeństwa w pracy!

100,00 zł
Brutto
Ilość

Termin rozpoczęcia: 03.06.2024

Termin zakończenia: 03.06.2024

Godzina rozpoczęcia: 8:15

Miejsce szkolenia: ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamiena

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu?

Co zyskasz uczestnicząc w naszym szkoleniu?

 1. Poznasz najnowsze przepisy i normy dotyczące BHP.
 2. Otrzymasz praktyczną wiedzę z zakresu zapobiegania wypadkom.
 3. Nauczysz się identyfikować potencjalne zagrożenia i skutecznie im zapobiegać.
 4. Zdobędziesz zaświadczenie (kartę szkolenia wstępnego) potwierdzającą Twoją wiedzę i zaangażowanie w dbanie o bezpieczeństwo.

Pamiętaj! Bezpieczeństwo to fundament udanej pracy. Razem możemy uczynić Twoje miejsce pracy bezpieczniejszym!

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie wstępne ogólne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ma wiele celów, które obejmują:

 1. Świadomość zagrożeń: Celem jest uświadomienie uczestnikom potencjalnych zagrożeń i ryzyka związanego z ich miejscem pracy oraz codziennymi obowiązkami zawodowymi.
 2. Zapobieganie wypadkom: Szkolenie ma na celu nauczenie praktycznych umiejętności identyfikowania zagrożeń oraz sposobów zapobiegania wypadkom poprzez stosowanie odpowiednich procedur i środków ostrożności.
 3. Zgodność z przepisami: Uczestnicy szkolenia powinni poznać obowiązujące przepisy dotyczące BHP i zrozumieć, jakie wymogi prawne obowiązują w miejscu ich pracy, aby móc działać zgodnie z prawem.
 4. Kultura bezpieczeństwa: Ważnym celem jest tworzenie świadomości i kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy, zachęcanie do aktywnego zaangażowania w dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.
 5. Zdobywanie wiedzy i umiejętności: Szkolenie ma za zadanie dostarczyć uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do radzenia sobie z różnymi sytuacjami, jakie mogą wystąpić w miejscu pracy.
 6. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy: Ostatecznym celem jest zapewnienie, że pracownicy są świadomi ryzyka oraz potrafią podejmować odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla siebie i swoich współpracowników.

Szkolenie wstępne BHP to kluczowy element wprowadzania pracowników w realia i wymagania związane z bezpieczną pracą. Ma na celu nie tylko edukację, ale również przygotowanie do działań zapobiegawczych i właściwego reagowania w przypadku zagrożeń.

Jaki jest program szkolenia?

Program szkolenia wstępnego ogólnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może się różnić w zależności od konkretnych przepisów, branży czy specyfiki miejsca pracy. Niemniej jednak, typowy program szkolenia wstępnego BHP obejmuje zazwyczaj kilka kluczowych obszarów:

 1. Wprowadzenie do BHP: Omówienie podstawowych terminów, definicji oraz znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Przepisy prawne: Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHP w zakładzie oraz wyjaśnienie ich znaczenia i konsekwencji w miejscu pracy.
 3. Zagrożenia specyficzne dla danego środowiska pracy: Identyfikacja i omówienie potencjalnych zagrożeń związanych z konkretnym miejscem pracy, w tym aspekty związane z urządzeniami, substancjami chemicznymi, czy też czynnikami środowiskowymi.
 4. Bezpieczne postępowanie: Szkolenie obejmuje zazwyczaj instruktaż dotyczący bezpiecznego postępowania w miejscu pracy, zasad korzystania z urządzeń, stosowania środków ochrony osobistej itp.
 5. Postępowanie w przypadku wypadku: Omówienie procedur, jakie należy podjąć w przypadku wypadku lub sytuacji awaryjnej, w tym informowanie przełożonych, korzystanie z apteczki pierwszej pomocy, ewakuacja itp.
 6. Zasady pierwszej pomocy: Podstawowe instruktaże z zakresu udzielania pierwszej pomocy, aby pracownicy byli przygotowani do reagowania w sytuacjach nagłych.
 7. Znaczenie zasad BHP w codziennej pracy: Przekazanie praktycznych wskazówek i wytycznych dotyczących zachowania się w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na co dzień.

Pamiętaj, że program szkolenia dostosowujemy do specyfiki danej branży, ryzyka zawodowego, czy nawet do indywidualnych potrzeb pracowników. Zapewniamy kompleksowe i dostosowane do rzeczywistych warunków szkolenie, które przekazuje praktyczną wiedzę niezbędną do zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jaki jest termin i lokalizacja szkolenia?

Sprawdź nasz harmonogram szkoleń dostępny na stronie internetowej. Nasze szkolenia odbywają się nie tylko w naszej siedzibie, ale także w zakładach naszych Zleceniodawców, abyśmy mogli dostosować się do ich potrzeb. Zadzwoń ustalimy szczegóły!

Kto prowadzi szkolenie BHP?

Szkolenie prowadzi doświadczony pracownik służby BHP i inspektor ochrony przeciwpożarowej.

Jaki dokument otrzymasz po szkoleniu?

Otrzymasz kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP, zgo­d­ne z za­­łą­cz­ni­­kiem nr 2 do roz­­po­­rzą­­dze­­nia Mi­­ni­­stra Go­­spo­­da­r­ki i Pra­­cy z dnia 27 li­p­ca 2004 r. w spra­­wie szko­­le­­nia w dzie­­dzi­­nie bez­­pie­­cze­ń­stwa i hi­­gie­­ny pra­­cy (Dz. U. 2004 nr180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Jaki jest termin ważności szkolenia!

Szkolenie wstępne z bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dla osób kierujących pracownikami utrzymuje swoją ważność przez okres 6 miesięcy. Natomiast dla pozostałych pracowników jest obowiązujące przez 12 miesięcy.

Pamiętaj! Szkolenie wstępne BHP to kluczowy element wprowadzania pracowników w realia i wymagania związane z bezpieczną pracą. Ma na celu nie tylko edukację, ale również przygotowanie do działań zapobiegawczych i właściwego reagowania w przypadku zagrożeń.

Arkusz danych

Data rozpoczęcia szkolenia
03.06.2024
Data zakończenia szkolenia
03.06.2024
Godzina rozpoczęcia - zakończenia szkolenia
8:15
Miejsce szkolenia
ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamiena