Szkolenie BHP w Zakresie Bezpiecznego Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest (Stacjonarne)
 • Szkolenie BHP w Zakresie Bezpiecznego Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest (Stacjonarne)
 • Szkolenie BHP w Zakresie Bezpiecznego Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest (Stacjonarne)

Szkolenie BHP w Zakresie Bezpiecznego Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest (Stacjonarne)

🌐 **Szkolenie z Bezpiecznego Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest - Ochrona Ludzi i Środowiska!** ✅ *Zadbaj o Bezpieczeństwo Twoich Pracowników!*  

Czy jesteś świadomy/a ryzyka wystąpienia skutków narażenia na Rakotwórczy Azbest? 

🔧 **Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?**

🚀 *Ekspercka wiedza:* Nasi doświadczeni Specjaliści BHP przekażą nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne doświadczenie z zakresu Bezpiecznego Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest.

Zainwestuj w swoje Bezpieczeństwo i Rozwój Zawodowy! Już teraz dołącz do ludzi, którzy świadomie i bezpiecznie pracują z azbestem. 🌐🔒

200,00 zł
Brutto
Ilość

Termin rozpoczęcia: 20.07.2024

Termin zakończenia: 20.07.2024

Godzina rozpoczęcia: 8:00

Co zyskasz uczestnicząc w naszym szkoleniu z bezpiecznego usuwania azbestu?

 1. 🧠 Pełną Wiedzę Teoretyczną i Praktyczną:  Otrzymasz niezbędną wiedzę dotyczącą bezpiecznej pracy z azbestem oraz skutecznych metod usuwania.
 2. 📜 Zaświadczenie Potwierdzające Kwalifikacje Zawodowe: Po szkoleniu otrzymasz zaświadczenie, który potwierdzi Twoje nowe umiejętności oraz zdobytą wiedzę.
 3. 👷 Bezpieczeństwo Pracownika: Dowiesz się, jak skutecznie chronić siebie przed zanieczyszczeniami pyłów azbestu.
 4. 🚀 Podniesienie Kwalifikacji Zawodowych: Zdobędziesz umiejętności niezbędne do wykonania pracy związanej z azbestem, co może być przydatne w dalszym rozwoju zawodowym.
 5. 🔄Aktualne informacje i przepisy: Śledzimy zmianę w przepisach i technologii, dostarczając najnowsze informacje z zakresu bezpiecznego usuwania azbestu.
 6. 🤝 Zdobycie Nowych Kompetencji: Zdobędziesz wiedzę i umiejętności identyfikacji wyrobów azbestowych oraz skutecznego zastosowania środków ochrony indywidualnej.
 7. 🌿 Świadomość Ekologiczna: Zrozumiesz, jak minimalizować wpływ pracy na środowisko, dbając o ekologiczne metody usuwania azbestu.

Oso­ba, po ukoń­cze­niu szko­le­nia otrzy­ma upraw­nie­nia do kie­ro­wa­nia ro­bo­ta­mi lub wy­ko­ny­wa­nia prac  ta­kich jak:  

 1. Usu­wa­nie po­kryć da­cho­wych wy­ko­na­nych z płyt azbe­sto­wych.
 2. Pra­ce roz­biór­ko­we obiek­tów za­wie­ra­ją­cych azbest.
 3. In­ne pra­ce z za­kre­su użyt­ko­wa­nia i usu­wa­nia azbe­stu.

Dołącz do Nas, aby zdobyć Właściwe Umiejętności i Bezpiecznie Kierować Pracami z Azbestem! 🛠️🔒

Jaki jest program szkolenia bezpieczne usuwanie azbestu?

 1. Regulacje Prawne:
 • Omówienie przepisów dotyczących z konferencją i higieną pracy podczas prac związanych z azbestem.
 • Analiza przepisów dziesiątego Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych dotyczących stężeń dla zdrowia i urządzeń rakotwórczych.
  • Zastosowanie Azbestu:
  • Charakterystyka właściwości azbestu.
  • Rodzaje wyrobów i materiały informacyjne azbest w różnych magazynach, takich jak budownictwo i przemysł.
  1. Identyfikacja Materiałów z Azbestem:
  • Metody badania materiałów azbest, w tym pobieraniu wyników i ich analizie.
  1. Zabezpieczanie i powiadomienie Wyrobów z Azbestem:
  • Zabezpieczenie sytuacji, w której konieczne jest zabezpieczenie lub usuwanie wyrobów z azbestem.
  • Ocena stanu technicznego dokumentacji azbest.
  1. Zagrożenia Zdrowotne i Środki Profilaktyczne:
  • Źródła narażenia na pył azbestowy.
  • Działanie azbestu na zdrowie, choroba spowodowana ekspozycją na pył azbestowy.
  • Profilaktyka zdrowotna, badania lekarskie, ograniczanie czasu ekspozycji.
  1. Sprzęt Techniczny i Ochrona Pracownika:
  • Prezentacja sprzętu, narzędzia i wyposażenia stosowanego podczas prac związanych z azbestem.
  • Zasady bezpieczeństwa i stosowania w pracy, w tym dotyczące środków ochrony indywidualnej.
  1. Przygotowanie Miejsca Pracy:
  • Organizacja pracy z materiałami poddanymi azbestowi.
  • Zastosowanie maszyn i sprzętu eliminującego lub ograniczającego emisję pyłów azbestowych.
  1. Postępowanie z Odpadami Azbestowymi:
  • Zasady transportu i odpadów odpadów azbest.
  • Utylizacja odpadów z ochrony środowiska pracy i substancji.
  1. Higiena Osobista i Profilaktyka Zdrowotna:
  • Zasady stosowania, zakaz spożywania jedzenia i palenia w miejscach pracy z azbestem.

  Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu! Zdobądź wiedzę i niezbędną do bezpiecznej pracy z azbestem. 🛡️🌐

  Jaki jest termin i lokalizacja szkolenia?

  Sprawdź nasz harmonogram szkoleń dostępny na stronie internetowej. Nasze szkolenia odbywają się nie tylko w naszej siedzibie, ale także w zakładach naszych Zleceniodawców, abyśmy mogli dostosować się do ich potrzeb. Zadzwoń ustalimy szczegóły!

  Kto prowadzi szkolenie BHP?

  Szkolenie prowadzi doświadczony pracownik służby BHP i inspektor ochrony przeciwpożarowej.

  Jaki dokument otrzymasz po szkoleniu?

  Otrzymasz zaświadczenie ukończenia w dziedzinie BHP, zgo­d­ne z za­­łą­cz­ni­­kiem nr 3 do roz­­po­­rzą­­dze­­nia Mi­­ni­­stra Go­­spo­­da­r­ki i Pra­­cy z dnia 27 li­p­ca 2004 r. w spra­­wie szko­­le­­nia w dzie­­dzi­­nie bez­­pie­­cze­ń­stwa i hi­­gie­­ny pra­­cy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

  Jaki jest termin ważności szkolenia!

  Zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego BHP w zakresie Bezpiecznego Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest ważne przez 3 lat, natomiast dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przez 5 lat.

  Zapisz się na nasze szkolenie! Inwestuj w bezpieczne praktyki, zgodność z przepisami oraz zdrowie pracowników. Dołącz już dziś i buduj bezpieczne środowisko pracy! 🌐🛡️

  Arkusz danych

  Data rozpoczęcia szkolenia
  20.07.2024
  Data zakończenia szkolenia
  20.07.2024
  Godzina rozpoczęcia - zakończenia szkolenia
  8:00