Masz już konto? Zaloguj się!

Tylko litery, kropka (.) i spacja są dozwolone.
Tylko litery, kropka (.) i spacja są dozwolone.
I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu szkoleniowego, w tym ze sklepu internetowego.
 2. Usługodawca - Strzelec Paweł Świętokrzyskie Centrum BHP, adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Popiełuszki, nr 18A, 26-110, poczta Skarżysko-Kamienna, województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski, gmina Skarżysko-Kamienna, miejscowość Skarżysko-Kamienna, NIP 663 166 30 90, REGON 260161629. Usługodawca jest organizatorem szkoleń. Osobą odpowiedzialną za kontakt z klientem jest Paweł Strzelec pod adresem: „biuro@centrumbhp.eu”.
 3. Szkolenie stacjonarne – są organizowane w siedzibie usługodawcy - firmie Strzelec Paweł Świętokrzyskie Centrum BHP w terminach i czasie ustalonych z Usługodawcą lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą w innym terminie, czasie i miejscu na terenie województwa świętokrzyskiego lub mazowieckiego, spełniającym warunki Usługodawcy do prowadzenia szkolenia. Oferta i ceny szkoleń stacjonarnych są dostępne na stronie internetowej „www.centrumbhp.eu”. Szkolenia stacjonarne prowadzone są na podstawie programów szkoleń dostępnych w siedzibie Usługodawcy i udostępniane są Klientowi na jego prośbę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 4. Szkolenie internetowe - w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi szkoleniowe przy użyciu Serwisu szkoleniowego. Serwis szkoleniowy umieszczony jest pod adresem „www.szkolenia-bhp24.pl” i przeznaczony jest do samodzielnego wykonywania szkolenia bhp. Właścicielem serwisu szkoleniowego oraz wszelkich treści zawartych w szkoleniu jest p. Michał Stolarczyk Usługi edukacyjno-psychologiczne, prowadzone w ramach Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp" KRS: 0000442857, NIP: 521-364-12-11, REGON: 146433467. Kontakt do właściciela serwisu szkoleniowego: „bok@szkolenia-bhp24.pl”. Szkolenie okresowe BHP realizowane jest w formie samokształcenia kierowanego (e-learning), dostępne w ramach Usługi, opracowane na podstawie programów zgodnych z Rozporządzeniem BHP, na które składają się m.in. takie elementy jak: treści do czytania, materiały do pobrania oraz linki zewnętrzne, filmy instruktażowe, testy, quizy oraz egzaminy sprawdzające wiedzę. Wykaz aktualnie dostępnych Szkoleń: a) szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, b) szkolenie okresowe BHP dla kierowników i pracodawców, c) szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Usługodawca firma Strzelec Paweł Świętokrzyskie Centrum BHP jest Partnerem serwisu szkoleniowego i na podstawie umowy o świadczenie usług ma prawo udostępniania Serwisu szkoleniowego. Usługodawca nadzoruje jego realizację i wystawia zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 5. Usługa – usługi szkoleniowe świadczone drogą elektroniczną, pocztową oraz stacjonarnie przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin. 
 6. Pracownik – osoba, dla którego Klient zakupił, a Usługodawca uruchomił lub zorganizował szkolenie w ramach Usługi.
 7. Formularz zakupowy – formularz zakupu usług dostępny na stronie Usługodawcy „www.centrumbhp.eu” wypełniany przez Klienta, służący do uruchomienia i realizacji szkoleń oraz wystawienia faktury za Usługę. Formularz składa się z:  a) twój koszyk - określający rodzaj szkolenia, ilość osób, cena i wartość, b) dane do faktury - określający dane osoby kontaktowej oraz dane do wystawienia faktury, c) lista uczestników (szkolenia) - określający nazwisko i imię, datę urodzenia, miejsce urodzenia, e-mail (szkolenia internetowe) oraz numer telefonu, d) potwierdzenie zamówienia, e) wykonanie płatności za pośrednictwem strony „www.przelewy24.pl”.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Zaświadczenie - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami). Wystawiane po zakończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu testu końcowego szkolenia.
 10. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 11. Ustawa KC – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 12. Ustawa PA - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia zaakceptowania przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta Formularza Zakupowego.
 3. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad na jakich Klient, będzie korzystać z Usług.
 4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług szkoleniowych.
 5. Usługodawca świadczy płatne Usługi szkoleniowe zgodnie z Regulaminem.
 6. Do korzystania ze Szkoleń Internetowych, w szczególności do dokonywania zakupów Szkoleń oraz korzystania ze Szkoleń, konieczne jest: a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari itp., b) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 7. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do korzystania z Usług, zgodnie z jego przeznaczeniem.
 8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.

III. Zakup Usług

 1. W celu nawiązania współpracy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, konieczne jest wypełnienie przez Klienta Formularza zakupowego dostępnego na stronie „www.centrumbhp” i dokonanie płatności za zamówione szkolenia przez stronę „www.przelewy24.pl”, którego właścicielem jest PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.
 2. Poprzez wypełnienie Formularza Zakupowego Klient zapewnia, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz że zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Ceny Szkoleń oferowanych za pośrednictwem strony „www.centrumbhp.eu” są dostępne w zakładce na stronie głównej i zakładce Kup szkolenie.
 4. Ceny podawane są w kwocie netto i są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1. pkt. 29 lit. a ustawy o VAT.
 5. Jedno Szkolenie służy do przeszkolenia jednego Pracownika.
 6. Złożenie przez Klienta zamówienia na Szkolenia, wskazujące na ilość sztuk poszczególnych typów Szkoleń, będzie następować przez Formularz Zakupowy szkoleń dostępny na stronie Usługodawcy.
 7. Zamówienie na Szkolenia zostaje złożone w momencie kliknięcia na przycisk „Zamawiam” w zakładce „Kup szkolenie” oraz dokonania płatności przy użyciu strony „www.przelewy24.pl”. Złożenie zamówienia na Szkolenia wymaga uprzedniego zaakceptowania treści Regulaminu. Złożenie zamówienia potwierdzane jest poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres e-mail Klienta.
 8. Po otrzymaniu płatności na konto bankowe Usługodawcy, Usługodawca wystawi i wyśle na adres e-mail wskazany w Formularzu Zakupowym Fakturę VAT za zakupione Usługi. Na pisemną prośbę Klienta faktura VAT może zostać wysłana Pocztą Polską wraz z Zaświadczeniami.
 9. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT, za zakupione usługi w formie elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 10. Za błędnie wypełniony Formularz Zakupowy przez Klienta, Usługodawca nie odpowiada.
 11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w piątek po godz. 15.00 oraz w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą od godz. 8:00 w pierwszym dniu roboczym.
 12. Termin uruchomienia zamówionych Szkoleń internetowych wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu wpływu należności na rachunek bankowy Usługodawcy z zastrzeżeniem pkt. 31. Uruchomienie nastąpi dla osób i na adresy poczty e-mail wskazany w Formularzu zakupowym.
 13. Termin i miejsce organizacji Szkoleń stacjonarnych oraz liczebność grupy szkolonych Pracowników, zostanie uzgodniony telefonicznie lub mailowo z Klientem.
 14. Jeżeli płatność nie nastąpi maksymalnie do 7 dnia od złożenia zamówienia automatycznie, zamówienie zostanie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach. Jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu zamawiania. 
 16. Poprzez Zakup Szkolenia internetowego Klient uzyskuje: a) prawo do korzystania ze Szkolenia w formie samokształcenia kierowanego poprzez dostęp do strony internetowej „www.szkolenia-bhp24.pl” przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę oraz jej funkcjonalności, b) prawo korzystania przez 30 dni z wykupionych szkoleń za pośrednictwem Serwisu szkoleniowego, c) Zaświadczenie zostanie wysłane Pocztą Polską listem zwykłym na koszt Usługodawcy po zaliczeniu przez Pracownika wszystkich modułów Szkolenia i pozytywnym zaliczeniu Testu końcowego w ciągu 30 dni od czasu uruchomienia szkolenia. Nie ukończenie Szkolenia w terminie 30 dni, skutkuje zablokowaniem dostępu do Serwisu szkoleniowego i negatywny wynik egzaminu końcowego oraz nieotrzymanie Zaświadczenia.
 17. Poprzez Zakup Szkolenia stacjonarnego Klient uzyskuje: a) prawo do realizacji szkolenia przez Usługodawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy oraz rozporządzeń wykonawczych, które są organizowane w siedzibie Usługodawcy - firmie Strzelec Paweł Świętokrzyskie Centrum BHP w terminach, czasie i w liczebności grup Pracowników ustalonych z Usługodawcą lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą w innym terminie, liczebności grupy szkolonych Pracowników, czasie i miejscu na terenie województwa świętokrzyskiego lub mazowieckiego, spełniającym warunki Usługodawcy do prowadzenia szkolenia, b) Zaświadczenie, które jest przekazane Klientowi, bądź wysłane Pocztą Polską na koszt Usługodawcy po pozytywnym zaliczeniu testu egzaminacyjnego przez Pracownika i po odbytym Szkoleniu stacjonarnym. 

IV. Obowiązki Usługodawcy i reklamacje

 1. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu szkoleniowego, niezbędnych do wprowadzania prac konserwacyjnych.
 2. Usługodawca nie odpowiada za szkody, które powstały w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu szkoleniowego spowodowanych okolicznościami niezawinionymi przez Usługodawcę, w szczególności w wyniku działania siły wyższej tj.: wojny, katastrof naturalnych, zamieszek oraz innych nie wywołanych przez Usługodawcę wydarzeń (strajk, awaria sieci przesyłowej, zakłócenia w komunikacji, działania osób trzecich, przed którymi Usługodawca, przy zastosowaniu powszechnie dostępnych technik, nie może się uchronić, nakazy krajowej lub zagranicznej władzy zwierzchniej), jak również awarii serwerów, sieci telekomunikacyjnej lub innych zdarzeń natury technicznej.
 3. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane brakiem dostępu Klienta do Serwisu szkoleniowego w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu używanych przez Usługodawcę urządzeń i systemów komputerowych, o ile zakłócenia te nie zostały wywołane przez Usługodawcę. Usługodawca nie odpowiada za szkody, które wynikły z braku dostępu do Serwisu szkoleniowego spowodowanego podaniem przez Klienta nieprawidłowych danych.
 4. Usługodawca może zawiesić dostęp do Serwisu szkoleniowego na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych w jego funkcjonowaniu.
 5. Wszelkie problemy dotyczące funkcjonowania Serwisu szkoleniowego oraz realizacji umów zawartych za jego pośrednictwem należy zgłaszać poprzez przesłanie informacji o problemie (reklamacji) na adres e-mail: „biuro@centrumbhp.eu”. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres osoby odpowiedzialnej za kontakt ze strony Usługodawcy.
 6. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości. W reklamacji należy opisać zgłaszaną nieprawidłowość.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest wiadomością e-mail na adres e-mail Klienta podany podczas zamawiania Usługi przy użyciu Formularza zakupowego. O ile reklamacja nie zostanie w tym terminie rozpatrzona, Usługodawca jest obowiązany poinformować o tym Klienta w opisany wyżej sposób, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia reklamacji oraz powód przesunięcia określonego wyżej terminu załatwienia reklamacji.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu realizacji Usługi.
 2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Usługodawca, będzie przetwarzać dane osobowe powierzone mu przez Klienta wyłącznie w celu wykonywania umów zawartych na podstanie niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom wyłącznie w celu wykonania umów zawartych na podstanie niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

VI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy, bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsumenta, który w Serwisie Internetowym www.centrumbhp.eu, zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Strzelec Paweł Świętokrzyskie Centrum BHP, ul. Popiełuszki 18A, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której Usługodawca przekazuje do korzystania Usługę.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą, jeżeli Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży, b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: www.uokik.gov.pl i www.rf.gov.pl.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca, mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: ec.europa.eu/consumers/odr/.Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@centrumbhp.eu.
IX. Spory
 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
X. Polityka prywatności
 1. Serwis nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony internetowej www.centrumbhp.eu oraz www.szkolenia-bhp24.pl.
 2. Pliki cookies są danymi informatycznymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Są one przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis szkoleniowy, mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu przez jego użytkownika i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony internetowej w przyszłości.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis szkoleniowy, mogą być niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić m.in.: utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, umożliwienie autoryzacji, zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego, monitoring dostępności usług.
 5. Serwis szkoleniowy wykorzystuje również pliki cookies, które nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego. Są one wykorzystywane w celu umożliwienia: przywrócenia ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy, przywrócenia sesji użytkownika, zapamiętania ostatnio wybranej kategorii w produkcie, sprawdzenia czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo, umożliwienia automatycznego zalogowania do produktu, dopasowania zawartości produktów do preferencji użytkowników, ustawienia preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją, przywrócenia ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie, wyświetlenia ostatnio przeglądanych produktów, wyświetlenia ostatnio wybranego parametru sortowania.
 6. Serwis szkoleniowy korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu w Serwisie, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, a także umożliwiają doskonalenie produktów oferowanych przez Serwis oraz doskonalenie jego funkcjonalności.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być wykorzystane przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących z operatorem strony internetowej Serwisu.
 8. W każdym wypadku istnieje możliwość dokonania przez użytkownika Serwisu samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika Serwisu. Zmian takich można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Zmiany ustawień dotyczących plików cookies mogą polegać m.in. na zablokowaniu instalowania plików cookies oraz usunięcia stałych plików cookies, wykorzystując stosowne opcje stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. Odrzucenie plików cookies może oznaczać, że niektóre funkcje oferowane przez Serwis mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z danej funkcji.
 9. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Utrwalane mogą być następujące dane: czas nadejścia zlecenia lub zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony internetowej Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacja o przeglądarce użytkownika Serwisu, informacja o adresie IP. Wskazane wyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis.
XI. Postanowienia przejściowe i końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: a) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, c) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany jest na stronie www.centrumbhp.eu oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.
 4. Regulamin wchodzi w życie 20 lipca 2017r.

1. Informacje ogólne

1.Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ....

2.Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: .... ....

3.Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: ......

4.Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5.Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Obsługa zapytań przez formularz

6.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 • Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: OVH

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1.W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współprcownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
 • firma hostingowa,
 • firmy obsługująca mailingi,
 • firmy obsługująca komunikaty SMS,
 • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
 • kurierzy,
 • ubezpieczyciele,
 • kancelarie prawne i windykatorzy,
 • banki, o
 • peratorzy płatności,
 • organy publiczne.

2.Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3.Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania, usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

4.Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. 

7.W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. 

8.Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe"; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www