In­stru­­k­cja Be­­z­pie­­cz­ne­­­go Wy­­­ko­­­ny­­­wa­­­nia Ro­­­bót (IBWR) – HYDRAULIK (roboty hydrauliczne)

Program
Instrukcja Bezpiecznego Prowadzenia Robót "IBWR" jest szcze­­­­­­gó­­­­­­ło­­­­­­wo opra­­­­­­co­­­­­­wa­­­­­­nym dokumentem dla firm bu­­­­­­do­­­­­w­la­­­­­­nych, za­­­­­j­mu­­­­­­ją­­­­­­cych się ro­­­bo­­­ta­­­mi hydraulicznymi we­wnętrz­ny­mi (instalacje wodociągowe, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej) w bu­dyn­kach jed­no i wie­lo­ro­dzin­nych oraz uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej.

In­­­­­­stru­­­­­k­cja jest na­­­­­­szym au­­­­­­to­­­­­r­skim zbio­­­­­­rem wie­­­­­­lo­­­­­­le­­­­­t­nich do­­­­­­świa­­­­­d­czeń w za­­­­­­kre­­­­­­sie nad­zo­­­­­­ru bhp nad re­­­­­­a­­­­­li­­­­­­zo­­­­­­wa­­­­­­ny­­­­­­mi ro­­­­­­bo­­­­­­ta­­­­­­mi bu­­­­­­do­­­­­w­la­­­­­­ny­­­­­­mi wie­­­­­l­ko­­­­­­po­­­­­­wie­­­­rz­ch­nio­­­­­­wych obie­­­­­k­tów prze­­­­­­my­­­­­­sło­­­­­­wych,  ha­­­­­n­dlo­­­­­­wych oraz uży­­­­­­te­­­­­cz­no­­­­­­­­­­­ści pu­­­­­­bli­­­­­cz­nej na te­­­­­­re­­­­­­nie ca­­­­­­łej Po­­­­­l­ski. Opra­­­­­­co­­­­­­wu­­­­­­jąc wzór IBWR sta­­­­­­ra­­­­­­li­­­­­­śmy się uła­­­­­­twić Pa­­­­­ń­stwu or­ga­­­­­­ni­­­­­­za­­­­­­cję ro­­­­­­bót  bu­­­­­­do­­­­­w­la­­­­­­nych i wska­­­­­­zać kie­­­­­­ru­­­­­­nek w za­­­­­­kre­­­­­­sie zgo­­­­­d­no­­­­­­­­­­­ści z wy­­­­­­ma­­­­­­ga­­­­­­nia­­­­­­mi bhp.

IBWR jest prze­­­­­­sy­­­­­­ła­­­­­­na  na wska­­­­­­za­­­­­­ny ad­­­­­­res e-ma­­­­­­il w pli­­­­­­ku MS Word, za­­­­­­wie­­­­­­ra­­­­­­ją­­­­­­ce­­­­­­go nie­­­­­­zbę­­­­­d­ne in­­­­­­fo­­­­­r­ma­­­­­­cje, wraz ze zdję­­­­­­cia­­­­­­mi spo­­­­­­so­­­­­­bu re­­­­­­a­­­­­li­­­­­­za­­­­­­cji prac. Ze wzglę­­­­­­du na szcze­­­­­­gó­­­­­­ło­­­­­­wość wzo­­­­­­ru i zło­­­­­­żo­­­­­­ność pro­­­­­­ce­­­­­­su bu­­­­­­do­­­­­w­la­­­­­­ne­­­­­­go, za­­­­­­le­­­­­­ca­­­­­­my do­­­­­­sto­­­­­­so­­­­­­wać In­stru­­­­­k­cję do re­­­­­­a­­­­­li­­­­­­zo­­­­­­wa­­­­­­nej przez Pa­­­­­ń­stwa bu­­­­­­do­­­­­­wy, po­­­­­­nie­­­­­­waż w sy­­­­­­tu­­­­­­a­­­­­cji ko­­­­­n­tro­­­­­­li In­spe­­­­­k­tor Pra­­­­­­cy, bę­­­­­­dzie wska­­­­­­zy­­­­­­wał nie­­­­­­ko­­­­­n­se­­­­­­kwe­­­­­n­cję w pla­­­­­­no­­­­­­wa­­­­­­niu ro­­­­­­bót (IBWR) ich rze­­­­­­czy­­­­­­wi­­­­­­stej or­ga­­­­­­ni­­­­­­za­­­­­­cji.  

Wy­­­­­­móg spo­­­­­­rzą­­­­­­dza­­­­­­nia IBWR wy­­­­­­ni­­­­­­ka z §2 roz­­­­­­po­­­­­­rzą­­­­­­dze­­­­­­nia Mi­­­­­­ni­­­­­­stra In­fra­­­­­­stru­­­­­k­tu­­­­­­ry z dnia 6 lu­­­­­­te­­­­­­go 2003 r. w spra­­­­­­wie bez­­­­­­pie­­­­­­cze­­­­­ń­stwa i hi­­­­­­gie­­­­­­ny pra­­­­­­cy pod­czas wy­­­­­­ko­­­­­­ny­­­­­­wa­­­­­­nia ro­­­­­­bót bu­­­­­­do­­­­­w­la­­­­­­nych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 ma­­­­­r­ca 2003 r.):

- § 1 ust. 4 – „i­­­­­n­stru­­­­­k­cji bez­­­­­­pie­­­­­cz­ne­­­­­­go wy­­­­­­ko­­­­­­ny­­­­­­wa­­­­­­nia ro­­­­­­bót bu­­­­­­do­­­­­w­la­­­­­­ny­­­­­ch” – ro­­­­­­zu­­­­­­mie się przez to spo­­­­­­sób za­­­­­­po­­­­­­bie­­­­­­ga­­­­­­nia za­­­­­­gro­­­­­­że­­­­­­niom zwią­­­­­­za­­­­­­nym z wy­­­­­­ko­­­­­­ny­­­­­­wa­­­­­­niem ro­­­­­­bót bu­­­­­­do­­­­­w­la­­­­­­nych, o któ­­­­­­rych mo­­­­­­wa w art. 21a ust. 2 usta­­­­­­wy z dnia 7 li­­­­­p­ca 1994 r. – Pra­­­­­­wo bu­­­­­­do­­­­­w­la­­­­­­ne (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pó­­­­­ź­nie­­­­­j­szy­­­­­­mi zmia­­­­­­na­­­­­­mi), oraz spo­­­­­­sób po­­­­­­stę­­­­­­po­­­­­­wa­­­­­­nia w przy­­­­­­pa­­­­­d­ku wy­­­­­­stą­­­­­­pie­­­­­­nia tych za­­­­­­gro­­­­­­żeń,

- § 2.Wy­­­­­­ko­­­­­­na­­­­­w­ca przed przy­­­­­­stą­­­­­­pie­­­­­­niem do wy­­­­­­ko­­­­­­ny­­­­­­wa­­­­­­nia ro­­­­­­bót bu­­­­­­do­­­­­w­la­­­­­­nych jest obo­­­­­­wią­­­­­­za­­­­­­ny opra­­­­­­co­­­­­­wać in­­­­­­stru­­­­­k­cję bez­­­­­­pie­­­­­cz­ne­­­­­­go ich wy­­­­­­ko­­­­­­ny­­­­­­wa­­­­­­nia i za­­­­­­zna­­­­­­jo­­­­­­mić z nią pra­­­­­­co­­­­­w­ni­­­­­­ków w za­­­­­­kre­­­­­­sie wy­­­­­­ko­­­­­­ny­­­­­­wa­­­­­­nych przez nich ro­­­­­­bót.

Spis tre­­­­­­­­­­­ści In­stru­­­­­k­cji Be­­­­­z­pie­­­­­cz­ne­­­­­­go Wy­­­­­­ko­­­­­­ny­­­­­­wa­­­­­­nia Ro­­­­­­bót – HYDRAULIK (roboty hydraulicznej - instalacje wodociągowe, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej):

1.  Ide­­­­­n­ty­­­­­­fi­­­­­­ka­­­­­­cja cha­­­­­­ra­­­­­k­te­­­­­­ru re­­­­­­a­­­­­li­­­­­­zo­­­­­­wa­­­­­­nych prac.
2.  Wpływ wa­­­­­­ru­­­­­n­ków at­mo­­­­­s­fe­­­­­­ry­­­­­cz­nych na re­­­­­­a­­­­­li­­­­­­zo­­­­­­wa­­­­­­ne pra­­­­­­ce.
3.  Sto­­­­­­so­­­­­­wa­­­­­­ne ma­­­­­­te­­­­­­ria­­­­­­ły bu­­­­­­do­­­­­­wa­­­­­­ne.
4.  Sto­­­­­­so­­­­­­wa­­­­­­ne na­­­­­­rzę­­­­­­dzia i urzą­­­­­­dze­­­­­­nia bu­­­­­­do­­­­­w­la­­­­­­ne.
5.  Za­­­­­­kres i ko­­­­­­le­­­­­j­ność wy­­­­­­ko­­­­­­ny­­­­­­wa­­­­­­nych ro­­­­­­bót.
6.  Wy­­­­­­kaz nie­­­­­­zbę­­­­­d­nych śro­­­­­d­ków ochro­­­­­­ny zbio­­­­­­ro­­­­­­wej i in­­­­­­dy­­­­­­wi­­­­­­du­­­­­­a­­­­­l­nej.
7.  Wy­­­­­­stę­­­­­­pu­­­­­­ją­­­­­­ce za­­­­­­gro­­­­­­że­­­­­­nia i me­­­­­­to­­­­­­dy ich eli­­­­­­mi­­­­­­na­­­­­­cji.
8.  Za­­­­­­sa­­­­­­dy po­­­­­­stę­­­­­­po­­­­­­wa­­­­­­nia w sy­­­­­­tu­­­­­­a­­­­­cjach awa­­­­­­ry­­­­­j­nych.
9.  Spo­­­­­­sób za­­­­­­po­­­­­­zna­­­­­­wa­­­­­­nia pra­­­­­­co­­­­­w­ni­­­­­­ków z IBWR i wy­­­­­­stę­­­­­­pu­­­­­­ją­­­­­­cy­­­­­­mi za­­­­­­gro­­­­­­że­­­­­­nia­­­­­­mi.
 
Cena: 246.00 PLN / za osobę 369.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz