Szkolenie Wstępne Ogólne BHP (stacjonarne)

Kiedy?

  01.08.2023 r. (wtorek), godz. 8:15, sala szkoleniowa naszej firmy, ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko - Kamienna

Dla kogo?

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy oraz studenci, uczniowie i stażyści skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy. 

 
Program
 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników w zakresie BHP.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP.
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i środki zapobiegawcze.
 6. Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń oraz transportem.
 7. Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 9. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania.
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy. 
 
Kto prowadzi szkolenie?

Szkolenie ogólne prowadzi pracownik służby BHP, natomiast szkolenie stanowiskowe sam pracodawca lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający wiedzę i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu (posiadający szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami).

 
Gdzie odbywa się szkolenie?

Termin szkolenia dostosowujemy do wymagań zleceniodawcy, natomiast szkolenie możemy przeprowadzić w siedzibie pracodawcy lub w sali szkoleniowej naszej firmy.

 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z póź. zm.) ukończenie przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego potwierdzamy na karcie szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika.       

 
Jaka jest ważność szkolenia?

W przypadku osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów, majstrów, itp.) do 6 miesięcy, natomiast dla innych grup zawodowych  (stanowisk robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych) do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

 
Cena: 100.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz