In­stru­k­cja Be­z­pie­cz­ne­­go Wy­­ko­­ny­­wa­­nia Ro­­bót (IBWR) – ELEKTRYK (roboty elektryczne)

Program
In­struk­cja Bez­piecz­ne­go Pro­wa­dze­nia Ro­bót „IBWR” jest szcze­­­­­gó­­­­­ło­­­­­wo opra­­­­­co­­­­­wa­­­­­nym dokumentem dla firm bu­­­­­do­­­­w­la­­­­­nych, za­­­­j­mu­­­­­ją­­­­­cych się ro­­bo­­ta­­mi elektrycznymi wewnętrznymi niskich napięć w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

In­­­­­stru­­­­k­cja jest na­­­­­szym au­­­­­to­­­­r­skim zbio­­­­­rem wie­­­­­lo­­­­­le­­­­t­nich do­­­­­świa­­­­d­czeń w za­­­­­kre­­­­­sie nad­zo­­­­­ru bhp nad re­­­­­a­­­­li­­­­­zo­­­­­wa­­­­­ny­­­­­mi ro­­­­­bo­­­­­ta­­­­­mi bu­­­­­do­­­­w­la­­­­­ny­­­­­mi wie­­­­l­ko­­­­­po­­­­­wie­­­rz­ch­nio­­­­­wych obie­­­­k­tów prze­­­­­my­­­­­sło­­­­­wych,  ha­­­­n­dlo­­­­­wych oraz uży­­­­­te­­­­cz­no­­­­­­­­­ści pu­­­­­bli­­­­cz­nej na te­­­­­re­­­­­nie ca­­­­­łej Po­­­­l­ski. Opra­­­­­co­­­­­wu­­­­­jąc wzór IBWR sta­­­­­ra­­­­­li­­­­­śmy się uła­­­­­twić Pa­­­­ń­stwu or­ga­­­­­ni­­­­­za­­­­­cję ro­­­­­bót  bu­­­­­do­­­­w­la­­­­­nych i wska­­­­­zać kie­­­­­ru­­­­­nek w za­­­­­kre­­­­­sie zgo­­­­d­no­­­­­­­­­ści z wy­­­­­ma­­­­­ga­­­­­nia­­­­­mi bhp.

IBWR jest prze­­­­­sy­­­­­ła­­­­­na  na wska­­­­­za­­­­­ny ad­­­­­res e-ma­­­­­il w pli­­­­­ku MS Word, za­­­­­wie­­­­­ra­­­­­ją­­­­­ce­­­­­go nie­­­­­zbę­­­­d­ne in­­­­­fo­­­­r­ma­­­­­cje, wraz ze zdję­­­­­cia­­­­­mi spo­­­­­so­­­­­bu re­­­­­a­­­­li­­­­­za­­­­­cji prac. Ze wzglę­­­­­du na szcze­­­­­gó­­­­­ło­­­­­wość wzo­­­­­ru i zło­­­­­żo­­­­­ność pro­­­­­ce­­­­­su bu­­­­­do­­­­w­la­­­­­ne­­­­­go, za­­­­­le­­­­­ca­­­­­my do­­­­­sto­­­­­so­­­­­wać In­stru­­­­k­cję do re­­­­­a­­­­li­­­­­zo­­­­­wa­­­­­nej przez Pa­­­­ń­stwa bu­­­­­do­­­­­wy, po­­­­­nie­­­­­waż w sy­­­­­tu­­­­­a­­­­cji ko­­­­n­tro­­­­­li In­spe­­­­k­tor Pra­­­­­cy, bę­­­­­dzie wska­­­­­zy­­­­­wał nie­­­­­ko­­­­n­se­­­­­kwe­­­­n­cję w pla­­­­­no­­­­­wa­­­­­niu ro­­­­­bót (IBWR) ich rze­­­­­czy­­­­­wi­­­­­stej or­ga­­­­­ni­­­­­za­­­­­cji.  

Wy­­­­­móg spo­­­­­rzą­­­­­dza­­­­­nia IBWR wy­­­­­ni­­­­­ka z §2 roz­­­­­po­­­­­rzą­­­­­dze­­­­­nia Mi­­­­­ni­­­­­stra In­fra­­­­­stru­­­­k­tu­­­­­ry z dnia 6 lu­­­­­te­­­­­go 2003 r. w spra­­­­­wie bez­­­­­pie­­­­­cze­­­­ń­stwa i hi­­­­­gie­­­­­ny pra­­­­­cy pod­czas wy­­­­­ko­­­­­ny­­­­­wa­­­­­nia ro­­­­­bót bu­­­­­do­­­­w­la­­­­­nych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 ma­­­­r­ca 2003 r.):

- § 1 ust. 4 – „i­­­­n­stru­­­­k­cji bez­­­­­pie­­­­cz­ne­­­­­go wy­­­­­ko­­­­­ny­­­­­wa­­­­­nia ro­­­­­bót bu­­­­­do­­­­w­la­­­­­ny­­­­ch” – ro­­­­­zu­­­­­mie się przez to spo­­­­­sób za­­­­­po­­­­­bie­­­­­ga­­­­­nia za­­­­­gro­­­­­że­­­­­niom zwią­­­­­za­­­­­nym z wy­­­­­ko­­­­­ny­­­­­wa­­­­­niem ro­­­­­bót bu­­­­­do­­­­w­la­­­­­nych, o któ­­­­­rych mo­­­­­wa w art. 21a ust. 2 usta­­­­­wy z dnia 7 li­­­­p­ca 1994 r. – Pra­­­­­wo bu­­­­­do­­­­w­la­­­­­ne (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pó­­­­ź­nie­­­­j­szy­­­­­mi zmia­­­­­na­­­­­mi), oraz spo­­­­­sób po­­­­­stę­­­­­po­­­­­wa­­­­­nia w przy­­­­­pa­­­­d­ku wy­­­­­stą­­­­­pie­­­­­nia tych za­­­­­gro­­­­­żeń,

- § 2.Wy­­­­­ko­­­­­na­­­­w­ca przed przy­­­­­stą­­­­­pie­­­­­niem do wy­­­­­ko­­­­­ny­­­­­wa­­­­­nia ro­­­­­bót bu­­­­­do­­­­w­la­­­­­nych jest obo­­­­­wią­­­­­za­­­­­ny opra­­­­­co­­­­­wać in­­­­­stru­­­­k­cję bez­­­­­pie­­­­cz­ne­­­­­go ich wy­­­­­ko­­­­­ny­­­­­wa­­­­­nia i za­­­­­zna­­­­­jo­­­­­mić z nią pra­­­­­co­­­­w­ni­­­­­ków w za­­­­­kre­­­­­sie wy­­­­­ko­­­­­ny­­­­­wa­­­­­nych przez nich ro­­­­­bót.

Spis tre­­­­­­­­­ści In­stru­­­­k­cji Be­­­­z­pie­­­­cz­ne­­­­­go Wy­­­­­ko­­­­­ny­­­­­wa­­­­­nia Ro­­­­­bót – ELEKTRYK (ro­­bo­­ty elektryczne wewnętrzne niskich napięć w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej):

1.  Ide­­­­n­ty­­­­­fi­­­­­ka­­­­­cja cha­­­­­ra­­­­k­te­­­­­ru re­­­­­a­­­­li­­­­­zo­­­­­wa­­­­­nych prac.
2.  Wpływ wa­­­­­ru­­­­n­ków at­mo­­­­s­fe­­­­­ry­­­­cz­nych na re­­­­­a­­­­li­­­­­zo­­­­­wa­­­­­ne pra­­­­­ce.
3.  Sto­­­­­so­­­­­wa­­­­­ne ma­­­­­te­­­­­ria­­­­­ły bu­­­­­do­­­­­wa­­­­­ne.
4.  Sto­­­­­so­­­­­wa­­­­­ne na­­­­­rzę­­­­­dzia i urzą­­­­­dze­­­­­nia bu­­­­­do­­­­w­la­­­­­ne.
5.  Za­­­­­kres i ko­­­­­le­­­­j­ność wy­­­­­ko­­­­­ny­­­­­wa­­­­­nych ro­­­­­bót.
6.  Wy­­­­­kaz nie­­­­­zbę­­­­d­nych śro­­­­d­ków ochro­­­­­ny zbio­­­­­ro­­­­­wej i in­­­­­dy­­­­­wi­­­­­du­­­­­a­­­­l­nej.
7.  Wy­­­­­stę­­­­­pu­­­­­ją­­­­­ce za­­­­­gro­­­­­że­­­­­nia i me­­­­­to­­­­­dy ich eli­­­­­mi­­­­­na­­­­­cji.
8.  Za­­­­­sa­­­­­dy po­­­­­stę­­­­­po­­­­­wa­­­­­nia w sy­­­­­tu­­­­­a­­­­cjach awa­­­­­ry­­­­j­nych.
9.  Spo­­­­­sób za­­­­­po­­­­­zna­­­­­wa­­­­­nia pra­­­­­co­­­­w­ni­­­­­ków z IBWR i wy­­­­­stę­­­­­pu­­­­­ją­­­­­cy­­­­­mi za­­­­­gro­­­­­że­­­­­nia­­­­­mi. 
 
Cena: 246.00 PLN / za osobę 369.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz