In­stru­k­cja Be­z­pie­cz­ne­­go Wy­­ko­­ny­­wa­­nia Ro­­bót (IBWR) – ZBROJARZ, BETONIARZ (roboty zbrojarsko-betoniarskie)

Program
Instrukcja Bezpiecznego Prowadzenia Robót "IBWR" jest szcze­­­­gó­­­­ło­­­­wo opra­­­­co­­­­wa­­­­nym dokumentem dla firm bu­­­­do­­­w­la­­­­nych, za­­­j­mu­­­­ją­­­­cych się ro­bo­ta­mi zbrojarsko-betoniarskimi (budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i produkcyjnych).

In­­­­stru­­­k­cja jest na­­­­szym au­­­­to­­­r­skim zbio­­­­rem wie­­­­lo­­­­le­­­t­nich do­­­­świa­­­d­czeń w za­­­­kre­­­­sie nad­zo­­­­ru bhp nad re­­­­a­­­li­­­­zo­­­­wa­­­­ny­­­­mi ro­­­­bo­­­­ta­­­­mi bu­­­­do­­­w­la­­­­ny­­­­mi wie­­­l­ko­­­­po­­­­wie­­rz­ch­nio­­­­wych obie­­­k­tów prze­­­­my­­­­sło­­­­wych,  ha­­­n­dlo­­­­wych oraz uży­­­­te­­­cz­no­­­­­­­ści pu­­­­bli­­­cz­nej na te­­­­re­­­­nie ca­­­­łej Po­­­l­ski. Opra­­­­co­­­­wu­­­­jąc wzór IBWR sta­­­­ra­­­­li­­­­śmy się uła­­­­twić Pa­­­ń­stwu or­ga­­­­ni­­­­za­­­­cję ro­­­­bót  bu­­­­do­­­w­la­­­­nych i wska­­­­zać kie­­­­ru­­­­nek w za­­­­kre­­­­sie zgo­­­d­no­­­­­­­ści z wy­­­­ma­­­­ga­­­­nia­­­­mi bhp.

IBWR
jest prze­­­­sy­­­­ła­­­­na  na wska­­­­za­­­­ny ad­­­­res e-ma­­­­il w pli­­­­ku MS Word, za­­­­wie­­­­ra­­­­ją­­­­ce­­­­go nie­­­­zbę­­­d­ne in­­­­fo­­­r­ma­­­­cje, wraz ze zdję­­­­cia­­­­mi spo­­­­so­­­­bu re­­­­a­­­li­­­­za­­­­cji prac. Ze wzglę­­­­du na szcze­­­­gó­­­­ło­­­­wość wzo­­­­ru i zło­­­­żo­­­­ność pro­­­­ce­­­­su bu­­­­do­­­w­la­­­­ne­­­­go, za­­­­le­­­­ca­­­­my do­­­­sto­­­­so­­­­wać In­stru­­­k­cję do re­­­­a­­­li­­­­zo­­­­wa­­­­nej przez Pa­­­ń­stwa bu­­­­do­­­­wy, po­­­­nie­­­­waż w sy­­­­tu­­­­a­­­cji ko­­­n­tro­­­­li In­spe­­­k­tor Pra­­­­cy, bę­­­­dzie wska­­­­zy­­­­wał nie­­­­ko­­­n­se­­­­kwe­­­n­cję w pla­­­­no­­­­wa­­­­niu ro­­­­bót (IBWR) ich rze­­­­czy­­­­wi­­­­stej or­ga­­­­ni­­­­za­­­­cji.  

Wy­­­­móg spo­­­­rzą­­­­dza­­­­nia IBWR wy­­­­ni­­­­ka z §2 roz­­­­po­­­­rzą­­­­dze­­­­nia Mi­­­­ni­­­­stra In­fra­­­­stru­­­k­tu­­­­ry z dnia 6 lu­­­­te­­­­go 2003 r. w spra­­­­wie bez­­­­pie­­­­cze­­­ń­stwa i hi­­­­gie­­­­ny pra­­­­cy pod­czas wy­­­­ko­­­­ny­­­­wa­­­­nia ro­­­­bót bu­­­­do­­­w­la­­­­nych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 ma­­­r­ca 2003 r.):

- § 1 ust. 4 – „i­­­n­stru­­­k­cji bez­­­­pie­­­cz­ne­­­­go wy­­­­ko­­­­ny­­­­wa­­­­nia ro­­­­bót bu­­­­do­­­w­la­­­­ny­­­ch” – ro­­­­zu­­­­mie się przez to spo­­­­sób za­­­­po­­­­bie­­­­ga­­­­nia za­­­­gro­­­­że­­­­niom zwią­­­­za­­­­nym z wy­­­­ko­­­­ny­­­­wa­­­­niem ro­­­­bót bu­­­­do­­­w­la­­­­nych, o któ­­­­rych mo­­­­wa w art. 21a ust. 2 usta­­­­wy z dnia 7 li­­­p­ca 1994 r. – Pra­­­­wo bu­­­­do­­­w­la­­­­ne (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pó­­­ź­nie­­­j­szy­­­­mi zmia­­­­na­­­­mi), oraz spo­­­­sób po­­­­stę­­­­po­­­­wa­­­­nia w przy­­­­pa­­­d­ku wy­­­­stą­­­­pie­­­­nia tych za­­­­gro­­­­żeń,

- § 2.Wy­­­­ko­­­­na­­­w­ca przed przy­­­­stą­­­­pie­­­­niem do wy­­­­ko­­­­ny­­­­wa­­­­nia ro­­­­bót bu­­­­do­­­w­la­­­­nych jest obo­­­­wią­­­­za­­­­ny opra­­­­co­­­­wać in­­­­stru­­­k­cję bez­­­­pie­­­cz­ne­­­­go ich wy­­­­ko­­­­ny­­­­wa­­­­nia i za­­­­zna­­­­jo­­­­mić z nią pra­­­­co­­­w­ni­­­­ków w za­­­­kre­­­­sie wy­­­­ko­­­­ny­­­­wa­­­­nych przez nich ro­­­­bót.

Spis tre­­­­­­­ści In­stru­­­k­cji Be­­­z­pie­­­cz­ne­­­­go Wy­­­­ko­­­­ny­­­­wa­­­­nia Ro­­­­bót – ZBROJARZ - BETONIARZ (ro­bo­ty zbrojarsko-betoniarskie):

1.  Ide­­­n­ty­­­­fi­­­­ka­­­­cja cha­­­­ra­­­k­te­­­­ru re­­­­a­­­li­­­­zo­­­­wa­­­­nych prac.
2.  Wpływ wa­­­­ru­­­n­ków at­mo­­­s­fe­­­­ry­­­cz­nych na re­­­­a­­­li­­­­zo­­­­wa­­­­ne pra­­­­ce.
3.  Sto­­­­so­­­­wa­­­­ne ma­­­­te­­­­ria­­­­ły bu­­­­do­­­­wa­­­­ne.
4.  Sto­­­­so­­­­wa­­­­ne na­­­­rzę­­­­dzia i urzą­­­­dze­­­­nia bu­­­­do­­­w­la­­­­ne.
5.  Za­­­­kres i ko­­­­le­­­j­ność wy­­­­ko­­­­ny­­­­wa­­­­nych ro­­­­bót.
6.  Wy­­­­kaz nie­­­­zbę­­­d­nych śro­­­d­ków ochro­­­­ny zbio­­­­ro­­­­wej i in­­­­dy­­­­wi­­­­du­­­­a­­­l­nej.
7.  Wy­­­­stę­­­­pu­­­­ją­­­­ce za­­­­gro­­­­że­­­­nia i me­­­­to­­­­dy ich eli­­­­mi­­­­na­­­­cji.
8.  Za­­­­sa­­­­dy po­­­­stę­­­­po­­­­wa­­­­nia w sy­­­­tu­­­­a­­­cjach awa­­­­ry­­­j­nych.
9.  Spo­­­­sób za­­­­po­­­­zna­­­­wa­­­­nia pra­­­­co­­­w­ni­­­­ków z IBWR i wy­­­­stę­­­­pu­­­­ją­­­­cy­­­­mi za­­­­gro­­­­że­­­­nia­­­­mi.
 
Cena: 246.00 PLN / za osobę 369.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz