In­stru­k­cja Be­z­pie­cz­ne­­go Wy­­ko­­ny­­wa­­nia Ro­­bót (IBWR) – BRUKARZ (roboty brukarskie)

Program
Instrukcja Bezpiecznego Prowadzenia Robót "IBWR" jest szcze­­­gó­­­ło­­­wo opra­­­co­­­wa­­­nym dokumentem dla firm bu­­­do­­w­la­­­nych, za­­j­mu­­­ją­­­cych się robotami brukarskimi tj. korytowanie, wykonanie odwodnienia, podbudowa i brukowanie.

In­­­stru­­k­cja jest na­­­szym au­­­to­­r­skim zbio­­­rem wie­­­lo­­­le­­t­nich do­­­świa­­d­czeń w za­­­kre­­­sie nad­zo­­­ru bhp nad re­­­a­­li­­­zo­­­wa­­­ny­­­mi ro­­­bo­­­ta­­­mi bu­­­do­­w­la­­­ny­­­mi wie­­l­ko­­­po­­­wie­rz­ch­nio­­­wych obie­­k­tów prze­­­my­­­sło­­­wych,  ha­­n­dlo­­­wych oraz uży­­­te­­cz­no­­­­­ści pu­­­bli­­cz­nej na te­­­re­­­nie ca­­­łej Po­­l­ski. Opra­­­co­­­wu­­­jąc wzór IBWR sta­­­ra­­­li­­­śmy się uła­­­twić Pa­­ń­stwu or­ga­­­ni­­­za­­­cję ro­­­bót  bu­­­do­­w­la­­­nych i wska­­­zać kie­­­ru­­­nek w za­­­kre­­­sie zgo­­d­no­­­­­ści z wy­­­ma­­­ga­­­nia­­­mi bhp.

IBWR jest prze­­­sy­­­ła­­­na  na wska­­­za­­­ny ad­­­res e-ma­­­il w pli­­­ku MS Word, za­­­wie­­­ra­­­ją­­­ce­­­go nie­­­zbę­­d­ne in­­­fo­­r­ma­­­cje, wraz ze zdję­­­cia­­­mi spo­­­so­­­bu re­­­a­­li­­­za­­­cji prac. Ze wzglę­­­du na szcze­­­gó­­­ło­­­wość wzo­­­ru i zło­­­żo­­­ność pro­­­ce­­­su bu­­­do­­w­la­­­ne­­­go, za­­­le­­­ca­­­my do­­­sto­­­so­­­wać In­stru­­k­cję do re­­­a­­li­­­zo­­­wa­­­nej przez Pa­­ń­stwa bu­­­do­­­wy, po­­­nie­­­waż w sy­­­tu­­­a­­cji ko­­n­tro­­­li In­spe­­k­tor Pra­­­cy, bę­­­dzie wska­­­zy­­­wał nie­­­ko­­n­se­­­kwe­­n­cję w pla­­­no­­­wa­­­niu ro­­­bót (IBWR) ich rze­­­czy­­­wi­­­stej or­ga­­­ni­­­za­­­cji.    

Wy­­­móg spo­­­rzą­­­dza­­­nia IBWR wy­­­ni­­­ka z §2 roz­­­po­­­rzą­­­dze­­­nia Mi­­­ni­­­stra In­fra­­­stru­­k­tu­­­ry z dnia 6 lu­­­te­­­go 2003 r. w spra­­­wie bez­­­pie­­­cze­­ń­stwa i hi­­­gie­­­ny pra­­­cy pod­czas wy­­­ko­­­ny­­­wa­­­nia ro­­­bót bu­­­do­­w­la­­­nych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 ma­­r­ca 2003 r.):

- § 1 ust. 4 – „i­­n­stru­­k­cji bez­­­pie­­cz­ne­­­go wy­­­ko­­­ny­­­wa­­­nia ro­­­bót bu­­­do­­w­la­­­ny­­ch” – ro­­­zu­­­mie się przez to spo­­­sób za­­­po­­­bie­­­ga­­­nia za­­­gro­­­że­­­niom zwią­­­za­­­nym z wy­­­ko­­­ny­­­wa­­­niem ro­­­bót bu­­­do­­w­la­­­nych, o któ­­­rych mo­­­wa w art. 21a ust. 2 usta­­­wy z dnia 7 li­­p­ca 1994 r. – Pra­­­wo bu­­­do­­w­la­­­ne (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pó­­ź­nie­­j­szy­­­mi zmia­­­na­­­mi), oraz spo­­­sób po­­­stę­­­po­­­wa­­­nia w przy­­­pa­­d­ku wy­­­stą­­­pie­­­nia tych za­­­gro­­­żeń,

- § 2.Wy­­­ko­­­na­­w­ca przed przy­­­stą­­­pie­­­niem do wy­­­ko­­­ny­­­wa­­­nia ro­­­bót bu­­­do­­w­la­­­nych jest obo­­­wią­­­za­­­ny opra­­­co­­­wać in­­­stru­­k­cję bez­­­pie­­cz­ne­­­go ich wy­­­ko­­­ny­­­wa­­­nia i za­­­zna­­­jo­­­mić z nią pra­­­co­­w­ni­­­ków w za­­­kre­­­sie wy­­­ko­­­ny­­­wa­­­nych przez nich ro­­­bót.

Spis tre­­­­­ści -  In­stru­­k­cji Be­­z­pie­­cz­ne­­­go Wy­­­ko­­­ny­­­wa­­­nia Ro­­­bót – BRUKARZ (roboty brukarskie):

1.  Ide­­n­ty­­­fi­­­ka­­­cja cha­­­ra­­k­te­­­ru re­­­a­­li­­­zo­­­wa­­­nych prac.
2.  Wpływ wa­­­ru­­n­ków at­mo­­s­fe­­­ry­­cz­nych na re­­­a­­li­­­zo­­­wa­­­ne pra­­­ce.
3.  Sto­­­so­­­wa­­­ne ma­­­te­­­ria­­­ły bu­­­do­­­wa­­­ne.
4.  Sto­­­so­­­wa­­­ne na­­­rzę­­­dzia i urzą­­­dze­­­nia bu­­­do­­w­la­­­ne.
5.  Za­­­kres i ko­­­le­­j­ność wy­­­ko­­­ny­­­wa­­­nych ro­­­bót.
6.  Wy­­­kaz nie­­­zbę­­d­nych śro­­d­ków ochro­­­ny zbio­­­ro­­­wej i in­­­dy­­­wi­­­du­­­a­­l­nej.
7.  Wy­­­stę­­­pu­­­ją­­­ce za­­­gro­­­że­­­nia i me­­­to­­­dy ich eli­­­mi­­­na­­­cji.
8.  Za­­­sa­­­dy po­­­stę­­­po­­­wa­­­nia w sy­­­tu­­­a­­cjach awa­­­ry­­j­nych.
9.  Spo­­­sób za­­­po­­­zna­­­wa­­­nia pra­­­co­­w­ni­­­ków z IBWR i wy­­­stę­­­pu­­­ją­­­cy­­­mi za­­­gro­­­że­­­nia­­­mi.  
 
Cena: 246.00 PLN / za osobę 369.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz