In­struk­cja Bez­piecz­ne­go Wy­ko­ny­wa­nia Ro­bót (IBWR) – TERMOMODERNIZACJA budynków styropianem lub wełną

Program
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót "IBWR" jest szcze­­gó­­ło­­wo opra­­co­­wa­­nym dokumentem dla firm bu­­do­w­la­­nych, za­j­mu­­ją­­cych się termomodernizacją (dociepleniem) budynków jedno i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej tj. montaż rusztowania elewacyjnego, montaż materiału izolacyjnego (styropian lub wełna) ze zbrojeniem siatką, tynkowanie...

In­­stru­k­cja jest na­­szym au­­to­r­skim zbio­­rem wie­­lo­­le­t­nich do­­świa­d­czeń w za­­kre­­sie nad­zo­­ru bhp nad re­­a­li­­zo­­wa­­ny­­mi ro­­bo­­ta­­mi bu­­do­w­la­­ny­­mi wie­l­ko­­po­­wierz­ch­nio­­wych obie­k­tów prze­­my­­sło­­wych,  ha­n­dlo­­wych oraz uży­­te­cz­no­­­ści pu­­bli­cz­nej na te­­re­­nie ca­­łej Po­l­ski. Opra­­co­­wu­­jąc wzór IBWR sta­­ra­­li­­śmy się uła­­twić Pa­ń­stwu or­ga­­ni­­za­­cję ro­­bót  bu­­do­w­la­­nych i wska­­zać kie­­ru­­nek w za­­kre­­sie zgo­d­no­­­ści z wy­­ma­­ga­­nia­­mi bhp.

IBWR jest prze­­sy­­ła­­na  na wska­­za­­ny ad­­res e-ma­­il w pli­­ku MS Word, za­­wie­­ra­­ją­­ce­­go nie­­zbę­d­ne in­­fo­r­ma­­cje, wraz ze zdję­­cia­­mi spo­­so­­bu re­­a­li­­za­­cji prac. Ze wzglę­­du na szcze­­gó­­ło­­wość wzo­­ru i zło­­żo­­ność pro­­ce­­su bu­­do­w­la­­ne­­go, za­­le­­ca­­my do­­sto­­so­­wać In­stru­k­cję do re­­a­li­­zo­­wa­­nej przez Pa­ń­stwa bu­­do­­wy, po­­nie­­waż w sy­­tu­­a­cji ko­n­tro­­li In­spe­k­tor Pra­­cy, bę­­dzie wska­­zy­­wał nie­­ko­n­se­­kwe­n­cję w pla­­no­­wa­­niu ro­­bót (IBWR) ich rze­­czy­­wi­­stej or­ga­­ni­­za­­cji.  

Wy­­móg spo­­rzą­­dza­­nia IBWR wy­­ni­­ka z §2 roz­­po­­rzą­­dze­­nia Mi­­ni­­stra In­fra­­stru­k­tu­­ry z dnia 6 lu­­te­­go 2003 r. w spra­­wie bez­­pie­­cze­ń­stwa i hi­­gie­­ny pra­­cy pod­czas wy­­ko­­ny­­wa­­nia ro­­bót bu­­do­w­la­­nych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 ma­r­ca 2003 r.):

- § 1 ust. 4 – „i­n­stru­k­cji bez­­pie­cz­ne­­go wy­­ko­­ny­­wa­­nia ro­­bót bu­­do­w­la­­ny­ch” – ro­­zu­­mie się przez to spo­­sób za­­po­­bie­­ga­­nia za­­gro­­że­­niom zwią­­za­­nym z wy­­ko­­ny­­wa­­niem ro­­bót bu­­do­w­la­­nych, o któ­­rych mo­­wa w art. 21a ust. 2 usta­­wy z dnia 7 li­p­ca 1994 r. – Pra­­wo bu­­do­w­la­­ne (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pó­ź­nie­j­szy­­mi zmia­­na­­mi), oraz spo­­sób po­­stę­­po­­wa­­nia w przy­­pa­d­ku wy­­stą­­pie­­nia tych za­­gro­­żeń,

- § 2.Wy­­ko­­na­w­ca przed przy­­stą­­pie­­niem do wy­­ko­­ny­­wa­­nia ro­­bót bu­­do­w­la­­nych jest obo­­wią­­za­­ny opra­­co­­wać in­­stru­k­cję bez­­pie­cz­ne­­go ich wy­­ko­­ny­­wa­­nia i za­­zna­­jo­­mić z nią pra­­co­w­ni­­ków w za­­kre­­sie wy­­ko­­ny­­wa­­nych przez nich ro­­bót.

Spis tre­­­ści In­stru­k­cji Be­z­pie­cz­ne­­go Wy­­ko­­ny­­wa­­nia Ro­­bót – termomodernizacja (roboty dociepleniowe elewacji - fasad):

1.  Ide­n­ty­­fi­­ka­­cja cha­­ra­k­te­­ru re­­a­li­­zo­­wa­­nych prac.
2.  Wpływ wa­­ru­n­ków at­mo­s­fe­­ry­cz­nych na re­­a­li­­zo­­wa­­ne pra­­ce.
3.  Sto­­so­­wa­­ne ma­­te­­ria­­ły bu­­do­­wa­­ne.
4.  Sto­­so­­wa­­ne na­­rzę­­dzia i urzą­­dze­­nia bu­­do­w­la­­ne.
5.  Za­­kres i ko­­le­j­ność wy­­ko­­ny­­wa­­nych ro­­bót.
6.  Wy­­kaz nie­­zbę­d­nych śro­d­ków ochro­­ny zbio­­ro­­wej i in­­dy­­wi­­du­­a­l­nej.
7.  Wy­­stę­­pu­­ją­­ce za­­gro­­że­­nia i me­­to­­dy ich eli­­mi­­na­­cji.
8.  Za­­sa­­dy po­­stę­­po­­wa­­nia w sy­­tu­­a­cjach awa­­ry­j­nych.
9.  Spo­­sób za­­po­­zna­­wa­­nia pra­­co­w­ni­­ków z IBWR i wy­­stę­­pu­­ją­­cy­­mi za­­gro­­że­­nia­­mi. 
Cena: 246.00 PLN / za osobę 369.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz