In­struk­cja Bez­piecz­ne­go Wy­ko­ny­wa­nia Ro­bót (IBWR) – DEKARZ (dachy skośne)

Program
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót "IBWR" jest szcze­gó­ło­wo opra­co­wa­nym dokumentem dla firm bu­dow­la­nych, zaj­mu­ją­cych się ro­bo­ta­mi de­kar­ski­mi na da­chach skośnych (o spad­ku powyżej 20%) tj. wykonanie więźby dachowej, montaż blachodachówki lub dachówki ceramicznej.

In­struk­cja jest na­szym au­tor­skim zbio­rem wie­lo­let­nich do­świad­czeń w za­kre­sie nad­zo­ru bhp nad re­ali­zo­wa­ny­mi ro­bo­ta­mi bu­dow­la­ny­mi wiel­ko­po­wierzch­nio­wych obiek­tów prze­my­sło­wych,  han­dlo­wych oraz uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej na te­re­nie ca­łej Pol­ski. Opra­co­wu­jąc wzór IBWR sta­ra­li­śmy się uła­twić Pań­stwu or­ga­ni­za­cję ro­bót  bu­dow­la­nych i wska­zać kie­ru­nek w za­kre­sie zgod­no­ści z wy­ma­ga­nia­mi bhp.

IBWR jest prze­sy­ła­na  na wska­za­ny ad­res e-ma­il w pli­ku MS Word, za­wie­ra­ją­ce­go nie­zbęd­ne in­for­ma­cje, wraz ze zdję­cia­mi spo­so­bu re­ali­za­cji prac. Ze wzglę­du na szcze­gó­ło­wość wzo­ru i zło­żo­ność pro­ce­su bu­dow­la­ne­go, za­le­ca­my do­sto­so­wać In­struk­cję do re­ali­zo­wa­nej przez Pań­stwa bu­do­wy, po­nie­waż w sy­tu­acji kon­tro­li In­spek­tor Pra­cy, bę­dzie wska­zy­wał nie­kon­se­kwen­cję w pla­no­wa­niu ro­bót (IBWR) ich rze­czy­wi­stej or­ga­ni­za­cji.  

Wy­móg spo­rzą­dza­nia IBWR wy­ni­ka z §2 roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra In­fra­struk­tu­ry z dnia 6 lu­te­go 2003 r. w spra­wie bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy pod­czas wy­ko­ny­wa­nia ro­bót bu­dow­la­nych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 mar­ca 2003 r.):

- § 1 ust. 4 – „in­struk­cji bez­piecz­ne­go wy­ko­ny­wa­nia ro­bót bu­dow­la­nych” – ro­zu­mie się przez to spo­sób za­po­bie­ga­nia za­gro­że­niom zwią­za­nym z wy­ko­ny­wa­niem ro­bót bu­dow­la­nych, o któ­rych mo­wa w art. 21a ust. 2 usta­wy z dnia 7 lip­ca 1994 r. – Pra­wo bu­dow­la­ne (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi), oraz spo­sób po­stę­po­wa­nia w przy­pad­ku wy­stą­pie­nia tych za­gro­żeń,

- § 2.Wy­ko­naw­ca przed przy­stą­pie­niem do wy­ko­ny­wa­nia ro­bót bu­dow­la­nych jest obo­wią­za­ny opra­co­wać in­struk­cję bez­piecz­ne­go ich wy­ko­ny­wa­nia i za­zna­jo­mić z nią pra­cow­ni­ków w za­kre­sie wy­ko­ny­wa­nych przez nich ro­bót.

Spis tre­ści In­struk­cji Bez­piecz­ne­go Wy­ko­ny­wa­nia Ro­bót – DEKARZ (roboty dekarskie na dachach skośnych o spadku powyżej 20%):

1.  Iden­ty­fi­ka­cja cha­rak­te­ru re­ali­zo­wa­nych prac.
2.  Wpływ wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych na re­ali­zo­wa­ne pra­ce.
3.  Sto­so­wa­ne ma­te­ria­ły bu­do­wa­ne.
4.  Sto­so­wa­ne na­rzę­dzia i urzą­dze­nia bu­dow­la­ne.
5.  Za­kres i ko­lej­ność wy­ko­ny­wa­nych ro­bót.
6.  Wy­kaz nie­zbęd­nych środ­ków ochro­ny zbio­ro­wej i in­dy­wi­du­al­nej.
7.  Wy­stę­pu­ją­ce za­gro­że­nia i me­to­dy ich eli­mi­na­cji.
8.  Za­sa­dy po­stę­po­wa­nia w sy­tu­acjach awa­ryj­nych.
9.  Spo­sób za­po­zna­wa­nia pra­cow­ni­ków z IBWR i wy­stę­pu­ją­cy­mi za­gro­że­nia­mi. 
 
Cena: 246.00 PLN / za osobę 369.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz