Szkolenie z Diizocyjaniany - Bezpieczne Stosowanie i Postępowanie z Diizocyjanianami (stacjonarne)

Kiedy?

  29 listopad 2023 r. godz. 9:00 - 15:00, Świętokrzyskie Centrum BHP, ul. ks. J, Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamienna

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest dla pracowników, osób kierujących pracownikami oraz pracodawców wykorzystujących preparaty chemiczne zawierające diizocyjaniany (HDI, MDI, TDI). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), poza ograniczeniami w zakresie stosowanych stężeń diizocyjanianów, wprowadzają także wymogi w zakresie przeprowadzania szkoleń zawodowych dla osób mających z nimi styczność. 
Od 24 sierpnia 2023 r. pracownicy wyspecjalizowani i zatrudnieni w przemyśle co 5 lat zobowiązani będą do pomyślnego ukończenia kursu szkoleniowego poświęconego bezpiecznemu użytkowaniu diizocyjanianów.

UWAGA!

Proponujemy Państwu kompleksową usługę w której skład wchodzi (badania i dobór dodatkowo płatny):

 1. Szkolenie pracowników i osób kierujących pracownikami w zakresie "Bezpiecznego Stosowania i Postępowania z Diizocyjanianami".
 2. Badania środowiska pracy przez nasze Laboratorium Badawcze (szczegóły w zakładce Laboratorium): 1) diizocyjanian heksano-1,6-diylu (HDI) nr cas [822-06-0], 2) diizocyjanian tolueno-2,4-diylu, toluilenodiizocyjanian (2,4 TDI) nr cas [91-08-7], 3) diizocyjanian tolueno-2,6-diylu (2,6 TDI) nr cas [584-84-9], 4) diizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu - metylenobis(fenyloizocyjanian) (MDI) nr cas [101-68-8], Diizocyjanian 2,4’-metylenodifenylu (MDI)  i Diizocyjanian 2,2’-metylenodifenylu.
 3. Dobór i wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej - system wentylacyjno-filtracyjny CleanAir EerGo.
 
Program

1.    Charakterystyka i właściwości fizykochemiczne substancji

 • diizocyjanian heksano-1,6-diylu (HDI) nr cas [822-06-0],
 • diizocyjanian tolueno-2,4-diylu, toluilenodiizocyjanian (2,4 TDI) nr cas [91-08-7],
 • diizocyjanian tolueno-2,6-diylu (2,6 TDI) nr cas [584-84-9],
 • metylenodifenylodiizocyjanian (MDI) nr cas [26447-40-5] mieszanina trzech izomerów: Diizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu -metylenobis(fenyloizocyjanian) (MDI) nr cas [101-68-8], Diizocyjanian 2,4’-metylenodifenylu (MDI)  i Diizocyjanian 2,2’-metylenodifenylu.
 • znaczenie lotności dla powstawania zagrożeń,
 • własności fizykochemiczne diizocyjanianów: postać, lepkość, temperatura topnienia i wrzenia, temperatura zapłonu, masa cząsteczkowa, rozpuszczalność oraz stabilność i reaktywność.
2.    Zagrożenia związane z toksycznością, działaniem na skórę i układ oddechowy

 • toksyczność ostra – obserwacje kliniczne,
 • toksyczność przewlekła – obserwacje kliniczne,
 • sposób powstawania działania uczulającego,
 • zapach jako wskaźnik zagrożenia,
 • ryzyko kontaktu ze skórą i narażenia przez drogi oddechowe,
 • ryzyko związane ze stosowanym procesem aplikacji.

3.    Narażenie na działanie diizocyjanianów

 • zastosowanie, produkcja, narażenie zawodowe pracowników,
 • dopuszczalne wartości narażenia zawodowego NDS i NDCh dla diizocyjanianów – MDI, HDI, TDI,
 • badania środowiska pracy – pobieranie próbek powietrza w strefie oddychania pracowników,
 • interpretacja wyników badań środowiska pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach narażonych na działanie diizocyjanianów.

4.    Profilaktyczna ochrona zdrowia osób narażonych

 • zakresy badań wstępnych i okresowych,
 • narządy (układy) krytyczne,
 • przeciwskazania do zatrudnienia.

5.    Bezpieczne zachowania i dobór środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej

 • określenie krytycznych etapów obróbki produktu,
 • środki ochrony zbiorowej: wentylacja mechaniczna,
 • właściwy dobór środków ochrony indywidualnej – oczów, skóry, układu oddechowego z uwzględnieniem instrukcji praktycznych w zakresie ich prawidłowego użytkowania,
 • prezentacja – indywidualnego systemu filtrowentylacyjnego dobranego do pracy przy diizocyjanianach oraz ochron skóry – kombinezonów i rękawic ochronnych,
 • higiena osobista,
 • ochrona osób postronnych,
 • bezpieczeństwo behawioralne (Behavioural Based Safety) – bezpieczeństwo oparte na zachowaniach.

6.    Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

 • pierwsza pomoc,
 • ochrona przeciwpożarowa.

7.    Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami

 • oczyszczanie, wycieki, konserwacja maszyn i urządzeń,
 • usuwanie pustych opakowań, krajowy system kodów.

8.    Test egzaminacyjny.

 
Kto prowadzi szkolenie?
Kierownik akredytowanego Laboratorium Badawczego, główny specjalista ds. bhp, ekspert ds. BHP certyfikowany przez CIOP-PIB. 


 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Sala szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum BHP, ul. ks. J, Popiełuszki 18, Skarżysko-Kamienna. 

Uwaga!
Lokalizację i te­­­r­min szko­­­­le­­­­nia, możemy do­­­­sto­­­­so­­­­wać do wy­­­­ma­­­­gań zle­­­­ce­­­­nio­­­­da­­­w­cy i zrealizować na terenie całej Polski. Minimalna grupa to 8 osób.


 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


 
Jaka jest ważność szkolenia?
Załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) określa cykliczność szkoleń co 5 lat. 
Cena: 300.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz