Szkolenie BHP w Zakresie Bezpiecznego Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest (stacjonarne)

Kiedy?

  9.09.2023 r. (sobota) godz. 8:00, sa­­la szko­­le­­nio­­wa na­­szej fi­r­my, ul. ks. J. Po­pie­łusz­ki 18, Skar­ży­sko – Ka­mien­na

Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu oraz pracodawcy i osoby kierujące pracownikami. Osoby te powinny posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące:

 1. potencjalnego zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie pyłu azbest,
 2. dopuszczalnych i faktycznych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy,
 3. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania pracy,
 4. organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, w tym: środków ostrożności związanych ze stosowaniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, specjalnych środków ostrożności minimalizujących narażenie na działanie pyłu azbestu, zachowania przy wykonywaniu pracy wymagań higienicznych, w tym powstrzymywania się od palenia tytoniu w miejscu pracy,
 5. postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom. 
 Osoba, po ukończeniu szkolenia otrzyma uprawnienia do kierowania robotami lub wykonywania prac  takich jak:  
 1. usuwanie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych,
 2. prace rozbiórkowe obiektów zawierających azbest,
 3. inne prace z zakresu użytkowania i usuwania azbestu.
 
Program
 1. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem, w tym: przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych dotyczących: najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, czynników rakotwórczych w środowisku pracy, przepisy w zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest, przepisy dotyczące ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, z uwzględnieniem przepisów w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony środowiska.
 2. Zastosowanie azbestu: właściwości azbestu, rodzaje wyrobów (materiałów) mogących zawierać azbest: budownictwo (z uwzględnieniem wyrobów azbestowo-cementowych), przemysł (z uwzględnieniem materiałów izolacyjnych, uszczelek), inne.
 3. Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich analiza).
 4. Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu.
 5. Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne: źródła narażenia na pył azbestowy,oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka: sposób przenikania azbestu do organizmu, wpływ azbestu na stan zdrowia, choroby wywołane oddziaływaniem pyłu z zawartością azbestu, profilaktyka zdrowotna: badania lekarskie, zmniejszenie czasu ekspozycji na działanie azbestu i liczby narażonych osób, kontrola narażenia na działanie pyłu azbestu, w tym dopuszczalne i faktyczne stężenia pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeba monitorowania zanieczyszczeń powietrza, utrzymywanie stężenia pyłów azbestu na odpowiednio niskim poziomie lub stosowanie środków ochrony indywidualnej, postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
 6. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
 7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest: prace w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest (podczas zabezpieczania lub usuwania tych wyrobów): właściwa organizacja pracy podczas prowadzenia prac z materiałami zawierającymi azbest (w tym plan prac), stosowanie maszyn i sprzętu eliminujących lub ograniczających do minimum wydzielanie się pyłów azbestu (urządzeń odpylających, narzędzi zaopatrzonych w urządzenia odpylające itp.), izolowanie stref pracy, w których występują pyły azbestu, i ich znakowanie znakami ostrzegawczymi, stosowanie metod pracy i specjalnych środków ostrożności uniemożliwiających lub ograniczających emisję pyłów azbestu do środowiska pracy lub środowiska naturalnego, zabezpieczanie wyrobów zawierających azbest: materiały stosowane do zabezpieczania wyrobów i ich wpływ na zdrowie pracowników,zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane ze stosowaniem określonych materiałów do zabezpieczania wyrobów zawierających azbest, zasady znakowania wyrobów i innych materiałów zawierających azbest (znajdujących się w opakowaniach i nieopakowanych), stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej: dobór odpowiednich do cech antropometrycznych użytkownika oraz do poziomu narażenia na pyły azbestu środków ochrony indywidualnej (m.in. ubrań ochronnych, środków ochrony układu oddechowego), właściwe używanie środków ochrony układu oddechowego i ograniczenia w ich stosowaniu, środki ostrożności związane ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w szczególności: oczyszczanie i przechowywanie uniemożliwiające zanieczyszczenie środowiska naturalnego pyłami azbestu, zakaz przechowywania odzieży stosowanej na stanowisku pracy obok odzieży własnej (domowej), utrzymanie porządku i czystości w miejscach pracy: oczyszczanie terenu pracy przy usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest z odpadów i pyłów azbestu, wykluczające uwalnianie się pyłów do środowiska pracy lub środowiska naturalnego; utylizacja odpadów zawierających azbest, zasady pakowania i transportu odpadów zawierających azbest, z uwzględnieniem ochrony środowiska pracy i środowiska naturalnego przed pyłami azbestu.
 8. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem: zakaz spożywania posiłków, picia napojów i palenia tytoniu w miejscach wykonywania prac w kontakcie z pyłem azbestu, utrzymywanie higieny osobistej (kąpiel po zakończonej pracy, utrzymywanie w czystości odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej).  
 
Kto prowadzi szkolenie?
Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we pro­wa­dzi pra­­co­w­nik słu­ż­by bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi.

. 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Te­­r­min szko­­­le­­­nia do­­­sto­­­so­­­wu­­­je­­­my do wy­­­ma­­­gań zle­­­ce­­­nio­­­da­­w­cy, na­­­to­­­miast szko­­­le­­­nie mo­­­że­­­my prze­­­pro­­­wa­­­dzić w sie­­­dzi­­­bie pra­­­co­­­da­­w­cy lub w sa­­­li szko­­­le­­­nio­­­wej na­­­szej fi­­r­my. 
 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Za­­świa­d­cze­­nie o uko­ń­cze­­niu szko­­le­­nia okre­­so­­we­­go w dzie­­dzi­­nie bhp, zgo­d­ne z za­­łą­cz­ni­­kiem nr 3 do roz­­po­­rzą­­dze­­nia Mi­­ni­­stra Go­­spo­­da­r­ki i Pra­­cy z dnia 27 li­p­ca 2004 r. w spra­­wie szko­­le­­nia w dzie­­dzi­­nie bez­­pie­­cze­ń­stwa i hi­­gie­­ny pra­­cy (Dz. U. z dnia 18 sier­p­nia 2004 r.).

. 
Jaka jest ważność szkolenia?
Termin ważności szkolenia jest taki sam jak w przypadku szkoleń okresowych BHP, czyli dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 3 lata, natomiast dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 5 lat. 
 
Cena: 200.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz