Szkolenie OKRESOWE BHP dla kadry KIEROWNICZEJ i PRACODAWCÓW - 100% FILMU (internetowe)

Kiedy?

  nie­­o­gra­­ni­­czo­­ny do­­stęp do szkolenia przez 30 dni, 24h na dobę

Dla kogo?
Sz­ko­le­nie jest prze­zna­czo­ne dla pra­co­daw­ców, w tym osób kie­ru­ją­cych przed­się­bior­stwa­mi pań­stwo­wy­mi, spół­ka­mi, za­kła­da­mi pry­wat­ny­mi, urzę­da­mi, spół­dziel­nia­mi, in­nych osób kie­ru­ją­cych pra­cow­ni­ka­mi - mi­strzów, bry­ga­dzi­stów, kie­row­ni­ków wy­dzia­łów i in­nych ko­mó­rek or­ga­ni­za­cyj­nych np. głó­w­nych księ­­go­­wych itp.

Jak dzia­­ła szko­­le­­nie?
1. Sz­ko­­­le­­­nie okre­­­so­­­we BHP jest re­­­a­­li­­­zo­­­wa­­­ne w for­mie FILMU do­­­stę­­p­ne­go po­­­przez in­­­te­­r­net – on­ li­­­ne.
2. Po za­­­mó­­­wie­­­niu szko­­­le­­­nia, uczest­nik otrzy­­­mu­­­je od nas dro­­­gą ma­­­i­­lo­­­wą, za­­­pro­­­sze­­­nie do udzia­­­łu w szko­le­niu. 
3. Lo­­­gu­­­jąc się pie­r­w­szy,  uczest­nik wpi­­­su­­­je swo­­­je ha­­­sło.
4. Sz­ko­­­le­­­nie po­­­dzie­­­lo­­­ne jest na mo­­­du­­­ły z qu­za­mi, po uko­­ń­cze­­­niu szko­le­nia do­stęp­ny jest eg­za­­­min spra­­w­dza­­­ją­­­cy na­­by­­tą wie­­­dzę.
5. W ka­­ż­dej chwi­­­li mo­­­ż­na prze­­­r­wać szko­le­nie i po­­­w­ró­­­cić do mie­­j­sca, w któ­­­rym się sko­­ń­czy­ło.
6. Na prze­­j­­­ście ca­­­łe­­­go szko­­­le­­­nia, ucze­­st­nik ma 30 dni z nie­­­o­­gra­­­ni­­­czo­­­ną w tym cza­­­sie li­­cz­bą lo­­­go­­­wań przez 24h na do­bę.
7. Na pod­sta­­­wie wy­­­ni­­­ku z te­­­stu ko­­ń­co­­­we­­­go (mo­­ż­na po­­­pra­­­wiać), wy­­­sta­­­wi­my i wy­­­śle­my li­stem za­­­świa­­d­cze­­­nie uko­­ń­cze­­­nia szko­­­le­­­nia.


 


 
Program
1.  Wpro­­wa­­dze­­nie:
     a) in­­­fo­­r­ma­­­cje o szko­­­le­­­niu.

2.  Be­z­pie­­cze­ń­stwo pra­­cy w prze­­pi­­sach:
     a) czym jest BHP?
     b) pra­­­wa i od­po­­­wie­­­dzia­­l­ność pra­­­co­­w­ni­­­ków,
     c) czas pra­­­cy, prze­­­r­wy i urlo­­­py,
     d) ko­­­de­­k­so­­­wa ochro­­­na ro­­­dzi­­­ców,
     e) wy­­­pa­­d­ki i cho­­­ro­­­by za­­­wo­­­do­­­we,
     f) po­zo­sta­łe prze­pi­sy


3.  Za­­gro­­że­­nia zdro­­wia i ży­­cia:
     a) za­­­gro­­­że­­­nia w pra­­­cy,
     b) de­­­pre­­­sja,
     c) stres,
     d) za­­wał se­r­ca,
     e) zdro­­we od­ży­­wia­­nie,
     f) gry­­pa.

4.  Er­go­­­no­­­mia sta­­­no­­­wisk pracy:
     a) za­­­gro­­­że­­­nie dla zdro­­­wia,
     b) za­­­sa­­­dy bez­­­pie­­cz­nej pra­­­cy,
     c) pra­­­ca przy ko­­m­pu­­­te­­­rze – prze­­­pi­­­sy.

5.  Wy­­pa­d­ki i pier­w­sza po­­moc:
     a) po­­ża­­ry,
     b) wpro­­­wa­­­dze­­­nie do pie­r­w­szej po­­­mo­­­cy,
     c) po­­­stę­­­po­­­wa­­­nie z oso­­­bą nie­­­przy­­­to­­m­ną,
     d) ra­­­ny i kr­wo­­­to­­­ki,
     e) 
resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 
6.  Za­­gro­­że­­nia dla zdro­­wia i ży­­cia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami:
     a) odpowiedzialność kierowników i pracodawców,
     b) po­­mie­sz­cze­­nia pra­­cy i wy­­po­­sa­­że­­nie pra­­co­w­ni­­ka,
     c) za­­gro­­że­­nia zdro­­wia i ży­­cia pra­­co­w­ni­­ków,
     d) ry­zy­ko za­wo­do­we,
     f) ochrona środowiska,
     g
) szkolenie pracowników.

7.  Eg­za­­min ko­ń­co­­wy te­­sto­­wy.
. 
Kto prowadzi szkolenie?
Sz­ko­­­­­le­­­­­nie jest stwo­­­­­rzo­­­­­ne przez spe­­­­­cja­­­­­li­­­­­stów bhp, pra­­­­­wa pra­­­­­cy, ra­­­­­to­­­­w­ni­­­­­ków me­­­­­dy­­­­cz­nych oraz in­­­­­spe­­­­k­to­­­­­rów ochro­­­­­ny prze­­­­­ci­­­­w­po­­­­­ża­­­­­ro­­­­­wej w fo­r­mie 100% FILMU. Gwa­­­­­ra­­­­n­tu­­­­­je­­­­­my, że jest to szko­­­­­le­­­­­nie na któ­­­­­rym nie bę­­­­­dziesz się nu­­­­­dził(a) !!!
 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Sz­ko­­le­­nie od­by­­wa się przez in­­te­r­net, więc o cza­­­sie i mie­j­scu szko­­­le­­­nia de­­cy­­du­­je uży­t­ko­w­nik. W ka­­ż­dej chwi­­­li mo­­­żesz je prze­­­r­wać i po­­­w­ró­­­cić do mie­­j­sca, w któ­­­rym sko­­ń­czy­­łeś(aś). Na uko­ń­cze­­nie szko­­­le­­­nia masz 30 dni z nie­­­o­­gra­­­ni­­­czo­­­ną w tym cza­­­sie li­­cz­bą lo­­­go­­­wań przez 24h na dobę.
. 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Za­­­­­­­świa­­­­­­d­cze­­­­­­­nie o uko­­­­­­ń­cze­­­­­­­niu szko­­­­­­­le­­­­­­­nia okre­­­­­so­­­­­we­­­­­go w dzie­­­­­­­dzi­­­­­­­nie bhp dla  pracodawców i osób kierujących pracownikami, wy­­sta­­wia­­my zgo­­­d­nie z za­­­­łą­­­cz­ni­­­­kiem nr 2 do roz­­­­po­­­­rzą­­­­dze­­­­nia Mi­­­­ni­­­­stra Go­­­­spo­­­­da­­­r­ki i Pra­­­­cy z dnia 27 li­­­p­ca 2004 r. w spra­­­­wie szko­­­­le­­­­nia w dzie­­­­dzi­­­­nie bez­­­­pie­­­­cze­­­ń­stwa i hi­­­­gie­­­­ny pra­­­­cy (Dz.U. 2019 poz. 1099 ). Po za­­­li­­­cze­­­niu eg­za­­­mi­­­nu ko­­ń­co­­­we­­­go, wy­­­sta­­­wi­­­my i bez­­­pła­­t­nie prze­­­śle­­­my za­­­świa­­d­cze­­­nie po­­cz­tą.
 
Jaka jest ważność szkolenia?
Sz­ko­­­le­­­nie okre­­­so­­­we bhp pra­­­co­­dawców i osób kierujących pracownikami, od­by­­­wa się nie rza­­­dziej niż raz na 5 lat.

Czy szko­­le­­nie jest opo­­da­t­ko­­wa­­ne?
Sz­ko­­le­­nie jest zwo­l­nie­­nie z VAT na pod­sta­­wie art. 43 ust.1, pkt. 29 lit. a Usta­­wy o VAT.
 
Cena: 100.00 PLN / za osobę 200.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz