Szkolenie okresowe BHP 100% FILMU online dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (internetowe)

Kiedy?

  nie­­o­gra­­ni­­czo­­ny do­­stęp do szkolenia przez 30 dni, 24h na dobę

Dla kogo?
Sz­ko­le­nie jest prze­zna­czo­ne dla pra­co­daw­ców, w tym osób kie­ru­ją­cych przed­się­bior­stwa­mi pań­stwo­wy­mi, spół­ka­mi, za­kła­da­mi pry­wat­ny­mi, urzę­da­mi, spół­dziel­nia­mi, in­nych osób kie­ru­ją­cych pra­cow­ni­ka­mi - mi­strzów, bry­ga­dzi­stów, kie­row­ni­ków wy­dzia­łów i in­nych ko­mó­rek or­ga­ni­za­cyj­nych np. głó­w­nych księ­­go­­wych, le­­ka­­rzy itp.

Jak dzia­­ła szko­­le­­nie?
1. Sz­ko­­­le­­­nie okre­­­so­­­we BHP jest re­­­a­­li­­­zo­­­wa­­­ne w for­mie FILMU do­­­stę­­p­ne­go po­­­przez in­­­te­­r­net – on­ li­­­ne.
2. Po za­­­mó­­­wie­­­niu szko­­­le­­­nia, uczest­nik otrzy­­­mu­­­je od nas dro­­­gą ma­­­i­­lo­­­wą, za­­­pro­­­sze­­­nie do udzia­­­łu w szko­le­niu. 
3. Lo­­­gu­­­jąc się pie­r­w­szy,  uczest­nik wpi­­­su­­­je swo­­­je ha­­­sło.
4. Sz­ko­­­le­­­nie po­­­dzie­­­lo­­­ne jest na mo­­­du­­­ły z qu­za­mi, po uko­­ń­cze­­­niu szko­le­nia do­stęp­ny jest eg­za­­­min spra­­w­dza­­­ją­­­cy na­­by­­tą wie­­­dzę.
5. W ka­­ż­dej chwi­­­li mo­­­ż­na prze­­­r­wać szko­le­nie i po­­­w­ró­­­cić do mie­­j­sca, w któ­­­rym się sko­­ń­czy­ło.
6. Na prze­­j­­­ście ca­­­łe­­­go szko­­­le­­­nia, ucze­­st­nik ma 30 dni z nie­­­o­­gra­­­ni­­­czo­­­ną w tym cza­­­sie li­­cz­bą lo­­­go­­­wań przez 24h na do­bę.
7. Na pod­sta­­­wie wy­­­ni­­­ku z te­­­stu ko­­ń­co­­­we­­­go (mo­­ż­na po­­­pra­­­wiać), wy­­­sta­­­wi­my i wy­­­śle­my li­stem za­­­świa­­d­cze­­­nie uko­­ń­cze­­­nia szko­­­le­­­nia.


 


 
Program
1.   In­fo­r­ma­­cje o szko­­le­­niu.
2.   Czym jest BHP?
3.   Pra­­wa i od­po­­wie­­dzia­l­ność pra­­co­w­ni­­ków.
4.   Czas pra­­cy, prze­­r­wy i urlo­­py.
5.   Ko­­de­k­so­­wa ochro­­na ro­­dzi­­ców.
6.   Wy­­pa­d­ki i cho­­ro­­by za­­wo­­do­­we.
7.   Za­­gro­­że­­nia w pra­­cy biu­­ro­­wej.
8.   De­­pre­­sja.
9.   Stres.
10. Za­­gro­­że­­nie dla zdro­­wia.
11. Za­­sa­­dy bez­­pie­cz­nej pra­­cy.
12. Be­z­pie­cz­ne biu­­ro.
13. Pra­­ca przy ko­m­pu­­te­­rze.
14. Wpro­­wa­­dze­­nie do pier­w­szej po­­mo­­cy.
15. Po­­stę­­po­­wa­­nie z oso­­bą nie­­przy­­to­m­ną.
16. Ra­­ny i kr­wo­­to­­ki.
17. Pier­w­sza po­­moc.
18. Za­­sa­­dy ochro­­ny prze­­ci­w­po­­ża­­ro­­wej – po­­żar.
19. Odpowiedzialność kierowników i pracodawców.
20. Pomieszczenia pracy i wyposażenie pracownika.
21. Zagrożenia zdrowia i życia pracowników.
22. Ryzyko zawodowe.
23. Szkolenia pracowników.

. 
Kto prowadzi szkolenie?
Sz­ko­­le­­nie jest stwo­­rzo­­ne przez spe­­cja­­li­­stów bhp, pra­­wa pra­­cy, ra­­to­w­ni­­ków me­­dy­cz­nych oraz in­­spe­k­to­­rów ochro­­ny prze­­ci­w­po­­ża­­ro­­wej. Gwa­­ra­n­tu­­je­­my, że jest to szko­­le­­nie na któ­­rym nie bę­­dziesz się nu­­dził(a) !!!
 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Sz­ko­­le­­nie od­by­­wa się przez in­­te­r­net, więc o cza­­­sie i mie­j­scu szko­­­le­­­nia de­­cy­­du­­je uży­t­ko­w­nik. W ka­­ż­dej chwi­­­li mo­­­żesz je prze­­­r­wać i po­­­w­ró­­­cić do mie­­j­sca, w któ­­­rym sko­­ń­czy­­łeś(aś). Na uko­ń­cze­­nie szko­­­le­­­nia masz 30 dni z nie­­­o­­gra­­­ni­­­czo­­­ną w tym cza­­­sie li­­cz­bą lo­­­go­­­wań przez 24h.
. 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Za­­­­­­świa­­­­­d­cze­­­­­­nie o uko­­­­­ń­cze­­­­­­niu szko­­­­­­le­­­­­­nia okre­­­­so­­­­we­­­­go w dzie­­­­­­dzi­­­­­­nie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, zgo­­d­ne z za­­­łą­­cz­ni­­­kiem nr 3 do roz­­­po­­­rzą­­­dze­­­nia Mi­­­ni­­­stra Go­­­spo­­­da­­r­ki i Pra­­­cy z dnia 27 li­­p­ca 2004 r. w spra­­­wie szko­­­le­­­nia w dzie­­­dzi­­­nie bez­­­pie­­­cze­­ń­stwa i hi­­­gie­­­ny pra­­­cy (Dz. U. z dnia 18 sie­r­p­nia 2004 r.). Po za­­li­­cze­­niu eg­za­­mi­­nu ko­ń­co­­we­­go, wy­­sta­­wi­­my i bez­­pła­t­nie prze­­śle­­my za­­świa­d­cze­­nie po­cz­tą. 
 
Jaka jest ważność szkolenia?
Sz­ko­­­le­­­nie okre­­­so­­­we bhp pra­­­co­­dawców i osób kierujących pracownikami, od­by­­­wa się nie rza­­­dziej niż raz na 5 lat.

Czy szko­­le­­nie jest opo­­da­t­ko­­wa­­ne?
Sz­ko­­le­­nie jest zwo­l­nie­­nie z VAT na pod­sta­­wie art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. a Usta­­wy o VAT.
 
. 
Cena: 80.00 PLN / za osobę 150.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz