Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników na Stanowiskach Robotniczych (stacjonarne)

Kiedy?

  24.11.2023 r. (piątek), godz. 8:00, sala szkoleniowa naszej firmy, ul. ks. J. Popiełuszki 18, Skarżysko - Kamienna

Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych min. operatorów maszyn i urządzeń, pracowników budowlanych, magazynierów, fryzjerów, kucharzy, służb porządkowych, elektryków, mechaników itp. Szkolenie jest realizowane w formie instruktażu. 
 
Program
  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
  2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
  3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.  
 
Kto prowadzi szkolenie?
Sz­ko­le­nie okre­so­we prowadzi pra­cow­nik służ­by bezpieczeństwa i higieny pracy, ratownik medyczny i inspektor ochrony przeciwpożarowej.
 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Te­r­min szko­­le­­nia do­­sto­­so­­wu­­je­­my do wy­­ma­­gań zle­­ce­­nio­­da­w­cy, na­­to­­miast szko­­le­­nie mo­­że­­my prze­­pro­­wa­­dzić w sie­­dzi­­bie pra­­co­­da­w­cy lub w sa­­li szko­­le­­nio­­wej na­­szej fi­r­my.
 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Za­­świa­d­cze­­nie o uko­ń­cze­­niu szko­­le­­nia okresowego w dzie­­dzi­­nie bhp dla pra­­co­w­ni­­ka zatrudnionego na stanowiskach robotniczych, zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.).  
 
Jaka jest ważność szkolenia?
Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku. 
 
Cena: 120.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz