Szkolenie Okresowe BHP na stanowiskach INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH - 100% FILMU (internetowe)

Kiedy?

  nie­­o­gra­­ni­­czo­­ny do­­stęp do pla­t­fo­r­my przez 30 dni, 24 h na do­bę

Dla kogo?
Sz­ko­le­nie jest prze­zna­czo­ne dla pra­cow­ni­ków in­ży­nie­ryj­no­-tech­nicz­nych, w szcze­gól­no­ści pro­jek­tan­tów, kon­struk­to­rów, tech­no­lo­gów, in­ży­nie­rów pro­duk­cji oraz in­ży­nie­rów bu­do­wy.
 
Jak dzia­­ła szko­­le­­nie?
1. Sz­ko­­­le­­­nie okre­­­so­­­we BHP jest re­­­a­­li­­­zo­­­wa­­­ne w for­mie FILMU do­­­stę­­p­ne­go po­­­przez in­­­te­­r­net – on­ li­­­ne.
2. Po za­­­mó­­­wie­­­niu szko­­­le­­­nia, uczest­nik otrzy­­­mu­­­je od nas dro­­­gą ma­­­i­­lo­­­wą, za­­­pro­­­sze­­­nie do udzia­­­łu w szko­le­niu.
3. Lo­­­gu­­­jąc się pie­r­w­szy, uczest­nik wpi­­­su­­­je swo­­­je ha­­­sło.
4. Sz­ko­­­le­­­nie po­­­dzie­­­lo­­­ne jest na mo­­­du­­­ły z qu­za­mi, po uko­­ń­cze­­­niu szko­le­nia do­stęp­ny jest eg­za­­­min spra­­w­dza­­­ją­­­cy na­­by­­tą wie­­­dzę.
5. W ka­­ż­dej chwi­­­li mo­­­ż­na prze­­­r­wać szko­le­nie i po­­­w­ró­­­cić do mie­­j­sca, w któ­­­rym się sko­­ń­czy­ło.
6. Na prze­­j­­­ście ca­­­łe­­­go szko­­­le­­­nia, ucze­­st­nik ma 30 dni z nie­­­o­­gra­­­ni­­­czo­­­ną w tym cza­­­sie li­­cz­bą lo­­­go­­­wań przez 24h na do­bę.
7. Na pod­sta­­­wie wy­­­ni­­­ku z te­­­stu ko­­ń­co­­­we­­­go (mo­­ż­na po­­­pra­­­wiać), wy­­­sta­­­wi­my i wy­­­śle­my li­stem za­­­świa­­d­cze­­­nie uko­­ń­cze­­­nia szko­­­le­­­nia.
 
Program

1.  Wpro­wa­dze­nie:
     a) in­­fo­r­ma­­cje o szko­­le­­niu.

2.  Bez­pie­czeń­stwo pra­cy w prze­pi­sach:
     a) czym jest BHP?
     b) pra­­wa i od­po­­wie­­dzia­l­ność pra­­co­w­ni­­ków,
     c) czas pra­­cy, prze­­r­wy i urlo­­py,
     d) ko­­de­k­so­­wa ochro­­na ro­­dzi­­ców,
     e) wy­­pa­d­ki i cho­­ro­­by za­­wo­­do­­we,
     f) pozostałe przepisy


3.  Za­gro­że­nia zdro­wia i ży­cia:
     a) za­­gro­­że­­nia w pra­­cy,
     b) de­­pre­­sja,
     c) stres,
     d) za­wał ser­ca,
     e) zdro­we od­ży­wia­nie,
     f) gry­pa.

4.  Er­go­­no­­mia sta­­no­­wisk:
     a) za­­gro­­że­­nie dla zdro­­wia,
     b) za­­sa­­dy bez­­pie­cz­nej pra­­cy,
     c) pra­­ca przy ko­m­pu­­te­­rze – prze­­pi­­sy.

5.  Wy­pad­ki i pierw­sza po­moc:
     a) po­ża­ry,
     b) wpro­­wa­­dze­­nie do pier­w­szej po­­mo­­cy,
     c) po­­stę­­po­­wa­­nie z oso­­bą nie­­przy­­to­m­ną,
     d) ra­­ny i kr­wo­­to­­ki,
     e) 
resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

6.  Za­gro­że­nia dla zdro­wia i ży­cia na sta­no­wi­skach inżynieryjno - technicznych:
     a) ma­szy­ny i urzą­dze­nia,
     b) po­miesz­cze­nia pra­cy i wy­po­sa­że­nie pra­cow­ni­ka,
     c) za­gro­że­nia zdro­wia i ży­cia pra­cow­ni­ków,
     d) ryzyko zawodowe,
     f) prze­pi­sy szcze­gó­ło­we.

7.  Eg­za­min koń­co­wy te­sto­wy.
 
Kto prowadzi szkolenie?
Sz­ko­­­­le­­­­nie jest stwo­­­­rzo­­­­ne przez spe­­­­cja­­­­li­­­­stów bhp, pra­­­­wa pra­­­­cy, ra­­­­to­­­w­ni­­­­ków me­­­­dy­­­cz­nych oraz in­­­­spe­­­k­to­­­­rów ochro­­­­ny prze­­­­ci­­­w­po­­­­ża­­­­ro­­­­wej w for­mie 100% FILMU. Gwa­­­­ra­­­n­tu­­­­je­­­­my, że jest to szko­­­­le­­­­nie na któ­­­­rym nie bę­­­­dziesz się nu­­­­dził(a) !!!
 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Sz­ko­le­nie od­by­wa się przez in­ter­net, więc o cza­­sie i miej­scu szko­­le­­nia de­cy­du­je użyt­kow­nik. W ka­ż­dej chwi­­li mo­­żesz je prze­­r­wać i po­­w­ró­­cić do mie­j­sca, w któ­­rym sko­ń­czy­łeś(aś). Na ukoń­cze­nie szko­­le­­nia masz 30 dni z nie­­o­gra­­ni­­czo­­ną w tym cza­­sie li­cz­bą lo­­go­­wań przez 24h na dobę.

. 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Za­­­­­­świa­­­­­d­cze­­­­­­nie o uko­­­­­ń­cze­­­­­­niu szko­­­­­­le­­­­­­nia okre­­­­so­­­­we­­­­go w dzie­­­­­­dzi­­­­­­nie bhp dla pra­­­­­­co­­­­­w­ni­­­­­­ka za­­­­tru­­­d­nio­­­­ne­­­­go na sta­­­­no­­­­wi­­­­sku inżynieryjno - technicznym, wy­sta­wia­my zgo­­d­nie z za­­­łą­­cz­ni­­­kiem nr 2 do roz­­­po­­­rzą­­­dze­­­nia Mi­­­ni­­­stra Go­­­spo­­­da­­r­ki i Pra­­­cy z dnia 27 li­­p­ca 2004 r. w spra­­­wie szko­­­le­­­nia w dzie­­­dzi­­­nie bez­­­pie­­­cze­­ń­stwa i hi­­­gie­­­ny pra­­­cy (Dz.U. 2019 poz. 1099 ). Po za­­li­­cze­­niu eg­za­­mi­­nu ko­ń­co­­we­­go, wy­­sta­­wi­­my i bez­­pła­t­nie prze­­śle­­my za­­świa­d­cze­­nie po­cz­tą.
 
Jaka jest ważność szkolenia?
Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we bhp pra­­co­w­ni­­ków inżynieryjno - technicznych, od­by­­wa się nie rza­­dziej niż raz na 5 lat.

Czy szko­le­nie jest opo­dat­ko­wa­ne?
Sz­ko­le­nie jest zwol­nie­nie z VAT na pod­sta­wie art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. a Usta­wy o VAT.
 
Cena: 100.00 PLN / za osobę 200.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz