Szkolenie okresowe BHP 100% FILMU online dla pracowników inżynieryjno-technicznych (internetowe)

Kiedy?

  nie­­o­gra­­ni­­czo­­ny do­­stęp do pla­t­fo­r­my przez 30 dni, 24 h na do­bę

Dla kogo?
Sz­ko­le­nie jest prze­zna­czo­ne dla pra­cow­ni­ków in­ży­nie­ryj­no­-tech­nicz­nych, w szcze­gól­no­ści pro­jek­tan­tów, kon­struk­to­rów, tech­no­lo­gów, in­ży­nie­rów pro­duk­cji oraz in­ży­nie­rów bu­do­wy.

Jak dzia­­ła szko­­le­­nie?
1. Sz­ko­­­le­­­nie okre­­­so­­­we BHP jest re­­­a­­li­­­zo­­­wa­­­ne w for­mie FILMU do­­­stę­­p­ne­go po­­­przez in­­­te­­r­net – on­ li­­­ne.
2. Po za­­­mó­­­wie­­­niu szko­­­le­­­nia, uczest­nik otrzy­­­mu­­­je od nas dro­­­gą ma­­­i­­lo­­­wą, za­­­pro­­­sze­­­nie do udzia­­­łu w szko­le­niu. 
3. Lo­­­gu­­­jąc się pie­r­w­szy,  uczest­nik wpi­­­su­­­je swo­­­je ha­­­sło.
4. Sz­ko­­­le­­­nie po­­­dzie­­­lo­­­ne jest na mo­­­du­­­ły z qu­za­mi, po uko­­ń­cze­­­niu szko­le­nia do­stęp­ny jest eg­za­­­min spra­­w­dza­­­ją­­­cy na­­by­­tą wie­­­dzę.
5. W ka­­ż­dej chwi­­­li mo­­­ż­na prze­­­r­wać szko­le­nie i po­­­w­ró­­­cić do mie­­j­sca, w któ­­­rym się sko­­ń­czy­ło.
6. Na prze­­j­­­ście ca­­­łe­­­go szko­­­le­­­nia, ucze­­st­nik ma 30 dni z nie­­­o­­gra­­­ni­­­czo­­­ną w tym cza­­­sie li­­cz­bą lo­­­go­­­wań przez 24h na do­bę.
7. Na pod­sta­­­wie wy­­­ni­­­ku z te­­­stu ko­­ń­co­­­we­­­go (mo­­ż­na po­­­pra­­­wiać), wy­­­sta­­­wi­my i wy­­­śle­my li­stem za­­­świa­­d­cze­­­nie uko­­ń­cze­­­nia szko­­­le­­­nia. 
Program
1.   In­for­ma­cje o szko­le­niu.
2.   Czym jest BHP?
3.   Pra­wa i od­po­wie­dzial­ność pra­cow­ni­ków.
4.   Czas pra­cy, prze­rwy i urlo­py.
5.   Ko­dek­so­wa ochro­na ro­dzi­ców.
6.   Wy­pad­ki i cho­ro­by za­wo­do­we.
7.   Za­gro­że­nia w pra­cy biu­ro­wej.
8.   De­pre­sja.
9.   Stres.
10. Za­gro­że­nie dla zdro­wia.
11. Za­sa­dy bez­piecz­nej pra­cy.
12. Bez­piecz­ne biu­ro.
13. Pra­ca przy kom­pu­te­rze.
14. Wpro­wa­dze­nie do pierw­szej po­mo­cy.
15. Po­stę­po­wa­nie z oso­bą nie­przy­tom­ną.
16. Ra­ny i kr­wo­to­ki.
17. Pierw­sza po­moc.
18.Za­sa­dy ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej – po­żar.
19. Pomieszczenia pracy i wyposażenie pracownika.
20. Zagrożenie zdrowia i życia pracowników.
21. Ryzyko zawodowe.

 
Kto prowadzi szkolenie?
Sz­ko­le­nie jest stwo­rzo­ne przez spe­cja­li­stów bhp, pra­wa pra­cy, ra­tow­ni­ków me­dycz­nych oraz in­spek­to­rów ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej. Gwa­ran­tu­je­my, że jest to szko­le­nie na któ­rym nie bę­dziesz się nu­dził(a) !!!
. 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Sz­ko­le­nie od­by­wa się przez in­ter­net, więc o cza­­sie i miej­scu szko­­le­­nia de­cy­du­je użyt­kow­nik. W ka­ż­dej chwi­­li mo­­żesz je prze­­r­wać i po­­w­ró­­cić do mie­j­sca, w któ­­rym sko­ń­czy­łeś(aś). Na ukoń­cze­nie szko­­le­­nia masz 30 dni z nie­­o­gra­­ni­­czo­­ną w tym cza­­sie li­cz­bą lo­­go­­wań przez 24h. 
. 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Za­­­­­świa­­­­d­cze­­­­­nie o uko­­­­ń­cze­­­­­niu szko­­­­­le­­­­­nia okre­­­so­­­we­­­go w dzie­­­­­dzi­­­­­nie bhp dla pra­­­­­co­­­­w­ni­­­­­ków za­­­tru­­d­nio­­­nych na sta­­­no­­­wi­­­skach inżynieryjnotechnicznych, zgo­d­ne z za­­łą­cz­ni­­kiem nr 3 do roz­­po­­rzą­­dze­­nia Mi­­ni­­stra Go­­spo­­da­r­ki i Pra­­cy z dnia 27 li­p­ca 2004 r. w spra­­wie szko­­le­­nia w dzie­­dzi­­nie bez­­pie­­cze­ń­stwa i hi­­gie­­ny pra­­cy (Dz. U. z dnia 18 sier­p­nia 2004 r.). Po za­li­cze­niu eg­za­mi­nu koń­co­we­go, wy­sta­wi­my i bez­płat­nie prze­śle­my za­świad­cze­nie pocz­tą.
. 
Jaka jest ważność szkolenia?
Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we bhp pra­­co­w­ni­­ków inżynieryjno - technicznych, od­by­­wa się nie rza­­dziej niż raz na 5 lat.

Czy szko­le­nie jest opo­dat­ko­wa­ne?
Sz­ko­le­nie jest zwol­nie­nie z VAT na pod­sta­wie art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. a Usta­wy o VAT.
 

. . 
Cena: 80.00 PLN / za osobę 150.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz