Szkolenie OKRESOWE BHP dla pracowników BIUROWYCH - 100% FILMU (internetowe)

Kiedy?

  nie­ogra­ni­czo­ny do­stęp do plat­for­my przez 30 dni, 24h na dobę

Dla kogo?
Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we BHP w formie "FILMU BHP" kierowane jest dla pra­­co­w­ni­­ków za­­tru­d­nio­­nych na sta­­no­­wi­­skach ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­no­­-biu­­ro­­wych m.in.: księ­­go­­wych, ka­­dro­­wych, asystentów, pracowników ad­­mi­­ni­­stra­­cji pa­ń­stwo­­wej, na­­u­czy­­cie­­li, słu­ż­by zdro­­wia (pielęgniarek) oraz in­­nych pra­­co­w­ni­­ków, któ­­rych cha­­ra­k­ter wią­­że się z na­­ra­­że­­niem na czy­n­ni­­ki szko­­dli­­we dla zdro­­wia, ucią­ż­li­­we i nie­­be­z­pie­cz­ne.

Jak dzia­ła szko­le­nie?

1. Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we BHP jest re­­a­li­­zo­­wa­­ne w formie FILMU do­­stę­p­nego po­­przez in­­te­r­net – on­ li­­ne.
2. Po za­­mó­­wie­­niu szko­­le­­nia, uczestnik otrzy­­mu­­je od nas dro­­gą ma­­i­lo­­wą, za­­pro­­sze­­nie do udzia­­łu w szkoleniu. 
3. Lo­­gu­­jąc się pier­w­szy,  uczestnik wpi­­su­­je swo­­je ha­­sło.
4. Sz­ko­­le­­nie po­­dzie­­lo­­ne jest na mo­­du­­ły z quzami, po uko­ń­cze­­niu szkolenia dostępny jest eg­za­­min spra­w­dza­­ją­­cy na­by­tą wie­­dzę.
5. W ka­ż­dej chwi­­li mo­­żna prze­­r­wać szkolenie i po­­w­ró­­cić do mie­j­sca, w któ­­rym się sko­ń­czyło.
6. Na prze­j­­ście ca­­łe­­go szko­­le­­nia, ucze­st­nik ma 30 dni z nie­­o­gra­­ni­­czo­­ną w tym cza­­sie li­cz­bą lo­­go­­wań przez 24h na dobę.
7. Na pod­sta­­wie wy­­ni­­ku z te­­stu ko­ń­co­­we­­go (mo­ż­na po­­pra­­wiać), wy­­sta­­wimy i wy­­ślemy listem za­­świa­d­cze­­nie uko­ń­cze­­nia szko­­le­­nia. 


 

 
Program

1.  Wpro­­wa­­dze­­nie:
     a) in­­­fo­­r­ma­­­cje o szko­­­le­­­niu.

2.  Be­z­pie­­cze­ń­stwo pra­­cy w prze­­pi­­sach:
     a) czym jest BHP?
     b) pra­­­wa i od­po­­­wie­­­dzia­­l­ność pra­­­co­­w­ni­­­ków,
     c) czas pra­­­cy, prze­­­r­wy i urlo­­­py,
     d) ko­­­de­­k­so­­­wa ochro­­­na ro­­­dzi­­­ców,
     e) wy­­­pa­­d­ki i cho­­­ro­­­by za­­­wo­­­do­­­we,
     f) po­zo­sta­łe prze­pi­sy.


3.  Za­­gro­­że­­nia zdro­­wia i ży­­cia:
     a) za­­­gro­­­że­­­nia w pra­­­cy,
     b) de­­­pre­­­sja,
     c) stres,
     d) za­­wał se­r­ca,
     e) zdro­­we od­ży­­wia­­nie,
     f) gry­­pa.

4.  Er­go­­­no­­­mia sta­­­no­­­wisk:
     a) za­­­gro­­­że­­­nie dla zdro­­­wia,
     b) za­­­sa­­­dy bez­­­pie­­cz­nej pra­­­cy,
     c) pra­­­ca przy ko­­m­pu­­­te­­­rze – prze­­­pi­­­sy.

5.  Wy­­pa­d­ki i pier­w­sza po­­moc:
     a) po­­ża­­ry,
     b) wpro­­­wa­­­dze­­­nie do pie­r­w­szej po­­­mo­­­cy,
     c) po­­­stę­­­po­­­wa­­­nie z oso­­­bą nie­­­przy­­­to­­m­ną,
     d) ra­­­ny i kr­wo­­­to­­­ki,
     e) 
resuscytacja krążeniowo-oddechowa.


6.  Eg­za­­min ko­ń­co­­wy te­­sto­­wy. 
 
Kto prowadzi szkolenie?
Sz­ko­­­­­le­­­­­nie jest stwo­­­­­rzo­­­­­ne przez spe­­­­­cja­­­­­li­­­­­stów bhp, pra­­­­­wa pra­­­­­cy, ra­­­­­to­­­­w­ni­­­­­ków me­­­­­dy­­­­cz­nych oraz in­­­­­spe­­­­k­to­­­­­rów ochro­­­­­ny prze­­­­­ci­­­­w­po­­­­­ża­­­­­ro­­­­­wej w fo­r­mie 100% FILMU. Gwa­­­­­ra­­­­n­tu­­­­­je­­­­­my, że jest to szko­­­­­le­­­­­nie na któ­­­­­rym nie bę­­­­­dziesz się nu­­­­­dził(a) !!!
 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Szkolenie odbywa się przez internet, więc o czasie i miejscu szkolenia decyduje użytkownik. W każ­dej chwi­li mo­żesz je prze­rwać i po­wró­cić do miej­sca, w któ­rym skoń­czyłeś(aś). Na ukończenie szko­le­nia masz 30 dni z nie­ogra­ni­czo­ną w tym cza­sie licz­bą lo­go­wań przez 24h na dobę.
 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Za­­­­­­­świa­­­­­­d­cze­­­­­­­nie o uko­­­­­­ń­cze­­­­­­­niu szko­­­­­­­le­­­­­­­nia okre­­­­­so­­­­­we­­­­­go w dzie­­­­­­­dzi­­­­­­­nie bhp dla pra­­­­­­­co­­­­­­w­ni­­­­­­­ka za­­­­­tru­­­­d­nio­­­­­ne­­­­­go na sta­­­­­no­­­­­wi­­­­­sku administracyjno-biurowym, wy­­sta­­wia­­my zgo­­­d­nie z za­­­­łą­­­cz­ni­­­­kiem nr 2 do roz­­­­po­­­­rzą­­­­dze­­­­nia Mi­­­­ni­­­­stra Go­­­­spo­­­­da­­­r­ki i Pra­­­­cy z dnia 27 li­­­p­ca 2004 r. w spra­­­­wie szko­­­­le­­­­nia w dzie­­­­dzi­­­­nie bez­­­­pie­­­­cze­­­ń­stwa i hi­­­­gie­­­­ny pra­­­­cy (Dz.U. 2019 poz. 1099 ). Po za­­­li­­­cze­­­niu eg­za­­­mi­­­nu ko­­ń­co­­­we­­­go, wy­­­sta­­­wi­­­my i bez­­­pła­­t­nie prze­­­śle­­­my za­­­świa­­d­cze­­­nie po­­cz­tą.
 
Jaka jest ważność szkolenia?
Sz­ko­le­nie okre­so­we bhp pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cyj­no­-biu­ro­wych, od­by­wa się nie rza­dziej niż raz na 6 lat.

Czy szkolenie jest opodatkowane?
Szkolenie jest zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. a Ustawy o VAT.
 
Cena: 80.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz