Szkolenie okresowe BHP 100% FILMU online dla pracowników administracyjno-biurowych (internetowe)

Kiedy?

  nie­ogra­ni­czo­ny do­stęp do plat­for­my przez 30 dni, 24h na dobę

Dla kogo?
Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we BHP w formie "FILMU BHP" kierowane jest dla pra­­co­w­ni­­ków za­­tru­d­nio­­nych na sta­­no­­wi­­skach ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­no­­-biu­­ro­­wych m.in.: księ­­go­­wych, ka­­dro­­wych, asystentów, pracowników ad­­mi­­ni­­stra­­cji pa­ń­stwo­­wej, na­­u­czy­­cie­­li, słu­ż­by zdro­­wia (pielęgniarek) oraz in­­nych pra­­co­w­ni­­ków, któ­­rych cha­­ra­k­ter wią­­że się z na­­ra­­że­­niem na czy­n­ni­­ki szko­­dli­­we dla zdro­­wia, ucią­ż­li­­we i nie­­be­z­pie­cz­ne.

Jak dzia­ła szko­le­nie?

1. Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we BHP jest re­­a­li­­zo­­wa­­ne w formie FILMU do­­stę­p­nego po­­przez in­­te­r­net – on­ li­­ne.
2. Po za­­mó­­wie­­niu szko­­le­­nia, uczestnik otrzy­­mu­­je od nas dro­­gą ma­­i­lo­­wą, za­­pro­­sze­­nie do udzia­­łu w szkoleniu. 
3. Lo­­gu­­jąc się pier­w­szy,  uczestnik wpi­­su­­je swo­­je ha­­sło.
4. Sz­ko­­le­­nie po­­dzie­­lo­­ne jest na mo­­du­­ły z quzami, po uko­ń­cze­­niu szkolenia dostępny jest eg­za­­min spra­w­dza­­ją­­cy na­by­tą wie­­dzę.
5. W ka­ż­dej chwi­­li mo­­żna prze­­r­wać szkolenie i po­­w­ró­­cić do mie­j­sca, w któ­­rym się sko­ń­czyło.
6. Na prze­j­­ście ca­­łe­­go szko­­le­­nia, ucze­st­nik ma 30 dni z nie­­o­gra­­ni­­czo­­ną w tym cza­­sie li­cz­bą lo­­go­­wań przez 24h na dobę.
7. Na pod­sta­­wie wy­­ni­­ku z te­­stu ko­ń­co­­we­­go (mo­ż­na po­­pra­­wiać), wy­­sta­­wimy i wy­­ślemy listem za­­świa­d­cze­­nie uko­ń­cze­­nia szko­­le­­nia. 


 

 
Program
1.   Informacje o szkoleniu.
2.   Czym jest BHP?
3.   Prawa i odpowiedzialność pracowników.
4.   Czas pracy, przerwy i urlopy.
5.   Kodeksowa ochrona rodziców.
6.   Wypadki i choroby zawodowe.
7.   Zagrożenia w pracy biurowej.
8.   Depresja.
9.   Stres.
10. Zagrożenie dla zdrowia.
11. Zasady bezpiecznej pracy.
12. Bezpieczne biuro.
13. Praca przy komputerze.
14. Wprowadzenie do pierwszej pomocy.
15. Postępowanie z osobą nieprzytomną.
16. Rany i krwotoki.
17. Pierwsza pomoc.
18. Zasady ochrony przeciwpożarowej - pożar.
 
Kto prowadzi szkolenie?
Szkolenie jest stworzone przez specjalistów bhp, prawa pracy, ratowników medycznych oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Gwarantujemy, że jest to szkolenie na którym nie będziesz się nudził(a) !!!
 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Szkolenie odbywa się przez internet, więc o czasie i miejscu szkolenia decyduje użytkownik. W każ­dej chwi­li mo­żesz je prze­rwać i po­wró­cić do miej­sca, w któ­rym skoń­czyłeś(aś). Na ukończenie szko­le­nia masz 30 dni z nie­ogra­ni­czo­ną w tym cza­sie licz­bą lo­go­wań przez 24h.
 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Za­­­­świa­­­d­cze­­­­nie o uko­­­ń­cze­­­­niu szko­­­­le­­­­nia okre­­so­­we­­go w dzie­­­­dzi­­­­nie bhp dla pra­­­­co­­­w­ni­­­­ka za­­tru­d­nio­­ne­­go na sta­­no­­wi­­skach ad­mi­ni­stra­cyj­no­-biu­ro­wych, zgod­ne z za­łącz­ni­kiem nr 3 do roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Go­spo­dar­ki i Pra­cy z dnia 27 lip­ca 2004 r. w spra­wie szko­le­nia w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy (Dz. U. z dnia 18 sierp­nia 2004r.). Po zaliczeniu egzaminu końcowego, wystawimy i bezpłatnie prześlemy zaświadczenie pocztą. 
 
Jaka jest ważność szkolenia?
Sz­ko­le­nie okre­so­we bhp pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cyj­no­-biu­ro­wych, od­by­wa się nie rza­dziej niż raz na 6 lat.

Czy szkolenie jest opodatkowane?
Szkolenie jest zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. a Ustawy o VAT.
 
Cena: 40.00 PLN / za osobę 70.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz