Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników Inżynieryjno-Technicznych (stacjonarne)

Kiedy?

  25-26.11.2022 r. (piątek i sobota), godz. 8:00 , sala szkoleniowa naszej firmy, ul. Popiełuszki 18A, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, inżynierów produkcji oraz inżynierów budowy itp.
 
Program
  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp, odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem, wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru i kontroli warunków pracy, problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
  2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
  3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).
  4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
  5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu. 
  6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.   
 
Kto prowadzi szkolenie?
Sz­ko­­­le­­­nie okre­­­so­­­we bhp pro­­wa­­dzi pra­­­co­­w­nik słu­­ż­by bez­­pie­­cze­ń­stwa i hi­­gie­­ny pra­­cy, ra­­to­w­nik me­­dy­cz­ny i in­­spe­k­tor ochro­­ny prze­­ci­w­po­­ża­­ro­wej.
 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Te­­­r­min szko­­­­le­­­­nia do­­­­sto­­­­so­­­­wu­­­­je­­­­my do wy­­­­ma­­­­gań zle­­­­ce­­­­nio­­­­da­­­w­cy, na­­­­to­­­­miast szko­­­­le­­­­nie mo­­­­że­­­­my prze­­­­pro­­­­wa­­­­dzić w sie­­­­dzi­­­­bie pra­­­­co­­­­da­­­w­cy lub w sa­­­­li szko­­­­le­­­­nio­­­­wej na­­­­szej fi­­­r­my.
 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.). 
 
Jaka jest ważność szkolenia?
Sz­ko­le­nie okre­so­we pra­cow­ni­ków inżynieryjno-technicznych, od­by­wa się w for­mie kur­su, se­mi­na­rium lub sa­mo­kształ­ce­nia kie­ro­wa­ne­go nie rza­dziej niż raz na 5 lat. 
 
Cena: 220.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz