Szkolenie Okresowe BHP dla Pracodawców i Osób Kierujących Pracownikami (stacjonarne)

Kiedy?

  25.06.2023 r. (piątek) godz. 8:00, sa­­la szko­­le­­nio­­wa na­­szej fi­r­my, ul. ks. J. Po­­pie­­łu­sz­ki 18, Ska­r­ży­­sko–Ka­­mie­n­na

Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych np. głów­nych księ­go­wych, le­ka­rzy itp.).

Odbycie szkolenia bhp jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, określonym w kodeksie pracy w art.207 §3. "Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy". 

 
Program
  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy, problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
  2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
  3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w  monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem  i higieną pracy.
  4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.
  5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy. 
  6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania  pierwszej pomocy w razie wypadku.
  7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
  8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 
Kto prowadzi szkolenie?
Sz­ko­­­­le­­­­nie okre­­­­so­­­­we bhp pro­­­wa­­­dzi pra­­­­co­­­w­nik słu­­­ż­by bez­­­pie­­­cze­­ń­stwa i hi­­­gie­­­ny pra­­­cy, instruktor pierwszej pomocy i in­­­spe­­k­tor ochro­­­ny prze­­­ci­­w­po­­­ża­­­rowej. 
 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Te­­­­r­min szko­­­­­le­­­­­nia do­­­­­sto­­­­­so­­­­­wu­­­­­je­­­­­my do wy­­­­­ma­­­­­gań zle­­­­­ce­­­­­nio­­­­­da­­­­w­cy, na­­­­­to­­­­­miast szko­­­­­le­­­­­nie mo­­­­­że­­­­­my prze­­­­­pro­­­­­wa­­­­­dzić w sie­­­­­dzi­­­­­bie pra­­­­­co­­­­­da­­­­w­cy lub w sa­­­­­li szko­­­­­le­­­­­nio­­­­­wej na­­­­­szej fi­­­­r­my. 
 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Za­świad­cze­nie o ukoń­cze­niu szko­le­nia okre­so­we­go w dzie­dzi­nie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, zgod­ne z za­łącz­ni­kiem nr 3 do roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Go­spo­dar­ki i Pra­cy z dnia 27 lip­ca 2004 r. w spra­wie szko­le­nia w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy (Dz. U. z dnia 18 sierp­nia 2004 r.).  
 
Jaka jest ważność szkolenia?
Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, od­by­­wa się w fo­r­mie ku­r­su, se­­mi­­na­­rium lub sa­­mo­­­kszta­ł­ce­­nia kie­­ro­­wa­­ne­­go nie rza­­dziej niż raz na 5 lat.  
 
Cena: 220.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz