Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników Administracyjno-Biurowych (stacjonarne)

Kiedy?

  1.12.2023 r. (piątek), godz. 8:00, sa­la szko­le­nio­wa na­szej fir­my, ul. ks. J. Po­pie­łusz­ki 18, Skar­ży­sko – Ka­mien­na

Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Program
  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
  2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
  3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
  4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
 
Kto prowadzi szkolenie?
Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we bhp pro­wa­dzi pra­­co­w­nik słu­ż­by bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy, ra­tow­nik me­dycz­ny i in­spek­tor ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej.
 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Te­­r­min szko­­­le­­­nia do­­­sto­­­so­­­wu­­­je­­­my do wy­­­ma­­­gań zle­­­ce­­­nio­­­da­­w­cy, na­­­to­­­miast szko­­­le­­­nie mo­­­że­­­my prze­­­pro­­­wa­­­dzić w sie­­­dzi­­­bie pra­­­co­­­da­­w­cy lub w sa­­­li szko­­­le­­­nio­­­wej na­­­szej fi­­r­my. 
 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Za­­­świa­­d­cze­­­nie o uko­­ń­cze­­­niu szko­­­le­­­nia okre­so­we­go w dzie­­­dzi­­­nie bhp dla pra­­­co­­w­ni­­­ka za­trud­nio­ne­go na sta­no­wi­skach administracyjno-biurowych, zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.).  
 
Jaka jest ważność szkolenia?
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych, odbywa się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 6 lat. 
 
Cena: 120.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz