Laboratorium Badań Środowiska PracySpecjalizujemy się w wykonywaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Potwierdzeniem naszych kompetencji jest Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji o nr AB 1695.
Mamy przyjemność poinformować, że jesteśmy pierwszym laboratorium w Polsce, które posiada wdrożony i akredytowany przez PCA system zarządzania, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 
Jakie badania i pomiary wykonujemy?
1.    Hałasu na stanowiskach pracy.
2.    Hałasu - dobór ochronników słuchu (hałas pod ochronnikiem słuchu).
3.    Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych (hałas środowiskowy).
4.    Drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne (drgania miejscowe).
5.    Drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne).
6.    Mikroklimatu: zimnego, umiarkowanego i gorącego.
7.    Oświetlenia elektrycznego we wnętrzach (natężenie i równomierność oświetlenia).
8.    Wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc. 
9.   Stężenie czynników pyłowych (pobieranie próbek i oznaczanie) - asfalt naftowy, apatyty i fosforyty, cement portlandzki, ditlenek tytanu, grafit naturalny i syntetyczny, kaolin, krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna, pyły drewna, pyły mąki, pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność, pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, siarczan (VI) wapnia (gips), sadza techniczna, spaliny silnika Diesla, talk, węgiel (kamienny i brunatny), węglan magnezu wapnia (dolomit), węglik krzemu niewłóknisty.  
10.  Stężenia tlenku węgla.
11. Stężeń substancji chemicznych metali i ich związków (pobór) - arsen, bar, beryl, chrom metaliczny, cyna, dichlorek cynku, glin metaliczny, kadm, kobalt, mangan, miedź, molibden, nikiel, ołów, pentatlenek wanadu, rtęć, srebro, tlenek cynku, tlenek magnezu, tlenek wapnia, tlenki żelaza, węglan wapnia, wodorotlenek glinu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia.

12.  Stężeń substancji chemicznych nieorganicznych (pobór) amoniak, chlorowodór, chlorowodór, ditlenek azotu, ditlenek siarki, ditlenek węgla, fluorki w przeliczeniu na F, fluorowodór, krzemionka krystaliczna – kwarc, krystobalit, kwas azotowy, kwas azotowy V, kwas fosforowy, kwas siarkowy – frakcja torakalna, kwas siarkowy, nadtlenek wodoru, ozon, podtlenek azotu, tlenek diazotu, siarkowodór, tlenek azotu, wolfram, związki chromu (VI).

13. Stężeń substancji chemicznych organicznych (pobór) - 1,1,1-trichloroetan; 1,3,5-trioksan; 1,3-dioksolan; 1,4-dioksan; 1-chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna); 1-metoksypropan-2-ol; 1-metylo-2-pirolidon (NMP); 1-metylonaftalen; 2-(2-butoksyetoksy)etanol; 2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan (bisfenol-A); 2,2-dimetylobutan; 2,2`-Oksydietanolu (glikol dwuetylenowy); 2,3-dimetylobutan; 2-aminoetanol; 2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan, halotan; 2-butoksyetanol; 2-etoksyetanol; 2-fenoksyetanol; 2-fenylopropen, izoprpenylobenzen; 2-furaldehyd, furfural; 2-metoksyetanol; 2-metoksymetyloetoksy, propanol – mieszanina izomerów; 2-metylonaftalen; 2-metylopentan; 2-metylopropan-1-ol, izobutanol; 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden (dicyklopentadien); 3-metylobutan-1-ol, izopentanol; 3-metylopentan; 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on (alkohol diacetonowy); 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on; 4-metylopent-3-en-2-on; 4-metylopentan-2-ol; 4-metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon, hekson) (MIBK); 5-metyloheksan-2-on; 5-metyloheptan-3-on; acetaldehyd, etanal, octowy aldehyd; acetofenon; aceton; acetonitryl; akrylaldehyd, akroleina, 2-propenal; akrylan 2-etyloheksylu; akrylan butylu; akrylan etylu; akrylan metylu; akrylonitryl; anilina; benzaldehyd, aldehyd benzoesowy; benzen; benzyna do lakierów; benzyna ekstrakcyjna; bifenyl; but-2-enal – mieszanina izomerów, aldehyd krotonowy; buta-1,3-dien; butan-1-ol, 1-butanol, akohol butylowy; butan-2-ol; butan-2-on, metyloetyloketon, (MEK); chloroacetaldehyd, chloroetanal; chlorobenzen; chloroeten (chlorek winylu); chloroform; cykloheksan; cykloheksanol; cykloheksanon; cykloheksyloamina; dezfluran, desfluran; dichlorometan, chlorek metylenu; dietylobenzen – mieszanina izomerów; diizocyjanian heksano-1,6-diylu [HDI]; diizocyjanian tolueno-2,4-diylu [2,4 TDI]; diizocyjanian tolueno-2,6-diylu [2,6 TDI]; dimetoksymetan; disiarczek węgla; epoksyetan (tlenek etylenu); etanol, alkohol etylowy; eter dietylowy; eter difenylowy; etylobenzen; etylotoluen – mieszanina izomerów; fenol, hydroksybenzen; fenylometanol (alkohol benzylowy); formaldehyd; ftalan benzylu butylu (BBP); ftalan bis (2-etyloheksylu); ftalan dibutylu; ftalan dietylu; ftalan dimetylu; glicerol; glikol etylenowy; glutaraldehyd, aldehyd glutarowy; heksan, n-heksan; heptan, n-heptan; heptan-2-on; hydrazyna; izobutyroaldehyd, aldehyd izomasłowy; izofluran, isofluran; izopren; krezol; ksylen – mieszanina izomerów; kumen, izopropylobenzen; kwas akrylowy; kwas octowy; metakrylan butylu; metakrylan metylu; metanol; metylenobis (fenyloizocyjanian) [MDI]; metylocykloheksan; N,N-dimetyloacetamid (DMAC); N,N-dimetyloformamid; nafta; naftalen; n-heksanal, kaproaldehyd; octan 2-butoksyetylu, octan butyloglikolu; octan 2-etyoksyetylu; octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 2-metoksyetylu; octan etylu; octan izobutylu, octan 2-metylopropylu; octan izopentylu, octan 3-metylobutylu; octan izopropylu, octan 1-metyloetylu; octan metylu; octan n-butylu; octan pentylu, octan n-amylowy; octan propylu; octan sec-butylu, octan 1-metylopropylu; octan tert-butylu, octan 2,2-dimetyloetylu; octan winylu; oktan; oktan; oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych; parafina stała; pentan; pentan-1-ol, alkohol amylowy; pentan-2-on, metylopropyloketon; pentanal, aldehyd walerianowy, n-pentanal; propan-1-ol; propan-1-ol, 1-hydroksypropan; propan-2-ol, 1-(2-metoksy-2-metyloetoksy)propan-2-ol, 2-(2-metoksy-1-metyloetoksy)-propan-2-ol, izopropanol, 2-propanol; rezorcynol; sewofluran; styren; terpentyna; tetrachlorek węgla; tetrachloroeten; tetrahydrofuran; tiuram - disulfid tetrametylotiuramu; toluen, metylobenzen; trichloroeten; trimetylobenzen – mieszania izomerów; trimetylobenzen mieszanina izomerów; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

14. Stężeń czyn­ni­ków che­micz­nych w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (pobór): 1,2-di­chlo­ro­etan; ben­zen; ben­zy­na do la­kie­rów; ben­zy­na eks­trak­cyj­na; bu­ta­n-1-ol (N-bu­ta­nol, bu­ta­nol); bu­ta­n-2-on; chlo­ro­form; cy­klo­hek­sa­non; di­chlo­ro­me­tan; eta­nol; eter die­ty­lo­wy; etyloben­zen; for­mal­de­hyd; gli­kol ety­le­no­wy; hek­san; hek­sanu izo­me­ry acy­klicz­ne na­sy­co­ne; izo­pen­tan; ksy­len – mie­sza­ni­na izo­me­rów 1,2-, 1,3, 1,4-; naf­ta; octan ety­lu; octan n-bu­ty­lu; octan wi­ny­lu; pro­pa­n-2-ol; propyloben­zen; sty­ren; ter­pen­ty­na; te­tra­chlo­ro­eten; te­tra­hy­dro­fu­ran; to­lu­en; trimetyloben­zen mie­sza­ni­na izo­me­rów (1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5-). 


Co nas wyróżnia?

    
 

Aktualności

Badanie wydatku energetycznego metoda wentylacji płuc

  21 Marzec 2020
Więcej

Akredytacja PCA dla Laboratorium Badań Środowiska Pracy

  05 Maj 2019
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz