Laboratorium Badań Środowiska Pracy


Współpracujemy z Laboratorium Badań Środowiska Pracy - Grupa Interlis Sp. z o.o., które posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 896 wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2005, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

Oferta, obejmuje pomiary i badania:

 1. Hałasu na stanowiskach pracy. 
 2. Zapylenia - stężeń  pyłu frakcji wdychalnej i frakcji respirabilnej. 
 3. Oznaczenia zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle. 
 4. Mikroklimatu zimnego, umiarkowanego i gorącego. 
 5. Drgań mechanicznych ogólnych i miejscowych.
 6. Skuteczności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w obiektach przemysłowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
 7. Wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc oraz metodą tabelaryczną Lemana.
 8. Pola elektromagnetycznego.
 9. Natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego
 10. Natężenia i równomierności oświetlenia awaryjnego.
 11. Hałasu środowiskowego, pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.
 12. Stężeń gazów: tlenku węgla oraz tlenu azotu i ditlenku azotu.
 13. Czynników chemicznych - stężeń związków organicznych: aceton; acetonitryl; akrylonitryl; butan-1-ol; butan-2-on (metyloetyloketon); 2-butoksyetanol; benzen; cykloheksan; cykloheksanon; chlorobenzen; chloroeten; chloroform; dichlorometan; disiarczek węgla; etanol; eter dietylowy; etylobenzen; 2-etoksyetanol; fenol; formaldehyd; glikol etylenowy; heksanu izomery acykliczne nasycone; alkohol diacetonowy; izopropylobenzen (kumen); krezol - mieszanina izomerów (o-krezol, m-krezol, p-krezol); ksylen - mieszanina izomerów (o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen); kwas octowy; MDI (diizocyjanian metylenodifenylu); metakrylan butylu; metakrylan metylu; metanol; 2-metoksyetanol; 1-metoksypropan-2-ol; 2-metylopropan-1-ol; 4-metylopentan- 2-on (metyloizobutyloketon);naftalen; octan 2-butoksyetylu; octan 2-etoksyetylu; octan izopropylu; octan 2-metoksyetylu; octan 2-metoksy-1-metyloetylu;octan butylu; octan etylu; octan metylu; octan propylu; octan winylu; propan-1-ol; propan-2-ol (alkohol izopropylowy); propylobenzen; styren; tetrachlorek węgla; tetrachloroeten - tlenek etylenu (epoksyetan); TDI (toluilenodiizocyjanian, diizocyjanian toluenodiylu); trichloroeten; trimetylobenzen - mieszanina izomerów; toluen; węglowodory alifatyczne: dekan, dodekan, heksan, heptan, nonan, oktan, pentan, tridekan, undekan i innych substancji.
 14. Czynników chemicznych - stężeń substancji nieorganicznych: amoniak; chlor; chlorek amonu; chlorowodór; chromiany (VI); cyjanki; cyjanowodór; dwutlenek siarki; fluorki; fluorowodór; ozon; kwas azotowy; kwas fosforowy (V); kwas siarkowy (VI); kwas octowy; siarkowodoru i innych substancji.
 15. Czynników chemicznych - stężeń metali i ich związki – antymon; arsen; bar; chrom; cyna; cynk; glin; kadm; kobalt; magnez; mangan; miedź; nikiel; ołów; potas; rtęć; selen; srebro; sód; tal; tytan; wanad; wapń; żelazo.

Atuty:

 1. Bezpłatne doradztwo! Masz kłopot z wytypowaniem stanowisk do badań? Zadzwoń!
 2. Najniższe ceny na rynku oraz najszersza oferta badań i pomiarów!
 3. Krótkie terminy realizacji badań i pomiarów.
 4. Korzystanie z usług naszego laboratorium, daje możliwość odpisu na PFRON!

Inne realizowane usługi*:

 1. Opracowanie oceny obciążenia dynamicznego układu mięśniowo-szkieletowego, związanego z ręcznym transportem ładunków metodami: KIM, MAC, LMM i inne. 
 2. Opracowanie oceny obciążenia statycznego układu mięśniowo-szkieletowego, metodą OWAS.
 3. Opracowanie oceny monotonii na stanowiskach pracy. 
 4. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wg. PN-N-18002:2011 oraz Risk Score.

Kontakt:

Laboratorium Badań Środowiska Pracy - Grupa Interlis Sp. z o.o.
tel. 41 308 00 38tel. 660 791 880,
www.interlis.pl  e-mail: pracowniaskarzysko@interlis.pl

>Tutaj pobierz zakres akredytacji PCA<

*usługi realizowane przez Świętokrzyskie Centrum BHP


Nasze laboratorium, realizuje pomiary na terenie całej Polski, a przede wszystkim na terenie miejscowości zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim, mazowieckim i łódzkim:

Annopol, Białaczów, Bliżyn, Bodzechów, Bodzentyn, Bogoria, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Drzewicy, Górno, Iłża, Iwaniska, Jedlińsk, Jędrzejów, Kielce, Końskie, Krasocin, Lipsko, Łagów, Łoniów, Łopuszno, Małogoszcz, Miedziana Góra, Mniów, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Opatów, Opoczno, Orońsko, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Pawłów, Piekoszów, Pińczów, Pionki, Połaniec, Przedbórz, Przysucha, Przytyk, Radom, Radoszyce, Raków, Samborzec, Sandomierz, Sędziszów. Sienno, Skaryszew, Skarżysko-Kamienna, Sobków, Starachowice, Staszów, Stąporków, Suchedniów, Sulejów, Szydłowiec, Wierzbica, Wolanów, Waśniów, Zagnańsk, Zakrzew, Zwoleń, Żarnów.


Zastanawiasz się jakie pomiary i badania środowiska pracy wykonać?

Poniżej przedstawiamy typowe stanowiska pracy i sugerowane przez nas do wykonania badania i pomiary środowiska pracy:

 1. Brukarz - hałas, drgania ogólne i miejscowe, zapylenie, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 2. Cieśla - hałas, drgania miejscowe, zapylenie, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 3. Cukiernik - hałas, zapylenie, mikroklimat, oświetlenie, tlenek węgla, skuteczność wentylacji.
 4. Dekarz - hałas, drgania miejscowe, zapylenie, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 5. Drukarz, operator maszyn drukarskich - hałas, zapylenie, oświetlenie, czynniki chemiczne (farby drukarskie i zmywacze) na podstawie kart charakterystyki.
 6. Drwal, pilarz, robotnik leśny - hałas, drgania miejscowe, zapylenie, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 7. Fizjoterapeuta - oświetlenie, pole elektromagnetyczne.
 8. Formierz, odlewnik - hałas, zapylenie, mikroklimat, oświetlenie, tlenek węgla, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 9. Formowacz wyrobów szklanych - hałas, zapylenie, mikroklimat, oświetlenie, tlenek węgla, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 10. Frezer, tokarz - hałas, zapylenie, oświetlenie.
 11. Galwanizer - hałas, zapylenie, oświetlenie, mikroklimat, czynniki chemiczne (np. tlenek cynku, kwas siarkowy, chrom VI, trichloroetan, tetrochloroetan) na podstawie kart charakterystyki.
 12. Garbarz skór - hałas, zapylenie, oświetlenie, mikroklimat, czynniki chemiczne na podstawie kart charakterystyki.
 13. Górnik kopalni odkrywkowej  - hałas, zapylenie, drgania ogólne i miejscowe, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 14. Hydraulik - hałas, zapylenie, drgania miejscowe, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 15. Kamieniarz - hałas, zapylenie, drgania miejscowe, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 16. Krojczy - hałas, zapylenie, drgania miejscowe, oświetlenie.
 17. Kucharz - oświetlenie, mikroklimat.
 18. Lakiernik - hałas, zapylenie, oświetlenie, mikroklimat, drgania miejscowe, czynniki chemiczne na podstawie kart charakterystyki (np. aceton, octan butylu, octan 1-metoksy-2-propylu, butan-1-ol, propan-2-ol, styren).
 19. Leśniczy, strażnik leśny - oświetlenie stanowiska biurowego, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 20. Ładowacz odpadów stałych - hałas, zapylenie, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 21. Maszynista kotłów parowych, palacz c.o. - hałas, zapylenie, mikroklimat, oświetlenie, tlenek węgla.
 22. Mechanik samochodowy - hałas, zapylenie, oświetlenie, tlenek węgla, skuteczność wentylacji.
 23. Murarz, tynkarz - hałas, zapylenie, drgania miejscowe, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 24. Ogrodnik - hałas, zapylenie, drgania miejscowe, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 25. Operator CNC - hałas, zapylenie, oświetlenie, mgła olejowa (pary chłodziwa). 
 26. Operator koparki - hałas, drgania ogólne i miejscowe, zapylenie, tlenek węgla.
 27. Operator maszyn do obróbki - hałas, zapylenie, oświetlenie, mgła olejowa (pary chłodziwa).
 28. Operator maszyn drogowych (otaczarka, rozściełacz do asfaltu, walec) - Hałas, drgania ogólne i miejscowe, zapylenie, czynniki chemiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, tetrachlorek węgla, heptan, metylocykloheksan, toluen, ksylen, etylobenzen, trimetylobenzen, acetaldehyd, aceton, cykloheksanon, heptan-2-on, pentan-2-on, heksan-2-on, itp.).
 29. Operator wózka widłowego - hałas, drgania ogólne i miejscowe, zapylenie, tlenek węgla, spaliny silnika diesla: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, skuteczność wentylacji.
 30. Piekarz - hałas, zapylenie, mikroklimat, oświetlenie, tlenek węgla.
 31. Pilarz, szlifierz kamienia - hałas, drgania ogólne i miejscowe, zapylenie, oświetlenie.
 32. Posadzkarz - hałas, drgania ogólne i miejscowe, zapylenie, czynniki chemiczne na podstawie kart charakterystyki.
 33. Pracownik biurowy - oświetlenie, mikroklimat, skuteczność wentylacji.
 34. Sadownik -  hałas, drgania ogólne i miejscowe, zapylenie, czynniki chemiczne na podstawie kart charakterystyki.
 35. Spawacz – cięcie plazmowe aluminium - hałas, zapylenie, oświetlenie, ozon, tlenki aluminium, tlenek azotu, ditlenek azotu, skuteczność wentylacji.
 36. Spawacz – cięcie plazmowe i gazowe stali konstrukcyjnej - hałas, zapylenie, oświetlenie, tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe, mangan i jego związki nieorganiczne, tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu, skuteczność wentylacji.
 37. Spawacz – cięcie plazmowe stali chromoniklowej - hałas, zapylenie, oświetlenie, chrom VI, nikiel, tlenek azotu, ditlenek azotu, ozon, skuteczność wentylacji.
 38. Spawacz - metoda MAG w osłonie gazów aktywnych stali chromoniklowej - hałas, zapylenie, oświetlenie, chrom VI, nikiel, tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu, skuteczność wentylacji.
 39. Spawacz - metoda MAG w osłonie gazów aktywnych stali konstrukcyjnej - hałas, zapylenie, oświetlenie, tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe, mangan i jego związki nieorganiczne, tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu, skuteczność wentylacji.
 40. Spawacz - metoda MAG w osłonie gazów aktywnych stali konstrukcyjnej ocynkowanej - hałas, zapylenie, oświetlenie, tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe, mangan i jego związki nieorganiczne, tlenek węgla, tlenek azotu, tlenek cynku, ditlenek azotu, skuteczność wentylacji.
 41. Spawacz - metoda MIG w osłonie gazów obojętnych aluminium - hałas, zapylenie, oświetlenie, ozon, tlenki aluminium, tlenek azotu, ditlenek azotu, skuteczność wentylacji.
 42. Spawacz - metoda MIG w osłonie gazów obojętnych stali chromoniklowej - hałas, zapylenie, oświetlenie, chrom VI, nikiel, tlenek azotu, ditlenek azotu, ozon, skuteczność wentylacji.
 43. Spawacz - metoda MMA elektrodą otuloną stali konstrukcyjnej - hałas, zapylenie, oświetlenie, tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe, mangan i jego związki nieorganiczne, tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu, skuteczność wentylacji.
 44. Spawacz - metoda TIG elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych stali chromoniklowej - hałas, zapylenie, oświetlenie, chrom VI, nikiel, tlenek azotu, ditlenek azotu, ozon, skuteczność wentylacji.
 45. Spawacz - metoda TIG elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych aluminium - hałas, zapylenie, oświetlenie, ozon, tlenki aluminium, tlenek azotu, ditlenek azotu, skuteczność wentylacji.
 46. Spawacz gazowy - hałas, zapylenie, oświetlenie, tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe, mangan i jego związki nieorganiczne, tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu, skuteczność wentylacji.
 47. Spawacz metodą MMA elektrodą otuloną stali chromoniklowej - hałas, zapylenie, oświetlenie, chrom VI, nikiel, tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu, skuteczność wentylacji.
 48. Stolarz - hałas, drgania miejscowe, zapylenie, oświetlenie, czynniki chemiczne na podstawie kart charakterystyki.
 49. Szklarz, szlifierz szkła - hałas, zapylenie, oświetlenie.
 50. Szwaczka, krawcowa, krojcza - hałas, zapylenie, oświetlenie.
 51. Ślusarz, szlifierz - hałas, zapylenie, oświetlenie, mgła olejowa (pary chłodziwa).
 52. Zbrojarz, betoniarz - hałas, drgania miejscowe, zapylenie, wydatek energetyczny do posiłków i napoi profilaktycznych.
 53. Zgrzewacz - hałas, pole elektromagnetyczne.

Kontakt:


Laboratorium Badań Środowiska Pracy
- Grupa Interlis Sp. z o.o.

tel. 41 308 00 38tel. 660 791 880
www.interlis.pl  
e-mail: pracowniaskarzysko@interlis.pl

 

Aktualności

Certyfikat Eksperta ds. bhp CIOP-PIB 2018

  18 Marzec 2018
Więcej

FISCHER AUTOMOTIVE laureatem konkursu PIP!

  10 Styczeń 2018
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz