Laboratorium Badań Środowiska Pracy


Specjalizujemy się w wykonywaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Potwierdzeniem naszych kompetencji jest Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji o nr AB 1695.
Mamy przyjemność poinformować, że jesteśmy pierwszym laboratorium w Polsce, które posiada wdrożony i akredytowany przez PCA system zarządzania, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
  
Jakie badania i pomiary wykonujemy?
1.    Hałasu na stanowiskach pracy.
2.    Hałasu - dobór ochronników słuchu (hałas pod ochronnikiem słuchu).
3.    Drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne (drgania miejscowe).
4.    Drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne).
5.    Mikroklimatu: zimnego, umiarkowanego i gorącego.
6.    Oświetlenia elektrycznego we wnętrzach (natężenie i równomierność oświetlenia). 
7.    Stężenie czynników pyłowych (pobieranie próbek i oznaczanie) - asfalt naftowy, apatyty i fosforyty, cement portlandzki, ditlenek tytanu, grafit naturalny i syntetyczny, kaolin, krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna, pyły drewna, pyły mąki, pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność, pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, siarczan (VI) wapnia (gips), sadza techniczna, spaliny silnika Diesla, talk, węgiel (kamienny i brunatny), węglan magnezu wapnia (dolomit), węglik krzemu niewłóknisty.  
8.    Stężenia tlenku węgla.
9.    Stężeń substancji chemicznych metali i ich związków (pobieranie próbek) - arsen i jego związki, antymon, bar, beryl, cyna, cynk, glin, kadm, kobalt, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, srebro, sód, tal, tlenek cynku, tlenek cynku, wapń, wanad, wodorotlenek glinu, tlenki żelaza, tritlenek glinu, związki chromu i inne.
10. Stężeń substancji chemicznych organicznych (pobieranie próbek) - ace­ton, bu­ta­n-1-ol, bu­ta­n-2-on (me­ty­lo­ety­lo­ke­ton), 2-bu­tok­sy­eta­nol, ben­zen, benzopiren, benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów, cy­klo­hek­san, cy­klo­hek­sanon, chloroben­zen, chloroeten (chlorek winylu), chloroform, dibenzoantracen, di­siar­czek wę­gla, dichlorometan (chlorek metylenu), diizocyjanian toluenodiylu (mieszanina), eter die­ty­lo­wy, etyloben­zen, 2-etoksyeta­nol, fe­nol, fenylometanol, gli­kol ety­le­no­wy, hek­sa­n, heptan, izopropyloben­zen (ku­men), kre­zol – mie­sza­ni­na izo­me­rów (o-kre­zol, m-kre­zol, p-kre­zol), ksy­len – mie­sza­ni­na izo­me­rów (o-ksy­len, m-ksy­len, p-ksy­len), kwas octo­wy, metanol (alkohol metylowy), metylenobis (MDI), me­ta­kry­lan bu­ty­lu, me­ta­kry­lan me­ty­lu, meta­nol, 2-metoksyeta­nol, 1-me­tok­sy­pro­pa­n-2-ol, 2-me­ty­lo­pro­pa­n-1-ol, 4-me­ty­lo­pen­ta­n- 2-on (me­ty­lo­izo­bu­ty­lo­ke­ton), nafta, naf­ta­len,nitroglikol (diazotan glikolu etylenowego), octan 2-bu­tok­sy­ety­lu, octan 2-e­tok­sy­ety­lu, octan izo­pro­py­lu, octan 2-me­tok­sy­ety­lu, octan 2-me­tok­sy­-1-me­ty­lo­ety­lu, octan n-bu­ty­lu, octan ety­lu, octan me­ty­lu, octan pro­py­lu, octan wi­ny­lu, oleje mineralne, pentan, pro­pa­n-1-ol, pro­pa­n-2-ol (al­ko­hol izo­pro­py­lo­wy), propyloben­zen, sty­ren, te­tra­chlo­rek wę­gla, te­tra­chlo­ro­eten – tle­nek ety­le­nu (epok­sy­etan), to­lu­en, wę­glo­wo­do­ry ali­fa­tycz­ne: de­kan, dode­kan, hek­san, hep­tan, no­nan, oktan, pen­tan, tride­kan, unde­kan, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i in­ne.
11.  Stężeń substancji chemicznych nieorganicznych (pobieranie próbek) - amoniak, ditlenek azotu, chlo­rek amo­nu, chlo­ro­wo­dór, kwas fos­fo­ro­wy, kwas azo­to­wy, krze­mion­ka kry­sta­licz­na (kwarc, kry­sto­ba­lit), flu­oro­wo­dór, ozon, siar­ko­wo­dór, tlenek azotu, tlenek wapnia i inne.
12.   Wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc. 
 
Co nas wyróżnia?
1.    Pomiary realizujemy do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
2.    Sprawozdanie z badań sporządzamy do 7 dni roboczych.
3.    Mamy konkurencyjne ceny i świadczymy usługi wysokiej jakości.
4.    Informujemy klientów o terminach upływających badań.

Zapraszamy do kontaktu z nami

 

Paweł Strzelec
kierownik laboratorium
tel. 660 791 880

 

 

Aktualności

Akredytacja PCA dla Laboratorium Badań Środowiska Pracy

  05 Maj 2019
Więcej

Certyfikat Eksperta ds. bhp CIOP-PIB 2018

  18 Marzec 2018
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz