Laboratorium Badań Środowiska PracySpecjalizujemy się w wykonywaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Potwierdzeniem naszych kompetencji jest Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji o nr AB 1695.
Mamy przyjemność poinformować, że jesteśmy pierwszym laboratorium w Polsce, które posiada wdrożony i akredytowany przez PCA system zarządzania, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 
Jakie badania i pomiary wykonujemy?
1.    Hałasu na stanowiskach pracy.
2.    Hałasu - dobór ochronników słuchu (hałas pod ochronnikiem słuchu).
3.    Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych (hałas środowiskowy).
4.    Drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne (drgania miejscowe).
5.    Drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne).
6.    Mikroklimatu: zimnego, umiarkowanego i gorącego.
7.    Oświetlenia elektrycznego we wnętrzach (natężenie i równomierność oświetlenia).
8.    Wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc. 
9.   Stężenie czynników pyłowych (pobieranie próbek i oznaczanie) - As­falt naf­to­wy [8052-42-4]; Apa­ty­ty i fos­fo­ry­ty; Ce­ment por­t­landz­ki [65997-15-1]; Di­tle­nek ty­ta­nu [13463-67-7]; Gra­fit na­tu­ral­ny [7782-42-5]; Grafit syn­te­tycz­ny [7440-44-0]; Ka­olin [1332-58-7]; Krze­mion­ka bez­po­sta­cio­wa i syn­te­tycz­na – ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana [61790-53-2] oraz Krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (strącona i żel) [112926-00-8] oraz Krzemionka stopiona (szkło kwarcowe) [60676-86-0]; Py­ły drew­na; Py­ły mą­ki; Py­ły nie­skla­sy­fi­ko­wa­ne ze wzglę­du na tok­sycz­ność; Py­ły or­ga­nicz­ne po­cho­dze­nia zwie­rzę­ce­go i ro­ślin­ne­go; Siar­czan (VI) wap­nia (gips) [7778-18-9]; Sa­dza tech­nicz­na [1333-86-4]; Talk [14807-96-6]; Wę­giel (ka­mien­ny i bru­nat­ny); Wę­glan ma­gne­zu wap­nia (do­lo­mit) [16389-88-1]; Wę­glik krze­mu nie­włók­ni­sty [409-21-2]. 
10.  Stężenia tlenku węgla.
11.  Stężeń substancji chemicznych metali i ich związków (pobór) - Antymon [7440-36-0]; Ar­sen i je­go związ­ki nie­orga­nicz­ne w prze­li­cze­niu na As [7440–38–2]; Bar i je­go związ­ki roz­pusz­czal­ne w prze­li­cze­niu na Ba [7440–39–3]; Be­ryl i je­go związ­ki nie­orga­nicz­ne w prze­li­cze­niu na Be [7440–41–7]; Ch­rom me­ta­licz­ny, związ­ki chro­mu (II) – w prze­li­cze­niu na Cr(II), związ­ki chro­mu (III) – w prze­li­cze­niu na Cr(III) [7440–47–3]; Cy­na i jej związ­ki nie­orga­nicz­ne z wy­jąt­kiem stan­na­nu w prze­li­cze­niu na Sn [7440–31–5]; Cyrkon [7440-67-7]; Di­chlo­rek cyn­ku [7646–85–7]; Glin me­ta­licz­ny, glin pro­szek [7429–90–5]; Kadm i je­go związ­ki nie­orga­nicz­ne – w prze­li­cze­niu na Cd [7440–43–9]; Ko­balt i je­go związ­ki nie­orga­nicz­ne – w prze­li­cze­niu na Co [7440–48–4]; Man­gan i je­go związ­ki nie­orga­nicz­ne – w prze­li­cze­niu na Mn [7439–96–5]; Miedź i jej związ­ki nie­orga­nicz­ne – w prze­li­cze­niu na Cu [7440–50–8]; Mo­lib­den i je­go związ­ki w prze­li­cze­niu na Mo [7439–98–7]; Ni­kiel i je­go związ­ki z wy­jąt­kiem te­tra­kar­bo­nyl­ku ni­klu – w prze­li­cze­niu na Ni [7440–02–0]; Ołów i je­go związ­ki nie­orga­nicz­ne, z wy­jąt­kiem ar­se­nia­nu(V) oło­wiu(II) oraz chro­mia­nu(VI) oło­wiu(II) – w prze­li­cze­niu na Pb [7439–92–1]; Pen­ta­tle­nek wa­na­du – frak­cja wdy­chal­na [1314–62–1]; Rtęć, pa­ry i jej związ­ki nie­orga­nicz­ne w prze­li­cze­niu na Hg [7439–97–6]; Sre­bro  [7440–22–4];  Tle­nek cyn­ku - w prze­li­cze­niu na Zn [1314–13–2]; Tle­nek ma­gne­zu [1309–48–4]; Tle­nek wap­nia [1305–78–8]; Tlen­ki że­la­za – w prze­li­cze­niu na Fe tle­nek że­la­za (III), tle­nek że­la­za (II), tetratle­nek triże­la­za [1309–37–1, 1345–25–1, 1309–38–2, 1317–61–9]; Tritlenek glinu – w przeliczeniu na Al [1344-28-1]; Tytan [7440-32-6];  Wę­glan wap­nia [471–34–1]; Wo­do­ro­tle­nek gli­nu w prze­li­cze­niu na Al [21645–51–2]; Wo­do­ro­tle­nek po­ta­su [1310–58–3]; Wo­do­ro­tle­nek so­du [1310–73–2]; Wo­do­ro­tle­nek wap­nia [1305–62–0]; Wolfram [7440-33-7]; Wolframu związki nierozpuszczalne – w przeliczeniu na W [7440-33-7].

12.  Stężeń substancji chemicznych nieorganicznych (pobór) Amo­niak [7664–41–7]; Bromowodór, kwas bromowodorowy [10035-10-6]; Chlo­ro­wo­dór, kwas chlorowodorowy, kwas solny [7647–01–0]; Cyjanowodór i cyjanki – w przeliczeniu na CN [74-90-8]; Di­tle­nek azo­tu [10102–44–0]; Di­tle­nek siar­ki [7446–09–5]; Di­tle­nek wę­gla [124–38–9]; Flu­or­ki w prze­li­cze­niu na F; Flu­oro­wo­dór [7664–39–3]; Krze­mion­ka kry­sta­licz­na – kwarc [14808–60–7]; kry­sto­ba­lit [14464–46–1]; Kwas azo­to­wy V [7697–37–2]; Kwas fos­fo­ro­wy [7664–38–2]; Kwas siar­ko­wy – frak­cja to­ra­kal­na [7664–93–9]; Nad­tle­nek wo­do­ru [7722–84–1]; Ozon [10028–15–6]; Pod­tle­nek azo­tu, tle­nek diazo­tu [10024–97–2]; Siar­ko­wo­dór [7783–06–4]; Tle­nek azo­tu [10102–43–9]; Związ­ki chro­mu (VI) – w prze­li­cze­niu na Cr (VI). 

13.  Stężeń substancji chemicznych organicznych (pobór) - Acetaldehyd, etanal, aldehyd octowy [75-07-0], Acetofenon [98-86-2], Aceton [67-64-1], Acetonitryl [75-05-8], Akrylaldehyd, akroleina, 2-propenal [107-02-8], Akrylamid [79-06-1], Akrylan 2-etyloheksylu [103-11-7], Akrylan butylu [141-32-2], Akrylan etylu [140-88-5], Akrylan metylu [96-33-3], Akrylonitryl [107-13-1], Anilina [62-53-3], Antracen [120-12-7], Benzaldehyd, aldehyd benzoesowy [100-52-7], Benzen [71-43-2], Benzo[a]antracen [56-55-3], Benzo[a]piren [50-32-8], Benzo[b]fluoranten [205-99-2], Benzo[g,h,i]perylen [191-24-2], Benzo[k]fluoranten [207-08-9], Benzyna do lakierów [8052-41-3], [64742-82-1], [64741-92-0], [64742-48-9], Benzyna ekstrakcyjna [8032-32-4], [8006-61-9], [64742-49-0], [93763-33-8], [101316-56-7], Bifenyl [92-52-4], Buta-1,3-dien [106-99-0], Butan [106-97-8], Butan-1-ol (1-butanol, alkohol butylowy, n-butanol, butanol) [71-36-3], Butan-2-ol [78-92-2], Butan-2-on, metyloetyloketon, (MEK) [78-93-3], Butanal, aldehyd masłowy [123-72-8], Butyloamina [109-73-9], Chlorobenzen [108-90-7], Chloroeten (chlorek winylu) [75-01-4], Chloroform [67-66-3], Chryzen [218-01-9], Cykloheksan [110-82-7], Cykloheksanol [108-93-0], Cykloheksanon [108-94-1], Cykloheksyloamina [108-91-8], Dezfluran, desfluran [57041-67-5], Dibenzo[a,h]antracen [53-70-3], Dichlorometan, chlorek metylenu [75-09-2], Dietyloamina [109-89-7], Dietylobenzen [25340-17-4], Diizocyjanian heksametylenu [HDI] [822-06-0], Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu [2,4 TDI] [584-84-9], Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu [2,6 TDI][91-08-7], Dimetoksymetan [109-87-5], Dimetyloamina [124-40-3], Dimetyloformamid [68-12-2], Disiarczek węgla [75-15-0], Ditlenek węgla, dwutlenek węgla [124-38-9], Enfluran [13838-16-9], Epoksyetan (tlenek etylenu) [75-21-8], Etanol, alkohol etylowy [64-17-5], Eter dietylowy [60-29-7], Eter difenylowy [101-84-8], Eter tert-butyloetylowy [637-92-3], Etylenodiamina [107-15-3], Etyloamina [75-04-7], Etylobenzen [100-41-4], Etylotoluen (mieszanina izomerów) [25550-14-5], Fenol [108-95-2], Fenoloftaleina [77-09-8], Fenylometanol (alkohol benzylowy) [100-51-6], Formaldehyd, metanal, aldehyd mrówkowy [50-00-0], Ftalan benzylu butylu [85-68-7], Ftalan bis(2-etyloheksylu), di(2-etyloheksylu) [117-81-7], Ftalan dibutylu [84-74-2], Ftalan dietylu [84-66-2], Ftalan dimetylu [131-11-3], Ftalan di-n-oktylu [117-84-0], Ftalan izobutylu [84-69-5], Glicerol [56-81-5], Glikol etylenowy [107-21-1], Glutaraldehyd, aldehyd glutarowy, pentan-1,5-dial [111-30-8], Heksan [110-54-3], Heptan [142-82-5], Heptan-2-on [110-43-0], Hydrazyna [302-01-2], Hydrochinon [123-31-9], Indeno[1,2,3-c,d]piren [193-39-5], Izobutyroaldehyd, aldehyd izomasłowy [78-84-2], Izofluran, isofluran [26675-46-7], Izopren [78-79-5], Izopropyloamina [75-31-0], Krezol (mieszanina izomerów o-, m-, p-) [1319-77-3], Ksylen – mieszanina izomerów 1,2-, 1,3-, 1,4- [95-47-6], [108-38-3], [106-42-3], [1330-20-7], Kumen (izopropylobenzen) [98-82-8], Kwas akrylowy [79-10-7], Kwas mrówkowy [64-18-6], Kwas octowy [64-19-7], Kwas propionowy [79-09-4], Metakrylan butylu [97-88-1], Metakrylan metylu [80-62-6], Metanol [67-56-1], Metylenobis (fenyloizocyjanian, MDI) [101-68-8], Metyloamina [74-89-5], Metylocykloheksan [108-87-2], N,N`-bis(2- Aminoetylo)etylenodiamina (trietylenotetraamina) (TETA) [112-24-3], N,N-dimetyloacetamid (DMAC) [127-19-5], N,N-dimetyloformamid (DMFA) [68-12-2], Nafta [8008-20-6], Naftalen [91-20-3], N-dekanal, aldehyd kaprynowy / aldehyd decylowy [112-31-2], N-heksanal, kaproaldehyd, aldehyd heksanowy [66-25-1], N-heptanal, n-heptaldehyd, aldehyd enantonowy [111-71-7], N-nonanal, aldehyd pelargonowy / nonanowy [124-19-6], N-oktan [111-65-9], N-oktanal, aldehyd kaprylowy / oktylowy [124-13-0], N-propanal, propionaldehyd, aldehyd propionowy [123-38-6], Octan 2-butoksyetylu, octan butyloglikolu [112-07-2], Octan 2-etoksyetylu [111-15-9], Octan 2-metoksy-1-metyloetylu [108-65-6], Octan 2-metoksyetylu [110-49-6], Octan etylu [141-78-6], Octan izobutylu, octan 2-metylopropylu [110-19-0], Octan izopentylu, octan 3-metylobutylu [123-92-2], Octan izopropylu, octan 1-metyloetylu [108-21-4], Octan metylu [79-20-9], Octan n-butylu, octan butylu [123-86-4], Octan pentylu, octan n-amylowy [628-63-7], Octan propylu [109-60-4], Octan winylu [108-05-4], Oktan, n-oktan [111-65-9], Oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych, Parafina stała [8002-74-2], Pentan, n-pentan [109-66-0], Pentan-1-ol, alkohol amylowy, n-pentanol [71-41-0], Pentanal, aldehyd walerianowy, n-pentanal [110-62-3], Propan [74-98-6], Propan-1-ol, n-propanol [71-23-8], Propan-2-ol, izopropanol, 2-propanol, alkohol izopropylowy [67-63-0], Propano-1,3-sulton [1120-71-4], Rezorcynol [108-46-3], Sewofluran, sevoflurane [28523-86-6], Spaliny emitowane z silników Diesla mierzone jako węgiel elementarny (EC), Styren [100-42-5], Terpentyna [8006-64-2], Tetrachloroeten [127-18-4], Tetrahydrofuran, THF, oksolan, tlenek butylenu [109-99-9], Tiuram – disulfid tetrametylotiuramu [137-26-8], Tlenek diazotu, podtlenek azotu [10024-97-2], Toluen [108-88-3], Trichloroeten [79-01-6], Trietyloamina [121-44-8], Trimetyloamina [75-50-3], Trimetylobenzen mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4 i 1,3,5) [526-73-8], [95-63-6],[108-67-8], [25551-13-7], Winylotoluen (mieszanina izomerów) [25013-15-4], WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) – Antracen, Benzo(a)antracen, Chryzen, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(a)piren, Dibenzo(a,h)antracen, Benzo(g,h,i) perylen, Indeno(1,2,3, -c, d) piren i inne.

14. Stężeń czyn­ni­ków che­micz­nych w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (pobór): 1,2-di­chlo­ro­etan; ben­zen; ben­zy­na do la­kie­rów; ben­zy­na eks­trak­cyj­na; bu­ta­n-1-ol (N-bu­ta­nol, bu­ta­nol); bu­ta­n-2-on; chlo­ro­form; cy­klo­hek­sa­non; di­chlo­ro­me­tan; eta­nol; eter die­ty­lo­wy; etyloben­zen; for­mal­de­hyd; gli­kol ety­le­no­wy; hek­san; hek­sanu izo­me­ry acy­klicz­ne na­sy­co­ne; izo­pen­tan; ksy­len – mie­sza­ni­na izo­me­rów 1,2-, 1,3, 1,4-; naf­ta; octan ety­lu; octan n-bu­ty­lu; octan wi­ny­lu; pro­pa­n-2-ol; propyloben­zen; sty­ren; ter­pen­ty­na; te­tra­chlo­ro­eten; te­tra­hy­dro­fu­ran; to­lu­en; trimetyloben­zen mie­sza­ni­na izo­me­rów (1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5-). 


Co nas wyróżnia?

    
 

Aktualności

Badanie wydatku energetycznego metoda wentylacji płuc

  21 Marzec 2020
Więcej

Akredytacja PCA dla Laboratorium Badań Środowiska Pracy

  05 Maj 2019
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz