Laboratorium Badań Środowiska Pracy


Specjalizujemy się w wykonywaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Potwierdzeniem naszych kompetencji jest Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji o nr AB 1695.
Mamy przyjemność poinformować, że jesteśmy pierwszym laboratorium w Polsce, które posiada wdrożony i akredytowany przez PCA system zarządzania, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
  
Jakie badania i pomiary wykonujemy?
1.    Hałasu na stanowiskach pracy.
2.    Hałasu - dobór ochronników słuchu (hałas pod ochronnikiem słuchu).
3.    Oświetlenia elektrycznego we wnętrzach (natężenie i równomierność oświetlenia).  
4.    Drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne (drgania miejscowe).
5.    Drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne).
6.    Wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc.
7.    Pyłów przemysłowych - frakcji wdychalnej i respirabilnej oraz krystalicznej krzemionki (kwarcu i krystobalitu). 
8.    Stężenia tlenku węgla.
9.    Stężeń substancji chemicznych metali i ich związków (pobieranie próbek) - antymon, chrom, cyna, cynk, glin, kadm, kobalt, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, srebro, sód, tal, wapń, wanad, żelazo i inne. 
10. Stężeń substancji chemicznych organicznych (pobieranie próbek) - aceton, butan-1-ol, butan-2-on (metyloetyloketon), 2-butoksyetanol, benzen, cykloheksan, cykloheksanon, chlorobenzen, disiarczek węgla, etanol, eter dietylowy, etylobenzen, 2-etoksyetanol, fenol, glikol etylenowy, heksanu izomery acykliczne nasycone, 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on (alkohol diacetonowy), izopropylobenzen (kumen), krezol - mieszanina izomerów (o-krezol, m-krezol, p-krezol), ksylen - mieszanina izomerów (o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen), kwas octowy, metakrylan butylu, metakrylan metylu, metanol, 2-metoksyetanol, 1-metoksypropan-2-ol, 2-metylopropan-1-ol, 4-metylopentan- 2-on (metyloizobutyloketon), naftalen, octan 2-butoksyetylu, octan 2-etoksyetylu, octan izopropylu, octan 2-metoksyetylu, octan 2-metoksy-1-metyloetylu, octan butylu, octan etylu, octan metylu, octan propylu, octan winylu, propan-1-ol, propan-2-ol (alkohol izopropylowy), propylobenzen, styren, tetrachlorek węgla, tetrachloroeten - tlenek etylenu (epoksyetan), toluen, węglowodory alifatyczne: dekan, dodekan, heksan, heptan, nonan, oktan, pentan, tridekan, undekan i inne.
11. Stężeń substancji chemicznych nieorganicznych (pobieranie próbek) - chlorek amonu, chlorowodór, kwas fosforowy, kwas azotowy, fluorowodór, siarkowodór i inne. 
 
Co nas wyróżnia?
1.    Pomiary realizujemy do 7 dni od momentu zgłoszenia.
2.    Sprawozdanie z badań sporządzamy do 7 dni.
3.    Mamy konkurencyjne ceny i świadczymy usługi wysokiej jakości.
4.    Informujemy klientów o terminach upływających badań.

Zapraszamy do kontaktu z nami

 

Paweł Strzelec
kierownik laboratorium
tel. 660 791 880

 

 

Aktualności

Akredytacja PCA dla Laboratorium Badań Środowiska Pracy

  05 Maj 2019
Więcej

Certyfikat Eksperta ds. bhp CIOP-PIB 2018

  18 Marzec 2018
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz