Hałas w Środowisku Pracy


Czym jest hałas i jak wypływa na nasze zdrowie?

Hałas są to wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz elementy ciała człowieka. Szkodliwe działanie hałasu powoduje skutki funkcjonalne, zdrowotne i ekonomiczne. Nadmierny hałas nie tylko wpływa na narząd słuchu, lecz również na ogólny stan zdrowia, stan psychiczny, emocjonalny i somatyczny. Powoduje brak poczucia bezpieczeństwa, brak poczucia niezależności, uniemożliwia porozumiewanie się i orientację w środowisku, pogarsza komfort życia, pracy i wypoczynku.

Na co zwrócić uwagę przed  zleceniem pomiarów hałasu?

Przed zleceniem pomiarów hałasu, należy zlecić wykonanie przeglądu maszyn ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

 • zużycie części łożyskowanych i przekładni oraz braki płynów eksploatacyjnych (olei przekładniowych, chłodzenia narzędzi i elementów obrabianych itp.), co powoduje nadmierny hałas od 2 do 5 dB,
 • nieodpowiedni dobór narzędzi do obrabianego materiału oraz ich wyeksploatowanie (tępe wiertła, noże, piły itp.), co powoduje nadmierny hałas o 0,5 do 4 dB,
 • niskie pomieszczenia, które tworzą zjawisko nadmiernego odbicia fali akustycznej - ogólne przepisy bhp określają wysokość pomieszczenia dla stałej pracy w której prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia min. 3,3 m w świetle.

Jak przebiega pomiar hałasu na stanowiskach pracy?

 1. Pracodawca/służba bhp określa stanowiska pracy, na których występuje zagrożenie hałasem oraz źródła hałasu.
 2. Pracodawca w porozumieniu z pracownikami ustala chronometraż wykonywanych czynności na badanym stanowisku (czas narażenia).
 3. Pomiar hałasu może wykonać akredytowane laboratorium badawcze, które posiada wyposażenie w postaci miernika poziomu dźwięku oraz kalibratora akustycznego.

Jakich przyrządów pomiarowych używamy?

Pomiary hałasu wykonujemy na podstawie Cer­ty­fi­katu Akre­dy­ta­cji wy­da­nego przez Pol­skie Cen­trum Akre­dy­ta­cji o nr AB 1695. Badania hałasu na stanowiskach pracy realizujemy zgodnie z normami PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011 wg. strategii pomiarowej nr 1, uwzględniającej podział pracy na badanym stanowisku na czynności.  

Do pomiaru hałasu używamy mierników poziomu dźwięku klasy 1 wg IEC 61672:2002 oraz kalibratorów akustycznych za pomocą, którego sprawdzamy miernik poziomu dźwięku przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego pomiaru. Sprawdzenie takie daje pewność, że wynik pomiaru jest prawidłowy i nie ma konieczności jego powtarzania.

             

Jakie są wartości dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu?

Wyznaczane parametry hałasu w środowisku pracy – wartości dopuszczalne hałasu:

 • poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy - LEx,8h - 85 dB,
 • maksymalny poziom dźwięku - LAmax - normatyw 115 dB,
 • szczytowy poziom dźwięku - LCpeak - normatyw 135 dB.

Wykonaliśmy pomiar hałasu i co dalej?

 1. O wynikach badań hałasu pracodawca ma obowiązek niezwłoczne poinformować pracowników.
 2. Na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy. Rejestry muszą być przechowywane przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.
 3. Aktualizujemy ocenę ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracowników na hałas  i inne czynniki szkodliwe w oparciu o wynik pomiarów na podstawie wielkości charakteryzujących narażenie (np. wg. skali trójstopniowej PN-N-18002:2011).
 4. W sytuacji przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) pracodawca ma obowiązek eliminować u źródła ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas lub ograniczać je do możliwie najmniejszego poziomu, uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo techniczny.
 5. Po przekroczeniu wartości NDN dla hałasu pracodawca ma obowiązek sporządzić i wprowadzić w życie program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas oraz oznakować stanowiska pracy.

 Ocena ryzyka zawodowego wg. PN-N-18002:2011
 

Aktualności

Badanie wydatku energetycznego metoda wentylacji płuc

  21 Marzec 2020
Więcej

Akredytacja PCA dla Laboratorium Badań Środowiska Pracy

  05 Maj 2019
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz