Hałas od Urządzeń, Instalacji i ZakładówCzym jest ha­łas środowiskowy?

Ha­łas w środowisku wg. dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. UE  oznacza niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. Dodatkowo zdefiniowano  dwa zagadnienia tj. "szkodliwe skutki" oznaczają niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzkie oraz "dokuczliwość" oznaczająca stopień uciążliwości hałasu dla społeczności, ustalony na podstawie badań w terenie. Natomiast według ustawy prawo ochrony środowiska hałas to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz.

Jak prawo ochrony środowiska definiuje zakład, instalacje i urządzenie?

 1. Zakład rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny oraz znajdującymi się na nim urządzeniami.
 2. Instalacja rozumie się przez to: stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu oraz budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.
 3. Urządzenie rozumie się przez to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu.

Jak dzielimy hałas środowiskowy?

Hałas ze względu na jego źródło możemy podzielić na hałas:

 • przemysłowy (pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych), jego źródło zlokalizowane jest wewnątrz i na zewnątrz zakładu przemysłowego,
 • komunikacyjny pochodzi od środków transportu: kolejowego, lotniczego i drogowego,
 • komunalny jego źródło pochodzi z budynków użyteczności publicznej (np. sklepy, hotele, restauracje, dyskoteki), a także z lokali mieszkalnych.

Kiedy należy dokonać pomiaru hałasu przemysłowego?

Pomiary hałasu przemysłowego pochodzącego od instalacji, urządzeń lub zakładów przemysłowych należy wykonać w następujących sytuacjach:

 • na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę, czyli pozwolenia na emisję hałasu do środowiska, bądź pozwolenia zintegrowanego – wytwarzanie energii i paliw, produkcja i obróbka metali, wydobycie i przetwarzanie surowców mineralnych, gospodarka odpadami, produkcja płyt wiórowych, ubojnie i chów zwierząt itp.(akt prawny),
 • ustalenia dla przedsiębiorcy, czy działalność zakładu przemysłowego, bądź instalacji (np. urządzeń wentylacyjnych) i urządzeń niestacjonarnych (np. transport wewnątrz zakładowy – wózki widłowe, suwnice, sprzęt budowlany itp.) nie powodują negatywnego oddziaływania na pobliskie obiekty mieszkalne (budynki mieszkalne).

Kto musi prowadzić pomiary hałasu środowiskowego i jak często?

Zakłady które są zobowiązane do przeprowadzenia pomiarów hałasu środowiskowego, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (akt prawny).

 1. Okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD i LAeqN), prowadzi się dla zakładu, na terenie którego są eksploatowane instalacje lub urządzenia emitujące hałas, dla którego zostały wydane pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska lub decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.
 2. Okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD i LAeqN), prowadzi się dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane.
 3. Okresowe pomiary hałasu w środowisku, prowadzi się raz na 2 lata, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu. W przypadku źródeł hałasu pracujących sezonowo pomiary hałasu przeprowadza się w tym okresie.

Jakie są poziomy dopuszczalne hałasu środowiskowego?

Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 14 czerwca 2007 r. określił dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (akt prawny).


Jakie kary grożą za przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku?

Corocznie Minister Środowiska publikuje obwieszczenie w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Dla przykładu przedstawiamy kary obowiązujące w  2020 r.


Jak przygotować zakład do pomiaru hałasu środowiskowego?

W  celu sprawnego przeprowadzenia pomiaru hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych należy:

 • określić źródła hałasu zlokalizowane na terenie zakładu oraz czas pracy tych źródeł w trakcie całej doby i poszczególnych dni w tygodniu (maszyny, urządzenia oraz instalacje w szczególności wentylacyjne, które przeważnie są źródłami hałasu środowiskowego),
 • określić punkty pomiarowe na mapie geodezyjnej z rzutem zakładu oraz najbliższych obiektów narażonych na oddziaływanie hałasu środowiskowego, polecamy ogólnodostępną stronę (Geoportal), za pomocą której można wyszukać informacje przestrzenne dla obiektów w całej Polsce,
 • uzgodnić z właścicielem posesji (obiektu) narażonego na hałas pochodzący od zakładu, możliwość wejścia na posesję i wykonania pomiaru hałasu w porze dziennej (6:00 ÷ 22:00) oraz porze nocnej (22:00 ÷ 6:00),
 • ustalić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dostępnym w Urzędzie Gminy lub Miasta rodzaj zabudowy dla lokalizacji w której zlokalizowany jest zakład i obiekty narażone na hałas.

Ja­kich przy­rzą­dów po­mia­ro­wych uży­wa­my?

Po­mia­ry ha­ła­su wy­ko­nu­je­my na pod­sta­wie Ce­r­ty­­fi­­ka­tu Akre­­dy­­ta­­cji wy­­da­­ne­go przez Po­l­skie Ce­n­trum Akre­­dy­­ta­­cji o nr AB 1695. Ba­da­nia ha­ła­su na sta­no­wi­skach pra­cy re­ali­zu­je­my zgod­nie z metodyka określoną w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 (tj. Dz.U. 2019, poz. 2286 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem punktu F.

Do po­mia­ru ha­ła­su środowiska ogólnego uży­wa­my mier­ni­k po­zio­mu dźwię­ku kla­sy 1 wg IEC 61672:2002, stację meteorologiczną do pomiaru warunków środowiskowych oraz ka­li­bra­to­ra aku­stycz­nego za po­mo­cą, któ­rego spraw­dza­my mier­nik po­zio­mu dźwię­ku przed roz­po­czę­ciem i po za­koń­cze­niu każ­de­go po­mia­ru. Spraw­dze­nie ta­kie da­je pew­ność, że wy­nik po­mia­ru jest pra­wi­dło­wy i nie ma ko­niecz­no­ści je­go po­wta­rza­nia.

    

Wy­ko­na­li­śmy po­miar ha­ła­su i co da­lej?

Terminy i sposób prezentacji danych z pomiaru hałasu środowiskowego, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r., które nakłada obowiązek na przedsiębiorcę przekazania właściwym organom ochrony środowiska (Starostwu Powiatowemu w przypadku pozwolenia zintegrowanego) oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, dla wszystkich instalacji lub urządzeń, na które został nałożony obowiązek ich prowadzenia. Wyniki pomiarów oraz inne dane przedkłada się w formie pisemnej w przypadku:

 • pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu — w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,
 • w pozostałych przypadkach — w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.
 

Aktualności

Badanie wydatku energetycznego metoda wentylacji płuc

  21 Marzec 2020
Więcej

Akredytacja PCA dla Laboratorium Badań Środowiska Pracy

  05 Maj 2019
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz