Do­bór Ochron­ Słu­chu
W jakim celu dobieramy ochronniki słuchu?

Główną rolą stosowania ochronników słuchu jest zabezpieczenie narządu słuchu pracownika tak, aby nie był on zagrożony wystąpieniem uszkodzenia słuchu. Zgodnie z art. 2376 pkt. 1 Kodeksu pracy  to pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Ryzyka uszkodzenia słuchu nie ma, gdy pracownik nie jest eksponowany na hałas o poziomie dźwięku A powyżej 80 dB. Zatem właściwie dobrane ochronniki słuchu tłumią tak dźwięk, że wartości poziomu dźwięku A pod ochronnikami słuchu są nie większe niż wartość 80 dB.

Jakie są metody doboru ochron słuchu?

Doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas na stanowiskach pracy można dokonać metodami:

  • dokładną – pasm oktawowych,
  • przybliżonymi – HML i SNR.

Metoda pasm oktawowych polega na dokładnym obliczeniu redukcji hałasu wprowadzonej przez ochronnik słuchu. Metoda wymaga znajomości zmierzonych wartości poziomu ciśnienia akustycznego hałasu na stanowisku pracy w pasmach oktawowych w zakresie 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz, wartości tłumienia dźwięku oraz odchylenia standardowego w pasmach oktawowych rozpatrywanego ochronnika słuchu.   

Metoda HML wymaga w pierwszej kolejności oszacowania różnicy poziomów dźwięku C i A hałasu na stanowiskach pracy oraz znajomości trzech wartości tłumienia: H, M i L. Parametry te określają, o ile obniży się poziom dźwięku A przy błonie bębenkowej ucha po zastosowaniu ochronnika słuchu w przypadku odpowiednio, hałasów wysokoczęstotliwościowych, średnioczęstotliwościowych i niskoczęstotliwościowych. Wartości tych parametrów są podawane w informacji dla użytkownika ochronników słuchu.

Metoda SNR (ang. single numer rating) jest oparta na znajomości wartości parametru SNR, czyli jednoliczbowej ocenie właściwości ochronnych ochronników słuchu oraz wynikach pomiaru dźwięku C dla badanego hałasu na stanowiskach pracy.

Jaką metodą dokonujemy doboru ochron słuchu?

Dobór ochron słuchu metodą pasm oktawowych wykonujemy na podstawie Cer­ty­fi­katu Akre­dy­ta­cji wy­da­nego przez Pol­skie Cen­trum Akre­dy­ta­cji o nr AB 1695. Wybór właściwych do panującego hałasu na stanowisku pracy wykonujemy zgodnie z normami PN-EN 458:2016-06 i PN-EN ISO 4869-2:2018-12.

Do pomiaru hałasu używamy mierników poziomu dźwięku klasy 1 wg IEC 61672:2002 oraz kalibratorów akustycznych za pomocą, którego sprawdzamy miernik poziomu dźwięku przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego pomiaru. Sprawdzenie takie daje pewność, że wynik pomiaru jest prawidłowy i nie ma konieczności jego powtarzania.

    

Jakie wymagania musi spełniać właściwie dobrany ochronnik słuchu?

Poza ograniczeniem poziomu dźwięku A pod ochronnikami ze względu na ochronę słuchu należy pamiętać, że istnieje także ograniczenie tłumienia ochronników związane z komfortem i bezpieczeństwem pracy w ochronach słuchu. Zbyt duże tłumienie dźwięku może spowodować u użytkownika uczucie izolacji akustycznej, co stwarza dyskomfort i może skutkować zdjęciem ochronników słuchu. Chwilowe, bezpośrednie narażenie słuchu na hałas o poziomie dźwięku A przekraczającym wartości dopuszczalne może ograniczyć cały efekt ochronny. Natomiast stosując ochronniki słuchu, które mocno ograniczają hałas, będą one równie mocno ograniczać słyszenie sygnałów i może wystąpić sytuacja nie usłyszenia przez pracownika sygnału ostrzegawczego, co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku.

 

Aktualności

Badanie wydatku energetycznego metoda wentylacji płuc

  21 Marzec 2020
Więcej

Akredytacja PCA dla Laboratorium Badań Środowiska Pracy

  05 Maj 2019
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz