Chemia Nieorganiczna


 
Jak definiuje się czynniki chemiczne nieorganiczne?

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj. takie, które nie zawierają atomów węgla oraz nieliczne najprostsze związki węgla tradycyjnie zaliczane do związków nieorganicznych. 

Jak wytypować czynniki chemiczne do przeprowadzenia badania?

  1. Pracodawca/służba bhp określa stanowiska pracy, na których występuje zagrożenie czynnikami chemicznymi oraz jego źródła.
  2. Na podstawie kart charakterystyki substancji chemicznych stosowanych stanowiskach pracy, należy wytypować substancje do badania. Listę substancji dla których należy wykonać kontrolę narażenia pracowników, znajdziemy w sekcji 8 karty charakterystyki (poniżej przykład).
  3. Typujemy pracowników do badań. Wybieramy jednego lub kilku pracowników na dwa sposoby:
  • najbardziej narażonych pracowników, jako „najgorszego przypadku”,
  • z jednorodnej grupy o zbliżonym poziomie i profilu narażenia. Szczegóły (…)

Kiedy i jak często przeprowadzamy badania czynników chemicznych?

Na podstawie art. 227 ust. 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom. Natomiast częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych została ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.


Jakich przyrządów pomiarowych używamy?

Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na substancje chemiczne organiczne, wykonujemy na podstawie Cer­ty­fi­katu Akre­dy­ta­cji wy­da­nego przez Pol­skie Cen­trum Akre­dy­ta­cji o nr AB 1695 i realizujemy zgodnie z normą PN-Z-04008-7:2020+Az1:2004.

Do pobierania próbek powietrza, używamy aspiratorów osobistych z głowicami probierczymi wyposażonymi w filtry lub rurek sorbentowych oraz kalibratora przepływu, za pomocą którego sprawdzamy aspiratory przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego badania. Sprawdzenie takie daje pewność, że wynik poboru jest prawidłowy i nie ma konieczności jego powtarzania.

         

        

Jakie substancje chemiczne organiczne pobieramy na stanowiskach pracy?

Amoniak [7664-41-7]; chlorowodór [7647-01-0]; chlorowodór [7647-01-0]; ditlenek azotu [10102-44-0]; ditlenek siarki [7446-09-5]; ditlenek węgla [124-38-9]; fluorki w przeliczeniu na F; fluorowodór [7664-39-3]; krzemionka krystaliczna – kwarc [14808-60-7]; krystobalit [14464-46-1]; kwas azotowy [7697-37-2]; kwas azotowy V [7697-37-2]; kwas fosforowy [7664-38-2]; kwas siarkowy – frakcja torakalna [7664-93-9]; kwas siarkowy [7664-93-9]; nadtlenek wodoru [7722-84-1]; ozon [10028-15-6]; podtlenek azotu, tlenek diazotu [10024-97-2]; siarkowodór [7783-06-4]; tlenek azotu [10102-43-9]; wolfram związki nierozpuszczalne – w przeliczeniu na W - frakcja wdychalna [7440-33-7]; wolfram związki rozpuszczalne - w przeliczeniu na W; związki chromu (VI) - w przeliczeniu na Cr (VI).

Wykonaliśmy badanie substancji chemicznych – co dalej?

  1. O wynikach badań i pomiarów pracodawca ma obowiązek niezwłoczne poinformować pracowników.
  2. Na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy. Rejestry muszą być przechowywane przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.
  3. Aktualizujemy ocenę ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracowników na substancje chemiczne i inne czynniki szkodliwe w oparciu o wyniki pomiarów na podstawie wielkości charakteryzujących narażenie (np. wg. skali trójstopniowej PN-N-18002:2011).
  4. W sytuacji przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) pracodawca ma obowiązek eliminować u źródła ryzyko zawodowe związane z narażeniem na czynniki chemiczne lub ograniczać je do możliwie najniższego poziomu, uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo techniczny.
 
 

Aktualności

Badanie wydatku energetycznego metoda wentylacji płuc

  21 Marzec 2020
Więcej

Akredytacja PCA dla Laboratorium Badań Środowiska Pracy

  05 Maj 2019
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz