Chemia Metale


 

Kiedy i jak często przeprowadzamy badania czynników chemicznych?

Na podstawie art. 227 ust. 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom. Natomiast częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych została ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 


Jakich przyrządów pomiarowych używamy do poboru?

Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na substancje chemiczne - metale, wykonujemy na podstawie Cer­ty­fi­katu Akre­dy­ta­cji wy­da­nego przez Pol­skie Cen­trum Akre­dy­ta­cji o nr AB 1695  i realizujemy zgodnie z normą PN-Z-04008-7:2020+Az1:2004.

Do pobierania próbek powietrza w zakresie narażenia na substancje chemiczne – metale, używamy aspiratorów osobistych z głowicami do poboru frakcji wdychalnej i respirabilnej wyposażonych w filtry. Do regulacji przepływu używamy kalibratora, za pomocą którego sprawdzamy aspiratory przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego badania. Sprawdzenie takie daje pewność, że wynik poboru jest prawidłowy i nie ma konieczności jego powtarzania.

     

Jakie substancje chemiczne – metale pobieramy?

Arsen i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na As [7440-38-2]; Bar i jego związki rozpuszczalne w przeliczeniu na Ba [7440-39-3]; Beryl i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Be [7440-41-7]; Chrom metaliczny, związki chromu (II) - w przeliczeniu na Cr(II), związki chromu (III) - w przeliczeniu na Cr(III) [7440-47-3]; Cyna i jej związki nieorganiczne z wyjątkiem stannanu w przeliczeniu na Sn [7440-31-5]; Dichlorek cynku – frakcja wdychalna [7646-85-7]; Glin metaliczny, glin proszek – frakcja wdychalna i respirabilna [7429-90-5]; Kadm i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd – frakcja wdychalna i respirabilna [7440-43-9]; Kobalt i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Co [7440-48-4]; Mangan i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Mn – frakcja wdychalna i respirabilna [7439-96-5]; Miedź i jej związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cu [7440-50-8]; Molibden i jego związki w przeliczeniu na Mo [7439-98-7]; Nikiel i jego związki z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni [7440-02-0]; Ołów i jego związki nieorganiczne, z wyjątkiem arsenianu(V) ołowiu(II) oraz chromianu(VI) ołowiu(II) - w przeliczeniu na Pb – frakcja wdychalna [7439-92-1]; Pentatlenek wanadu – frakcja wdychalna [1314-62-1]; Rtęć, pary i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Hg [7439-97-6]; Srebro – frakcja wdychalna [7440-22-4]; Tlenek cynku - w przeliczeniu na Zn – frakcja wdychalna [1314-13-2]; Tlenek magnezu – frakcja wdychalna [1309-48-4]; Tlenek wapnia - frakcja wdychalna i respirabilna [1305-78-8]; Tlenki żelaza - w przeliczeniu na Fe tlenek żelaza (III), tlenek żelaza (II), tetratlenek triżelaza – frakcja  wdychalana i respirabilna [1309-37-1, 1345-25-1, 1309-38-2, 1317-61-9]; Węglan wapnia – frakcja wdychalna [471-34-1]; Wodorotlenek glinu w przeliczeniu na Al – frakcja wdychalna i respirabilna [21645-51-2]; Wodorotlenek potasu [1310-58-3]; Wodorotlenek sodu [1310-73-2]; Wodorotlenek wapnia – frakcja wdychalna i respirabilna [1305-62-0].

Wykonaliśmy badanie substancji chemicznych – co dalej?

  1. O wynikach badań i pomiarów pracodawca ma obowiązek niezwłoczne poinformować pracowników.
  2. Na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy. Rejestry muszą być przechowywane przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.
  3. Aktualizujemy ocenę ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracowników na substancje chemiczne i inne czynniki szkodliwe w oparciu o wyniki pomiarów na podstawie wielkości charakteryzujących narażenie (np. wg. skali trójstopniowej PN-N-18002:2011).
  4. W sytuacji przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) pracodawca ma obowiązek eliminować u źródła ryzyko zawodowe związane z narażeniem na czynniki chemiczne lub ograniczać je do możliwie najniższego poziomu, uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo techniczny.
 
 

Aktualności

Badanie wydatku energetycznego metoda wentylacji płuc

  21 Marzec 2020
Więcej

Akredytacja PCA dla Laboratorium Badań Środowiska Pracy

  05 Maj 2019
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz