Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP

Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że nasza firma nie zajmuje się przygotowywaniem Wniosków o dofinansowanie z ZUS. Specjalizujemy się wyłącznie w tworzeniu poniższej dokumentacji BHP, która może być wykorzystana w ramach procesu aplikacyjnego o dotację.

 1. Ocenę obciążenia dynamicznego układu mięśniowo-szkieletowego (ręcznych prac transportowych) metodą wskaźników kluczowych KIM (Key Item Method) - ręczne prace transportowe. 
 2. Ocenę obciążenia dynamicznego układu mięśniowo-szkieletowego metodą wskaźników kluczowych MAC (Manual Handling Assessment Charts) - ręczne prace transportowe.
 3. Ocenę obciążenia statycznego układu mięśniowo-szkieletowego metodą OWAS (Ovako Working Posture Analysis System) (praca w praca w pozycji wymuszonej, powtarzalna - monotypowa).
 4. Ocenę ryzyka zawodowego metodą trójstopniową wg. PN-N-18002:2011.
 5. Dobór środków ochrony indywidualnej - odzież i obuwie ochronne, ochrony dróg oddechowych, słuchu, głowy, ciała, rąk i nóg oraz przed upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne i samozaciskowe, punkty kotwiące, masy bezwładnościowe itp.).
 6. Badanie wy­dat­ku ener­ge­tycz­ne­go me­to­dą wen­ty­la­cji płuc.
 7. Pomiary i badania środowiska pracy, objęte zakresem akredytacji PCA AB 1695.

Certyfikat Eksperta ds. projektów inwstycyjno-doradczych

Jakie są główne cele i grupa docelowa Programu dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy?

Program dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Skierowany jest do płatników składek, którzy mogą otrzymać wsparcie finansowe na projekty mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy, ograniczenie ryzyka wypadków i chorób zawodowych oraz minimalizację szkodliwych czynników w środowisku pracy.

Jakie są szczegóły dotyczące limitu dofinansowania w ramach programu ZUS na poprawę BHP, oraz na co można przeznaczyć otrzymane środki?

W ramach tego programu, przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie do 80% wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tysięcy złotych. Dofinansowanie może być wykorzystane na zakup różnego rodzaju urządzeń i sprzętu, które przyczyniają się do poprawy warunków pracy, na przykład urządzenia chroniące przed hałasem, drganiami mechanicznymi czy promieniowaniem elektromagnetycznym.

Jakie są kryteria kwalifikacyjne dla przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie z programu ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz jakie ograniczenia dotyczą ubiegania się o te środki?

Aby kwalifikować się do programu, firmy muszą spełniać określone kryteria, takie jak brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatków, a także nie mogą znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji. Ponadto, firmy nie mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli otrzymały wsparcie od ZUS w ciągu ostatnich trzech lat.

Jakie są wymogi dotyczące składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, i jaki wpływ ma ten program na środowisko pracy i świadomość znaczenia BHP?

Wnioski o dofinansowanie należy składać elektronicznie przez stronę internetową ZUS, zgodnie z harmonogramem ogłaszanym każdego roku. Program ten stanowi ważną inicjatywę, która może przyczynić się do znaczącej poprawy warunków pracy, a także podnieść świadomość znaczenia BHP w miejscu pracy.

Jakie są konkretne obszary techniczne, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach programu ZUS na poprawę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, i jakie działania mogą być w ramach nich podejmowane?

Przedmiotem dofinansowania w ramach programu ZUS na poprawę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są działania obejmujące szeroki zakres obszarów technicznych. Do najważniejszych należą:

 1. Bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy: Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy poprzez modernizację i zabezpieczenie urządzeń technicznych.

 2. Urządzenia chroniące przed hałasem, drganiami mechanicznymi i promieniowaniem elektromagnetycznym: Inwestycje w sprzęt minimalizujący zagrożenia związane z hałasem i drganiami, oraz ochrona przed szkodliwym promieniowaniem.

 3. Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy: Ulepszenie warunków oświetleniowych, aby zapobiegać problemom wzrokowym i zwiększać komfort pracy.

 4. Ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną: Inwestycje w bezpieczeństwo związane z ryzykiem elektrycznym, w tym ochrona przed elektrycznością statyczną.

 5. Urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, mechaniczna wentylacja: Poprawa jakości powietrza w miejscu pracy, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia pracowników.

 6. Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości i w innych trudnych warunkach: Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w miejscach wymagających specjalnego zabezpieczenia, np. na wysokościach.

 7. Urządzenia ograniczające obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego: Zapobieganie urazom wynikającym z nadmiernego obciążenia ciała.

 8. Sprzęt i urządzenia do pracy z czynnikami chemicznymi i biologicznymi: Ochrona przed szkodliwymi substancjami i zapewnienie odpowiednich warunków pracy.

 9. Środki ochrony indywidualnej: Inwestycje w sprzęt ochronny dla pracowników.