Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) - przykład dla robót ciesielsko-betoniarskich

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) - przykład dla robót ciesielsko-betoniarskich

Co to jest Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)?

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) jest kluczowym dokumentem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania określonych zadań lub operacji w miejscu pracy. Jej głównym celem jest zapewnienie, że wszelkie prace są przeprowadzane w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko wypadków i urazów.

Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót?

IBWR jest przygotowywana przez pracodawcę lub przez osobę przez niego wyznaczoną, i powinna być dostępna we wszystkich miejscach pracy, gdzie przeprowadzane są konkretne rodzaje robót. Dokument ten powinien być zrozumiały dla wszystkich pracowników i często zawiera instrukcje w formie krok po kroku, wraz z zaleceniami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej, procedur awaryjnych, a także środków pierwszej pomocy.

Jakie są obowiązki pracowników w stosunku do Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót?

Każdy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z IBWR przed rozpoczęciem pracy, a także do przestrzegania jej wytycznych podczas wykonywania swoich obowiązków. Dzięki temu, Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót jest nie tylko dokumentem formalnym, ale praktycznym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo i zdrowie pracowników na stanowiskach pracy.

Jakie elementy powinna zawierać Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót?

Oprócz standardowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, IBWR może również zawierać specyficzne informacje związane z danym miejscem pracy lub rodzajem wykonywanych zadań, uwzględniając potencjalne zagrożenia i odpowiednie środki zaradcze.

Jakie znaczenie ma Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót w systemie zarządzania BHP?

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót jest ważnym elementem systemu zarządzania BHP w każdej organizacji, a jej skuteczność zależy od świadomości i zaangażowania zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Przykład IBWR dla robót ciesielsko-betoniarskich

Podstawa prawna: § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Opis realizowanych robót

1.1.  Terminy realizacji

 • rozpoczęcie robót  -
 • zakończenie robót -

1.2.  Stosowane maszyny i narzędzia pracy

 • piła tarczowa stołowa,
 • rusztowania,
 • szlifierki kątowe,
 • ...

1.3.  Stosowane materiały

 • mieszanki betonowe,
 • system szalunkowy,
 • tarcica drewniana, płyty szalunkowe.

1.4.   Wykaz zagrożeń występujących podczas realizacji robót

 • potknięcie i upadek na tym samym poziomie,
 • uderzenie o nieruchome przedmioty,
 • pochwycenie przez obracające się części maszyn,
 • zapylenie,
 • ...

UWAGA!

Kierownik robót lub brygadzista przed rozpoczęciem prac ma obowiązek dokonać przeszkolenia stanowiskowego pracowników w zakresie bhp oraz zapoznać z IBWR oraz oceną ryzyka zawodowego.

1.5.   Kolejność realizacji robót

Wykonywanie szalowania i betonowania ścian

1.  Deskowania ścian

 • dostawa  szalunków,
 • ...

2.  Betonowanie ścian

 • dostawa  mieszanki  betonowej  zgodnie  z  zamówieniem – badania,
 • ...

3.   Rozdeskowanie i przygotowanie deskowania do następnego cyklu pracy

 • demontaż  podpór  pionujących,
 • ...

Wykonywanie szalowania i betonowania stropów

1.   Deskowanie ścian

 • przygotowanie miejsca pracy i elementów szalunku,
 • ...

2.  Betonowanie ścian

 • dostawa  mieszanki  betonowej  zgodnie  z  zamówieniem – badania,
 • ...

3.   Demontaż deskowania stropu

 • obniżenie szalunku i usunięcie podpór pośrednich,
 • ...

1.6.  Przeciwdziałanie zagrożeniom występującym przy realizacji robót

1.6.1.  Działania przed  rozpoczęciem robót

 • prace związane z montażem i demontażem konstrukcji drewnianych lub szalunków systemowych muszą być prowadzone pod nadzorem doświadczonych i wykwalifikowanych osób. Osoby te powinny posiadać odpowiednie przygotowanie techniczne oraz szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami. ...

1.6.2.  Działania w trakcie robót

 • transport ręczny należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
 • osoby dokonujące montażu i demontażu szalunków oraz wykonujące inne prace ciesielskie na wysokości, zobowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości lub indywidualnego sprzętu przeciwupadkowego, zgodnie z przygotowaną IBWR,
 • w czasie montażu oraz demontażu deskowań systemowych należy zapewnić środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających i rozpierających,
 • o kolejności montażu i demontażu poszczególnych elementów konstrukcji ...

1.6.3.Działania po zakończeniu robót

Wszystkie elementy montowanych konstrukcji drewnianych lub systemów deskowań muszą być stabilnie połączone lub wyparte. ...

1.6.4.Czynności zabronione

 • pozostawiania niedostatecznie stabilnych elementów montowanych konstrukcji drewnianych lub systemów deskowań, jak: niekompletne połączenia, wyparcia, podparcia itp.,
 • prowadzenia prac zespołu montażowego ponad miejscami pracy innych osób lub brygad,
 • kierownik robót/brygadzista jest odpowiedzialny za wdrożenie działań przeciwdziałającym zagrożeniom występującym przy realizacji zadania wykonawczego zgodnie z załączoną instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz egzekwowaniem przez pracowników jej wykonania,
 • pracownik  ma ściśle wykonywać polecenia kierownika robót oraz wytyczne instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR),
 • wobec pracowników nie stosujących się do poleceń kierownika oraz wytycznych IBPR, zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne przewidziane w kodeksie pracy włącznie z usunięciem z budowy.

1.6.5.Obsługa piły tarczowej

Wymagania przed rozpoczęcie pracy

 • stanowisko pracy piły tarczowej stołowej usytuowane na wolnym powietrzu należy zabezpieczyć przed działaniem opadów atmosferycznych wykonując zadaszenie tego stanowiska,
 • piła tarczowa stołowa powinna być ...,

Wymagania podczas pracy

 • obróbkę materiałów z użyciem piły tarczowej należy wykonywać w hełmie ochronnym, ochronnikach słuchu, okularach ochronnych, a w przypadku braku odciągu pyłów, wiórów  i trocin – w środkach ochrony dróg oddechowych,
 • podczas cięcia piłą tarczową ...,
 • wymagania przy kończeniu pracy...,
 • po zakończeniu pracy z wykorzystaniem pilarki tarczowej należy: ...,

Czynności zabronione

 • pochylania się zbyt nisko nad ciętym materiałem,
 • znajdowania się w miejscu, w którym może nastąpić odrzut obrabianego materiału,
 • ...,