Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) - DEKARZ (dachy płaskie)

Program
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót "IBWR" jest szczegółowo opracowanym wzorem dla firm budowlanych, zajmujących się robotami dekarskimi na dachach płaskich (o spadku nie większym niż 20%). Wzór instrukcji jest naszym autorskim zbiorem wieloletnich doświadczeń w zakresie nadzoru bhp nad realizowanymi robotami budowlanymi wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych,  handlowych oraz użyteczności publicznej na terenie całej Polski. Opracowując wzór IBWR staraliśmy się ułatwić Państwu organizację robót  budowlanych i wskazać kierunek w zakresie zgodności z wymaganiami bhp.

IBWR jest przesyłana  na wskazany adres e-mail w pliku Portable Document Format, zawierającego niezbędne informacje, wraz ze zdjęciami sposobu realizacji prac. Ze względu na szczegółowość wzoru i złożoność procesu budowlanego, zalecamy dostosować Instrukcję do realizowanej przez Państwa budowy, ponieważ w sytuacji kontroli Inspektor Pracy, będzie wskazywał niekonsekwencję w planowaniu robót (IBWR) ich rzeczywistej organizacji.  

Wymóg sporządzania IBWR wynika z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.):
 • § 1 ust. 4 - "instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych" - rozumie się przez to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami), oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń,
 • §  2.Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Spis treści Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót - dekarz, dachy płaskie (o spadku do 20%):
 1.  Identyfikacja charakteru realizowanych prac.
 2.  Wpływ warunków atmosferycznych na realizowane prace. 
 3.  Stosowane materiały budowane.
 4.  Stosowane narzędzia i urządzenia budowlane.
 5.  Zakres i kolejność wykonywanych robót.
 6.  Wykaz niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 7.  Występujące zagrożenia i metody ich eliminacji.
 8.  Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 9.  Sposób zapoznawania pracowników z IBWR i występującymi zagrożeniami.
 
Cena: 369.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz