Sz­ko­­­le­­­nie okre­­­so­­­we eBHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (internetowe)

Kiedy?

  24h na dobę, nie­­o­gra­­ni­­czo­­ny do­­stęp do szkolenia przez 30 dni

Dla kogo?
Sz­ko­le­nie jest prze­zna­czo­ne dla pra­co­daw­ców, w tym osób kie­ru­ją­cych przed­się­bior­stwa­mi pań­stwo­wy­mi, spół­ka­mi, za­kła­da­mi pry­wat­ny­mi, urzę­da­mi, spół­dziel­nia­mi, in­nych osób kie­ru­ją­cych pra­cow­ni­ka­mi (mi­strzów, bry­ga­dzi­stów, kie­row­ni­ków wy­dzia­łów i in­nych ko­mó­rek or­ga­ni­za­cyj­nych np. głó­w­nych księ­­go­­wych, le­­ka­­rzy itp.).

Od­by­cie szko­le­nia bhp jest pod­sta­wo­wym obo­wiąz­kiem pra­co­daw­cy, okre­ślo­nym w ko­dek­sie pra­cy w art.207 §3. „Pra­co­daw­ca oraz oso­ba kie­ru­ją­ca pra­cow­ni­ka­mi są obo­wią­za­ni znać, w za­kre­sie nie­zbęd­nym do wy­ko­ny­wa­nia cią­żą­cych na nich obo­wiąz­ków, prze­pi­sy o ochro­nie pra­cy, w tym prze­pi­sy oraz za­sa­dy bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy”.
 
Program
 1. In­fo­r­ma­­cje o szko­­le­­niu
 2. Czym jest BHP?
 3. Pra­­wa i od­po­­wie­­dzia­l­ność pra­­co­w­ni­­ków
 4. Czas pra­­cy, prze­­r­wy i urlo­­py
 5. Ko­­de­k­so­­wa ochro­­na ro­­dzi­­ców
 6. Wy­­pa­d­ki i cho­­ro­­by za­­wo­­do­­we
 7. Za­­gro­­że­­nia w pra­­cy biu­­ro­­wej
 8. De­­pre­­sja
 9. Stres
 10. Za­­gro­­że­­nie dla zdro­­wia
 11. Za­­sa­­dy bez­­pie­cz­nej pra­­cy
 12. Be­z­pie­cz­ne biu­­ro
 13. Pra­­ca przy ko­m­pu­­te­­rze
 14. Wpro­­wa­­dze­­nie do pier­w­szej po­­mo­­cy
 15. Po­­stę­­po­­wa­­nie z oso­­bą nie­­przy­­to­m­ną
 16. Ra­­ny i kr­wo­­to­­ki
 17. Pier­w­sza po­­moc
 18. Za­­sa­­dy ochro­­ny prze­­ci­w­po­­ża­­ro­­wej – po­­żar
 19. Odpowiedzialność kierowników i pracodawców
 20. Pomieszczenia pracy i wyposażenie pracownika
 21. Zagrożenia zdrowia i życia pracowników
 22. Ryzyko zawodowe
 23. Szkolenia pracowników
. 
Kto prowadzi szkolenie?
Sz­ko­­le­­nie jest stwo­­rzo­­ne przez spe­­cja­­li­­stów bhp, pra­­wa pra­­cy, ra­­to­w­ni­­ków me­­dy­cz­nych oraz in­­spe­k­to­­rów ochro­­ny prze­­ci­w­po­­ża­­ro­­wej. Gwa­­ra­n­tu­­je­­my, że jest to szko­­le­­nie na któ­­rym nie bę­­dziesz się nu­­dził.
. 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Sz­ko­­le­­nie od­by­­wa się przez in­­te­r­net, więc o cza­­­sie i mie­j­scu szko­­­le­­­nia de­­cy­­du­­je uży­t­ko­w­nik. W ka­­ż­dej chwi­­­li mo­­­żesz je prze­­­r­wać i po­­­w­ró­­­cić do mie­­j­sca, w któ­­­rym sko­­ń­czy­­łeś. Na uko­ń­cze­­nie szko­­­le­­­nia masz 30 dni z nie­­­o­­gra­­­ni­­­czo­­­ną w tym cza­­­sie li­­cz­bą lo­­­go­­­wań przez 24h.
. 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Za­­­­­­świa­­­­­d­cze­­­­­­nie o uko­­­­­ń­cze­­­­­­niu szko­­­­­­le­­­­­­nia okre­­­­so­­­­we­­­­go w dzie­­­­­­dzi­­­­­­nie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, zgo­­d­ne z za­­­łą­­cz­ni­­­kiem nr 3 do roz­­­po­­­rzą­­­dze­­­nia Mi­­­ni­­­stra Go­­­spo­­­da­­r­ki i Pra­­­cy z dnia 27 li­­p­ca 2004 r. w spra­­­wie szko­­­le­­­nia w dzie­­­dzi­­­nie bez­­­pie­­­cze­­ń­stwa i hi­­­gie­­­ny pra­­­cy (Dz. U. z dnia 18 sie­r­p­nia 2004 r.).
. 
Jaka jest ważność szkolenia?
Sz­ko­­­le­­­nie okre­­­so­­­we bhp pra­­­co­­dawców i osób kierujących pracownikami, od­by­­­wa się nie rza­­­dziej niż raz na 5 lat.
. 
Cena: 100.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz