Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we eBHP dla pra­­co­w­ni­­ków inżynieryjno-technicznych (internetowe)

Kiedy?

  24h na do­bę, nie­­o­gra­­ni­­czo­­ny do­­stęp do szkolenia przez 30 dni

Dla kogo?
Sz­ko­le­nie jest prze­zna­czo­ne dla pra­cow­ni­ków in­ży­nie­ryj­no­-tech­nicz­nych za­kła­dów pra­cy, w szcze­gól­no­ści pro­jek­tan­tów, kon­struk­to­rów, tech­no­lo­gów, in­ży­nie­rów pro­duk­cji oraz in­ży­nie­rów bu­do­wy.

Jak dzia­­ła szko­­le­­nie?
 1. Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we eBHP re­­a­li­­zo­­wa­­ne jest w fo­r­mie e-le­­a­r­ning (sa­­mo­­­kszta­ł­ce­­nia kie­­ro­­wa­­ne­­go). Jest to pro­­gram mu­l­ti­­me­­dia­l­ny po­­łą­­czo­­ny z fi­l­ma­­mi Yo­­u­Tu­­be i pre­zen­ta­cja­mi mul­ti­me­dial­ny­mi do­­stę­p­ny­mi po­­przez in­­te­r­net – on­li­­ne.
 2. Uczest­nik po za­­mó­­wie­­niu szko­­le­­nia, otrzy­­mu­­je od nas dro­­gą ma­­i­lo­­wą za­­pro­­sze­­nie do udzia­­łu w ku­r­sie. 
 3. Lo­­gu­­jąc się pier­w­szy, wpi­­su­­jesz swo­­je wy­­my­­ślo­­ne ha­­sło, któ­­re ty­l­ko ty znasz.
 4. Sz­ko­­le­­nie po­­dzie­­lo­­ne jest na mo­­du­­ły, po uko­ń­cze­­niu każ­de­go jest eg­za­­min spra­w­dza­­ją­­cy na­by­tą wie­­dzę. 
 5. W ka­ż­dej chwi­­li uży­t­ko­w­nik mo­­że je prze­­r­wać i po­­w­ró­­cić do mie­j­sca, w któ­­rym sko­ń­czył.
 6. Na prze­j­­ście ca­­łe­­go szko­­le­­nia ucze­st­nik ma 30 dni z nie­­o­gra­­ni­­czo­­ną w tym cza­­sie li­cz­bą lo­­go­­wań przez 24h. 
 7. Na pod­sta­­wie wy­­ni­­ku z te­­stu ko­ń­co­­we­­go, któ­­re­­go za­­li­­cze­­nie wy­­ma­­ga 70% po­­pra­w­nych od­po­­wie­­dzi (test mo­ż­na wie­­lo­­kro­t­nie po­­pra­­wiać), na­­sza fi­r­ma wy­­sta­­wi i wy­­śle po­cz­tą, za­­świa­d­cze­­nie uko­ń­cze­­nia szko­­le­­nia okre­­so­­we­­go BHP.
 
Program
 1. In­for­ma­cje o szko­le­niu
 2. Czym jest BHP?
 3. Pra­wa i od­po­wie­dzial­ność pra­cow­ni­ków
 4. Czas pra­cy, prze­rwy i urlo­py
 5. Ko­dek­so­wa ochro­na ro­dzi­ców
 6. Wy­pad­ki i cho­ro­by za­wo­do­we
 7. Za­gro­że­nia w pra­cy biu­ro­wej
 8. De­pre­sja
 9. Stres
 10. Za­gro­że­nie dla zdro­wia
 11. Za­sa­dy bez­piecz­nej pra­cy
 12. Bez­piecz­ne biu­ro
 13. Pra­ca przy kom­pu­te­rze
 14. Wpro­wa­dze­nie do pierw­szej po­mo­cy
 15. Po­stę­po­wa­nie z oso­bą nie­przy­tom­ną
 16. Ra­ny i kr­wo­to­ki
 17. Pierw­sza po­moc
 18. Za­sa­dy ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej – po­żar
 19. Pomieszczenia pracy i wyposażenie pracownika
 20. Zagrożenie zdrowia i życia pracowników
 21. Ryzyko zawodowe
. 
Kto prowadzi szkolenie?
Sz­ko­le­nie jest stwo­rzo­ne przez spe­cja­li­stów bhp, pra­wa pra­cy, ra­tow­ni­ków me­dycz­nych oraz in­spek­to­rów ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej. Gwa­ran­tu­je­my, że jest to szko­le­nie na któ­rym nie bę­dziesz się nu­dził.
. 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Sz­ko­le­nie od­by­wa się przez in­ter­net, więc o cza­­sie i miej­scu szko­­le­­nia de­cy­du­je użyt­kow­nik. W ka­ż­dej chwi­­li mo­­żesz je prze­­r­wać i po­­w­ró­­cić do mie­j­sca, w któ­­rym sko­ń­czy­łeś. Na ukoń­cze­nie szko­­le­­nia masz 30 dni z nie­­o­gra­­ni­­czo­­ną w tym cza­­sie li­cz­bą lo­­go­­wań przez 24h.
. 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Za­­­­­świa­­­­d­cze­­­­­nie o uko­­­­ń­cze­­­­­niu szko­­­­­le­­­­­nia okre­­­so­­­we­­­go w dzie­­­­­dzi­­­­­nie bhp dla pra­­­­­co­­­­w­ni­­­­­ka za­­­tru­­d­nio­­­ne­­­go na sta­­­no­­­wi­­­skach inżynieryjno - technicznych, zgo­d­ne z za­­łą­cz­ni­­kiem nr 3 do roz­­po­­rzą­­dze­­nia Mi­­ni­­stra Go­­spo­­da­r­ki i Pra­­cy z dnia 27 li­p­ca 2004 r. w spra­­wie szko­­le­­nia w dzie­­dzi­­nie bez­­pie­­cze­ń­stwa i hi­­gie­­ny pra­­cy (Dz. U. z dnia 18 sier­p­nia 2004 r.).

. 
Jaka jest ważność szkolenia?
Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we bhp pra­­co­w­ni­­ków inżynieryjno - technicznych, od­by­­wa się nie rza­­dziej niż raz na 5 lat.

. . 
Cena: 100.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz