Sz­ko­le­nie okre­so­we eBHP dla pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cyj­no­-biu­ro­wych (internetowe)

Kiedy?

  24h na dobę, nie­ogra­ni­czo­ny do­stęp do plat­for­my przez 30 dni

Dla kogo?
Sz­ko­le­nie okre­so­we eBHP on­li­ne ad­re­so­wa­ne jest dla pra­cow­ni­ków za­trud­nio­nych na sta­no­wi­skach ad­mi­ni­stra­cyj­no­-biu­ro­wych m.in.: księ­go­wych, ka­dro­wych, ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, na­uczy­cie­li, służ­by zdro­wia oraz in­nych pra­cow­ni­ków, któ­rych cha­rak­ter wią­że się z na­ra­że­niem na czyn­ni­ki szko­dli­we dla zdro­wia, uciąż­li­we, nie­bez­piecz­ne.

Jak dzia­ła szko­le­nie?
 1. Sz­ko­le­nie okre­so­we eBHP re­ali­zo­wa­ne jest w for­mie e-le­ar­ning (sa­mo­kształ­ce­nia kie­ro­wa­ne­go). Jest to pro­gram mul­ti­me­dial­ny po­łą­czo­ny z fil­ma­mi Yo­uTu­be i prezentacjami multimedialnymi do­stęp­nymi po­przez in­ter­net – on­li­ne.
 2. Uczestnik po za­mó­wie­niu szko­le­nia, otrzy­mu­je od nas dro­gą ma­ilo­wą za­pro­sze­nie do udzia­łu w kur­sie. 
 3. Lo­gu­jąc się pierw­szy, wpi­su­jesz swo­je wy­my­ślo­ne ha­sło, któ­re tyl­ko ty znasz.
 4. Sz­ko­le­nie po­dzie­lo­ne jest na mo­du­ły, po ukoń­cze­niu każdego jest eg­za­min spraw­dza­ją­cy nabytą wie­dzę. 
 5. W każ­dej chwi­li użyt­kow­nik mo­że je prze­rwać i po­wró­cić do miej­sca, w któ­rym skoń­czył.
 6. Na przej­ście ca­łe­go szko­le­nia uczest­nik ma 30 dni z nie­ogra­ni­czo­ną w tym cza­sie licz­bą lo­go­wań przez 24h. 
 7. Na pod­sta­wie wy­ni­ku z te­stu koń­co­we­go, któ­re­go za­li­cze­nie wy­ma­ga 70% po­praw­nych od­po­wie­dzi (test moż­na wie­lo­krot­nie po­pra­wiać), na­sza fir­ma wy­sta­wi i wy­śle pocz­tą, za­świad­cze­nie ukoń­cze­nia szko­le­nia okre­so­we­go BHP.
 
Program
 1. Informacje o szkoleniu
 2. Czym jest BHP?
 3. Prawa i odpowiedzialność pracowników
 4. Czas pracy, przerwy i urlopy
 5. Kodeksowa ochrona rodziców
 6. Wypadki i choroby zawodowe
 7. Zagrożenia w pracy biurowej
 8. Depresja
 9. Stres
 10. Zagrożenie dla zdrowia
 11. Zasady bezpiecznej pracy
 12. Bezpieczne biuro
 13. Praca przy komputerze
 14. Wprowadzenie do pierwszej pomocy
 15. Postępowanie z osobą nieprzytomną
 16. Rany i krwotoki
 17. Pierwsza pomoc
 18. Zasady ochrony przeciwpożarowej - pożar. 
. 
Kto prowadzi szkolenie?
Szkolenie jest stworzone przez specjalistów bhp, prawa pracy, ratowników medycznych oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Gwarantujemy, że jest to szkolenie na którym nie będziesz się nudził.
 
Gdzie odbywa się szkolenie?
Szkolenie odbywa się przez internet, więc o czasie i miejscu szkolenia decyduje użytkownik. W każ­dej chwi­li mo­żesz je prze­rwać i po­wró­cić do miej­sca, w któ­rym skoń­czyłeś. Na ukończenie szko­le­nia masz 30 dni z nie­ogra­ni­czo­ną w tym cza­sie licz­bą lo­go­wań przez 24h.
 
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?
Za­­­­świa­­­d­cze­­­­nie o uko­­­ń­cze­­­­niu szko­­­­le­­­­nia okre­­so­­we­­go w dzie­­­­dzi­­­­nie bhp dla pra­­­­co­­­w­ni­­­­ka za­­tru­d­nio­­ne­­go na sta­­no­­wi­­skach ad­mi­ni­stra­cyj­no­-biu­ro­wych, zgod­ne z za­łącz­ni­kiem nr 3 do roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Go­spo­dar­ki i Pra­cy z dnia 27 lip­ca 2004 r. w spra­wie szko­le­nia w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy (Dz. U. z dnia 18 sierp­nia 2004 r.). 
 
Jaka jest ważność szkolenia?
Sz­ko­le­nie okre­so­we bhp pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cyj­no­-biu­ro­wych, od­by­wa się nie rza­dziej niż raz na 6 lat.
 
Cena: 50.00 PLN / za osobę

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz