Kiedy?

  02.05.2017 r. (wtorek), godz. 8:00, sala szkoleniowa naszej firmy, ul. Popiełuszki 18A, Skarżysko - Kamienna

Dla kogo?

Czy szkolenie wstępne bhp jest obowiązkowe? 

Tak, ponieważ Kodeks pracy w art. 237 par. 2, nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy.  

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy oraz studenci, uczniowie i stażyści skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy.

 
Program
 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników w zakresie BHP.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP.
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i środki zapobiegawcze.
 6. Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń oraz transportem.
 7. Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 9. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania.
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy. 
 
Cena: 50.00 PLN / za osobę
KARTA ZGŁOSZENIOWA Więcej o szkoleniu
Kiedy?

  02.06.2017 r. (piątek), godz. 8:00, sala szkoleniowa naszej firmy, ul. Popiełuszki 18A, Skarżysko - Kamienna

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych min. operatorów maszyn i urządzeń, pracowników budowlanych, magazynierów, fryzjerów, kucharzy, służb porządkowych, elektryków, mechaników itp. Szkolenie jest realizowane w formie instruktażu zakończonego egzaminem testowym. 
 
Program
 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
 2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.  
 
Cena: 70.00 PLN / za osobę
KARTA ZGŁOSZENIOWA Więcej o szkoleniu
Kiedy?

  03.06.2017 r. (sobota), godz. 8:00, sa­la szko­le­nio­wa na­szej fir­my, ul. Po­pie­łusz­ki 18A, Skar­ży­sko – Ka­mien­na

Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po od­by­ciu szko­le­nia pra­cow­ni­cy na­by­wa­ją wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści z za­kre­su BHP, jak rów­nież mo­gą wy­ko­ny­wać obo­wiąz­ki wy­ni­ka­ją­ce z art. 209.1 §1 ust.2 Ko­dek­su pra­cy, czyli osób wy­zna­czo­nych przez pra­co­daw­cę do udzie­la­nia pierw­szej po­mo­cy i czyn­no­ści w za­kre­sie ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej i ewa­ku­acji pra­cow­ni­ków.
 
Program
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
 
Cena: 70.00 PLN / za osobę
KARTA ZGŁOSZENIOWA Więcej o szkoleniu
Kiedy?

  termin, oraz miej­sce szko­le­nia do­sto­so­wu­je­my do po­trzeb zle­ce­nio­daw­cy

Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, inżynierów produkcji oraz inżynierów budowy itp.
 
Program
 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp, odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem, wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru i kontroli warunków pracy, problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
 5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu. 
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.   
 
Cena: 150.00 PLN / za osobę
KARTA ZGŁOSZENIOWA Więcej o szkoleniu
Kiedy?

  02-03.06.2017r. (piątek, sobota) godz. 8:00, sa­­la szko­­le­­nio­­wa na­­szej fi­r­my, ul. Po­­pie­­łu­sz­ki 18A, Ska­r­ży­­sko–Ka­­mie­n­na

Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych np. głów­nych księ­go­wych, le­ka­rzy itp.).

Odbycie szkolenia bhp jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, określonym w kodeksie pracy w art.207 §3. "Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy". 

 
Program
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy, problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w  monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem  i higieną pracy.
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy. 
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania  pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 
Cena: 150.00 PLN / za osobę
KARTA ZGŁOSZENIOWA Więcej o szkoleniu
Kiedy?

  24h na dobę, nie­ogra­ni­czo­ny do­stęp do plat­for­my przez 30 dni

Dla kogo?
Sz­ko­le­nie okre­so­we eBHP on­li­ne ad­re­so­wa­ne jest dla pra­cow­ni­ków za­trud­nio­nych na sta­no­wi­skach ad­mi­ni­stra­cyj­no­-biu­ro­wych m.in.: księ­go­wych, ka­dro­wych, ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, na­uczy­cie­li, służ­by zdro­wia oraz in­nych pra­cow­ni­ków, któ­rych cha­rak­ter wią­że się z na­ra­że­niem na czyn­ni­ki szko­dli­we dla zdro­wia, uciąż­li­we, nie­bez­piecz­ne.

Jak dzia­ła szko­le­nie?
 1. Sz­ko­le­nie okre­so­we eBHP re­ali­zo­wa­ne jest w for­mie e-le­ar­ning (sa­mo­kształ­ce­nia kie­ro­wa­ne­go). Jest to pro­gram mul­ti­me­dial­ny po­łą­czo­ny z fil­ma­mi Yo­uTu­be i prezentacjami multimedialnymi do­stęp­nymi po­przez in­ter­net – on­li­ne.
 2. Uczestnik po za­mó­wie­niu szko­le­nia, otrzy­mu­je od nas dro­gą ma­ilo­wą za­pro­sze­nie do udzia­łu w kur­sie. 
 3. Lo­gu­jąc się pierw­szy, wpi­su­jesz swo­je wy­my­ślo­ne ha­sło, któ­re tyl­ko ty znasz.
 4. Sz­ko­le­nie po­dzie­lo­ne jest na mo­du­ły, po ukoń­cze­niu każdego jest eg­za­min spraw­dza­ją­cy nabytą wie­dzę. 
 5. W każ­dej chwi­li użyt­kow­nik mo­że je prze­rwać i po­wró­cić do miej­sca, w któ­rym skoń­czył.
 6. Na przej­ście ca­łe­go szko­le­nia uczest­nik ma 30 dni z nie­ogra­ni­czo­ną w tym cza­sie licz­bą lo­go­wań przez 24h. 
 7. Na pod­sta­wie wy­ni­ku z te­stu koń­co­we­go, któ­re­go za­li­cze­nie wy­ma­ga 70% po­praw­nych od­po­wie­dzi (test moż­na wie­lo­krot­nie po­pra­wiać), na­sza fir­ma wy­sta­wi i wy­śle pocz­tą, za­świad­cze­nie ukoń­cze­nia szko­le­nia okre­so­we­go BHP.
 
Program
 1. Informacje o szkoleniu
 2. Czym jest BHP?
 3. Prawa i odpowiedzialność pracowników
 4. Czas pracy, przerwy i urlopy
 5. Kodeksowa ochrona rodziców
 6. Wypadki i choroby zawodowe
 7. Zagrożenia w pracy biurowej
 8. Depresja
 9. Stres
 10. Zagrożenie dla zdrowia
 11. Zasady bezpiecznej pracy
 12. Bezpieczne biuro
 13. Praca przy komputerze
 14. Wprowadzenie do pierwszej pomocy
 15. Postępowanie z osobą nieprzytomną
 16. Rany i krwotoki
 17. Pierwsza pomoc
 18. Zasady ochrony przeciwpożarowej - pożar. 
. 
Cena: 50.00 PLN / za osobę
KARTA ZGŁOSZENIOWA Więcej o szkoleniu
Kiedy?

  24h na do­bę, nie­­o­gra­­ni­­czo­­ny do­­stęp do szkolenia przez 30 dni

Dla kogo?
Sz­ko­le­nie jest prze­zna­czo­ne dla pra­cow­ni­ków in­ży­nie­ryj­no­-tech­nicz­nych za­kła­dów pra­cy, w szcze­gól­no­ści pro­jek­tan­tów, kon­struk­to­rów, tech­no­lo­gów, in­ży­nie­rów pro­duk­cji oraz in­ży­nie­rów bu­do­wy.

Jak dzia­­ła szko­­le­­nie?
 1. Sz­ko­­le­­nie okre­­so­­we eBHP re­­a­li­­zo­­wa­­ne jest w fo­r­mie e-le­­a­r­ning (sa­­mo­­­kszta­ł­ce­­nia kie­­ro­­wa­­ne­­go). Jest to pro­­gram mu­l­ti­­me­­dia­l­ny po­­łą­­czo­­ny z fi­l­ma­­mi Yo­­u­Tu­­be i pre­zen­ta­cja­mi mul­ti­me­dial­ny­mi do­­stę­p­ny­mi po­­przez in­­te­r­net – on­li­­ne.
 2. Uczest­nik po za­­mó­­wie­­niu szko­­le­­nia, otrzy­­mu­­je od nas dro­­gą ma­­i­lo­­wą za­­pro­­sze­­nie do udzia­­łu w ku­r­sie. 
 3. Lo­­gu­­jąc się pier­w­szy, wpi­­su­­jesz swo­­je wy­­my­­ślo­­ne ha­­sło, któ­­re ty­l­ko ty znasz.
 4. Sz­ko­­le­­nie po­­dzie­­lo­­ne jest na mo­­du­­ły, po uko­ń­cze­­niu każ­de­go jest eg­za­­min spra­w­dza­­ją­­cy na­by­tą wie­­dzę. 
 5. W ka­ż­dej chwi­­li uży­t­ko­w­nik mo­­że je prze­­r­wać i po­­w­ró­­cić do mie­j­sca, w któ­­rym sko­ń­czył.
 6. Na prze­j­­ście ca­­łe­­go szko­­le­­nia ucze­st­nik ma 30 dni z nie­­o­gra­­ni­­czo­­ną w tym cza­­sie li­cz­bą lo­­go­­wań przez 24h. 
 7. Na pod­sta­­wie wy­­ni­­ku z te­­stu ko­ń­co­­we­­go, któ­­re­­go za­­li­­cze­­nie wy­­ma­­ga 70% po­­pra­w­nych od­po­­wie­­dzi (test mo­ż­na wie­­lo­­kro­t­nie po­­pra­­wiać), na­­sza fi­r­ma wy­­sta­­wi i wy­­śle po­cz­tą, za­­świa­d­cze­­nie uko­ń­cze­­nia szko­­le­­nia okre­­so­­we­­go BHP.
 
Program
 1. In­for­ma­cje o szko­le­niu
 2. Czym jest BHP?
 3. Pra­wa i od­po­wie­dzial­ność pra­cow­ni­ków
 4. Czas pra­cy, prze­rwy i urlo­py
 5. Ko­dek­so­wa ochro­na ro­dzi­ców
 6. Wy­pad­ki i cho­ro­by za­wo­do­we
 7. Za­gro­że­nia w pra­cy biu­ro­wej
 8. De­pre­sja
 9. Stres
 10. Za­gro­że­nie dla zdro­wia
 11. Za­sa­dy bez­piecz­nej pra­cy
 12. Bez­piecz­ne biu­ro
 13. Pra­ca przy kom­pu­te­rze
 14. Wpro­wa­dze­nie do pierw­szej po­mo­cy
 15. Po­stę­po­wa­nie z oso­bą nie­przy­tom­ną
 16. Ra­ny i kr­wo­to­ki
 17. Pierw­sza po­moc
 18. Za­sa­dy ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej – po­żar
 19. Pomieszczenia pracy i wyposażenie pracownika
 20. Zagrożenie zdrowia i życia pracowników
 21. Ryzyko zawodowe
. 
Cena: 100.00 PLN / za osobę
KARTA ZGŁOSZENIOWA Więcej o szkoleniu
Kiedy?

  24h na dobę, nie­­o­gra­­ni­­czo­­ny do­­stęp do szkolenia przez 30 dni

Dla kogo?
Sz­ko­le­nie jest prze­zna­czo­ne dla pra­co­daw­ców, w tym osób kie­ru­ją­cych przed­się­bior­stwa­mi pań­stwo­wy­mi, spół­ka­mi, za­kła­da­mi pry­wat­ny­mi, urzę­da­mi, spół­dziel­nia­mi, in­nych osób kie­ru­ją­cych pra­cow­ni­ka­mi (mi­strzów, bry­ga­dzi­stów, kie­row­ni­ków wy­dzia­łów i in­nych ko­mó­rek or­ga­ni­za­cyj­nych np. głó­w­nych księ­­go­­wych, le­­ka­­rzy itp.).

Od­by­cie szko­le­nia bhp jest pod­sta­wo­wym obo­wiąz­kiem pra­co­daw­cy, okre­ślo­nym w ko­dek­sie pra­cy w art.207 §3. „Pra­co­daw­ca oraz oso­ba kie­ru­ją­ca pra­cow­ni­ka­mi są obo­wią­za­ni znać, w za­kre­sie nie­zbęd­nym do wy­ko­ny­wa­nia cią­żą­cych na nich obo­wiąz­ków, prze­pi­sy o ochro­nie pra­cy, w tym prze­pi­sy oraz za­sa­dy bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy”.
 
Program
 1. In­fo­r­ma­­cje o szko­­le­­niu
 2. Czym jest BHP?
 3. Pra­­wa i od­po­­wie­­dzia­l­ność pra­­co­w­ni­­ków
 4. Czas pra­­cy, prze­­r­wy i urlo­­py
 5. Ko­­de­k­so­­wa ochro­­na ro­­dzi­­ców
 6. Wy­­pa­d­ki i cho­­ro­­by za­­wo­­do­­we
 7. Za­­gro­­że­­nia w pra­­cy biu­­ro­­wej
 8. De­­pre­­sja
 9. Stres
 10. Za­­gro­­że­­nie dla zdro­­wia
 11. Za­­sa­­dy bez­­pie­cz­nej pra­­cy
 12. Be­z­pie­cz­ne biu­­ro
 13. Pra­­ca przy ko­m­pu­­te­­rze
 14. Wpro­­wa­­dze­­nie do pier­w­szej po­­mo­­cy
 15. Po­­stę­­po­­wa­­nie z oso­­bą nie­­przy­­to­m­ną
 16. Ra­­ny i kr­wo­­to­­ki
 17. Pier­w­sza po­­moc
 18. Za­­sa­­dy ochro­­ny prze­­ci­w­po­­ża­­ro­­wej – po­­żar
 19. Odpowiedzialność kierowników i pracodawców
 20. Pomieszczenia pracy i wyposażenie pracownika
 21. Zagrożenia zdrowia i życia pracowników
 22. Ryzyko zawodowe
 23. Szkolenia pracowników
. 
Cena: 100.00 PLN / za osobę
KARTA ZGŁOSZENIOWA Więcej o szkoleniu
Kiedy?

  termin, oraz miej­sce szko­le­nia do­sto­so­wu­je­my do po­trzeb zle­ce­nio­daw­cy

Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu oraz pracodawcy i osoby kierujące pracownikami. Osoby te powinny posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące:

 1. potencjalnego zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie pyłu azbest,
 2. dopuszczalnych i faktycznych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy,
 3. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania pracy,
 4. organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, w tym: środków ostrożności związanych ze stosowaniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, specjalnych środków ostrożności minimalizujących narażenie na działanie pyłu azbestu, zachowania przy wykonywaniu pracy wymagań higienicznych, w tym powstrzymywania się od palenia tytoniu w miejscu pracy,
 5. postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom. 
 

Osoba, po ukończeniu szkolenia otrzyma uprawnienia do kierowania robotami lub wykonywania prac  takich jak: 

 1. usuwanie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych,
 2. prace rozbiórkowe obiektów zawierających azbest,
 3. inne prace z zakresu użytkowania i usuwania azbestu.
 
Program
 1. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem, w tym: przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych dotyczących: najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, czynników rakotwórczych w środowisku pracy, przepisy w zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest, przepisy dotyczące ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, z uwzględnieniem przepisów w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony środowiska.
 2. Zastosowanie azbestu: właściwości azbestu, rodzaje wyrobów (materiałów) mogących zawierać azbest: budownictwo (z uwzględnieniem wyrobów azbestowo-cementowych), przemysł (z uwzględnieniem materiałów izolacyjnych, uszczelek), inne.
 3. Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich analiza).
 4. Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu.
 5. Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne: źródła narażenia na pył azbestowy,oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka: sposób przenikania azbestu do organizmu, wpływ azbestu na stan zdrowia, choroby wywołane oddziaływaniem pyłu z zawartością azbestu, profilaktyka zdrowotna: badania lekarskie, zmniejszenie czasu ekspozycji na działanie azbestu i liczby narażonych osób, kontrola narażenia na działanie pyłu azbestu, w tym dopuszczalne i faktyczne stężenia pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeba monitorowania zanieczyszczeń powietrza, utrzymywanie stężenia pyłów azbestu na odpowiednio niskim poziomie lub stosowanie środków ochrony indywidualnej, postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
 6. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
 7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest: prace w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest (podczas zabezpieczania lub usuwania tych wyrobów): właściwa organizacja pracy podczas prowadzenia prac z materiałami zawierającymi azbest (w tym plan prac), stosowanie maszyn i sprzętu eliminujących lub ograniczających do minimum wydzielanie się pyłów azbestu (urządzeń odpylających, narzędzi zaopatrzonych w urządzenia odpylające itp.), izolowanie stref pracy, w których występują pyły azbestu, i ich znakowanie znakami ostrzegawczymi, stosowanie metod pracy i specjalnych środków ostrożności uniemożliwiających lub ograniczających emisję pyłów azbestu do środowiska pracy lub środowiska naturalnego, zabezpieczanie wyrobów zawierających azbest: materiały stosowane do zabezpieczania wyrobów i ich wpływ na zdrowie pracowników,zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane ze stosowaniem określonych materiałów do zabezpieczania wyrobów zawierających azbest, zasady znakowania wyrobów i innych materiałów zawierających azbest (znajdujących się w opakowaniach i nieopakowanych), stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej: dobór odpowiednich do cech antropometrycznych użytkownika oraz do poziomu narażenia na pyły azbestu środków ochrony indywidualnej (m.in. ubrań ochronnych, środków ochrony układu oddechowego), właściwe używanie środków ochrony układu oddechowego i ograniczenia w ich stosowaniu, środki ostrożności związane ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w szczególności: oczyszczanie i przechowywanie uniemożliwiające zanieczyszczenie środowiska naturalnego pyłami azbestu, zakaz przechowywania odzieży stosowanej na stanowisku pracy obok odzieży własnej (domowej), utrzymanie porządku i czystości w miejscach pracy: oczyszczanie terenu pracy przy usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest z odpadów i pyłów azbestu, wykluczające uwalnianie się pyłów do środowiska pracy lub środowiska naturalnego; utylizacja odpadów zawierających azbest, zasady pakowania i transportu odpadów zawierających azbest, z uwzględnieniem ochrony środowiska pracy i środowiska naturalnego przed pyłami azbestu.
 8. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem: zakaz spożywania posiłków, picia napojów i palenia tytoniu w miejscach wykonywania prac w kontakcie z pyłem azbestu, utrzymywanie higieny osobistej (kąpiel po zakończonej pracy, utrzymywanie w czystości odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej).  
 
Cena: 150.00 PLN / za osobę
KARTA ZGŁOSZENIOWA Więcej o szkoleniu
Kiedy?

  termin, oraz miej­sce szko­le­nia do­sto­so­wu­je­my do po­trzeb zle­ce­nio­daw­cy

Dla kogo?
Celem seminarium hakowego jest zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpiecznej pracy podczas transportu ładunku wewnątrzzakładowego i na budowie przy użyciu urządzeń dźwigowych wyposażonych w zblocze hakowe - suwnic i dźwigów.  
 
Program
 1. Podział pomocniczego sprzętu do transportu ładunku: typy i zasady eksploatacji zawiesi: łańcuchowych, z taśm włókienniczych oraz z lin stalowych, kryteria zużycia zawiesi, kryteria zużycia lin nośnych, kryteria zużycia haków. 
 2. Rodzaje i podział zawiesi chwytnych zaczepowych.
 3. Zasady doboru zawiesi do ładunku.
 4. Wyznaczanie środka ciężkości ładunku.
 5. Wyznaczanie dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesi.
 6. Sygnały ręczne nadawane przez hakowego.
 7. Zasady bezpieczeństwa pracy przy transporcie ładunku. 
 
Cena: 123.00 PLN / za osobę
KARTA ZGŁOSZENIOWA Więcej o szkoleniu
Kiedy?

  termin, oraz miej­sce szko­le­nia do­sto­so­wu­je­my do po­trzeb zle­ce­nio­daw­cy

Dla kogo?
Szkolenie z pierwszej pomocy adresowane jest do wszystkich pracowników i osób prywatnych, ponieważ nie można przewidzieć kto i kiedy będzie zobowiązany takiej pomocy udzielić. Przekazujemy uczestnikom praktyczne porady i sprawdzone metody radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Podczas szkoleń korzystamy z prezentacji multimedialnych, filmów, fantomów szkoleniowych i defibrylatora AED.  
 
Program
 1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Bezpieczeństwo i organizacja miejsca zdarzenia. Wzywanie pomocy.
 3. Nagłe przypadki internistyczne.
 4. Stany zagrożenia życia.
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz defibrylacja automatyczna.  
 6. Uszkodzenia naczyń krwionośnych. 
 
Cena: 50.00 PLN / za osobę
KARTA ZGŁOSZENIOWA Więcej o szkoleniu
Kiedy?

  ter­min, oraz mie­j­sce szko­­le­­nia do­­sto­­so­­wu­­je­­my do po­­trzeb zle­­ce­­nio­­da­w­cy

Dla kogo?
Szkolenie z pierwszej pomocy adresowane jest do wszystkich pracowników, ponieważ nie można przewidzieć kto i kiedy będzie zobowiązany takiej pomocy udzielić.

. 
Program
 1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Bezpieczeństwo i organizacja miejsca zdarzenia. Wzywanie pomocy.
 3. Nagłe przypadki internistyczne.
 4. Stany zagrożenia życia.
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz defibrylacja automatyczna. 
 6. Uszkodzenia naczyń krwionośnych.
 7. Wstrząs.
 8. Następstwa działania ciepła i zimna.
 9. Urazy i obrażenia (złamania, skręcenia, zwichnięcia).
 10. Odma.
 11. Torba pierwszej pomocy. 
 12. Symulacje różnych zdarzeń.
 
Cena: 123.00 PLN / za osobę
KARTA ZGŁOSZENIOWA Więcej o szkoleniu

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz