Laboratorium Badań Środowiska Pracy


Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wykonywanie pomiarów i badań środowiska pracy, rozszerzyliśmy ofertę,  łącząc się z Grupą Interlis.

Laboratorium Badań Środowiska Pracy - Grupa Interlis Sp. z o.o., posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 896 wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2005, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Laboratorium Środowiska Pracy, realizuje pomiary na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego m.in na terenie: Skarżyska - Kamiennej, Kielc, Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego, Końskich, Włoszczowy, Jędrzejowa, Buska - Zdroju oraz Szydłowca, Mirca, Chlewisk, Orońska, Przysuchy, Pionek.  

Nasza oferta obejmuje następujące pomiary i badania:
 1. Hałasu na stanowiskach pracy.
 2. Natężenie oświetlenia elektrycznego.
 3. Zapylenia (pyłu całkowitego i respirabilnego). 
 4. Oznaczenia wolnej krystalicznej krzemionki.
 5. Stężeń substancji chemicznych, metali, gazów.
 6. Mikroklimatu zimnego, umiarkowanego i gorącego. 
 7. Drgań mechanicznych ogólnych i miejscowych.
 8. Skuteczności wentylacji.
 9. Wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc oraz tabelaryczną.
 10. Pól elektromagnetycznych.
 11. Hałasu środowiskowego, pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.
Nasze atuty:
 1. Najniższe ceny na rynku oraz najszersza oferta badań i pomiarów!
 2. Krótkie terminy realizacji badań i pomiarów.
 3. Korzystanie z usług laboratorium, daje możliwość odpisu na PFRON (maj 2016 - 13,65%).
Dane kontaktowe:
Specjalista ds. pomiarów: mgr inż. Paweł Strzelec 
tel. 41 308 00 38; tel.
660 791 880;
 

Laboratorium Badań Środowiska Pracy
- Grupa Interlis Sp. z o.o. 

Pracownia w Skarżysku - Kamiennej

ul. Popiełuszki 18a, 26-110 Skarżysko-Kamienna

www.interlis.pl  e-mail: pracowniaskarzysko@interlis.pl

Tutaj pobierz zakres akredytacji PCA


Pomiary hałasu w  środowisku pracy w praktyce

Hałas jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. Szkodliwy efekt oddziaływania hałasu na słuch zależy od wielkości energii akustycznej docierającej do uszu pracownika, czyli od poziomu ciśnienia akustycznego hałasu i czasu jego oddziaływania.

Wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy oraz wartości największych dopuszczalnych natężeń (NDN) dla tych wielkości, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). Zgodnie z tym rozporządzeniem hałas w środowisku pracy charakteryzowany jest przez:

 • poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie może przekraczać - 85 dB,
 • maksymalny poziom dźwięku A nie może przekraczać wartości - 115 dB,
 • szczytowy poziom dźwięku C nie może przekraczać wartości - 135 dB.

Oceniając ryzyko zawodowe można przyjąć zasadę opisaną w normie PN-N-18002 uwzględniając krotność (k) NDN dla hałasu:

 • k ≤ 0,5 (poniżej 80 dB) – ryzyko małe,
 • 0,5 < k ≤ 1 (między 80, a 85 dB)  – ryzyko średnie,
 • k > 1,0 (powyżej 85 dB) – ryzyko dużo.

Od wykonywania pomiarów hałasu, możemy odstąpić, kiedy wyniki dwóch ostatnich badań  i pomiarów wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat, nie przekroczyły 0,2 wartości NDN.

Pomiary hałasu przeprowadza się na stanowisku pracy w miejscu, gdzie zwykle znajduje się głowa pracownika, podczas jego nieobecności. Sytuacja nieokreślona: dla osoby stojącej – 1,55 m od płaszczyzny, na której stoi pracownik, natomiast dla osoby siedzącej – 0,80 m. Jeśli obecność pracownika w czasie pomiarów jest niezbędna np. do obsługi maszyny, to mikrofon jest umieszczany w odległości ok. 0,1 - 0,4 m od kanału ucha zewnętrznego, po stronie ucha narażonego na wyższe poziomy hałasu.


Pomiary drgań mechanicznych w praktyce

Negatywne skutki oddziaływania drgań mechanicznych na organizm człowieka zależą w dużej mierze od miejsca wnikania drgań do organizmu. Z tego powodu drgania mechaniczne zostały podzielone na:

 • drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne (osobami narażonymi  są operatorzy ręcznych narzędzi o napędzie pneumatycznym, hydraulicznym, elektrycznym lub spalinowym), drgania te nazywane  są drganiami miejscowymi,
 • drgania wnikające do organizmu człowieka przez nogi i plecy (osobami narażonym są kierowcy, maszyniści i operatorzy pojazdów, wózków widłowych, maszyn budowlanych, drogowych oraz rolniczych), na których praca wykonywana jest w pozycji siedzącej, drgania te nazywane są drganiami ogólnymi.

Parametrem służącym do przeprowadzenia oceny narażenia na drgania miejscowe jak i ogólne są skuteczne wartości przyspieszeń drgań zmierzone dla kierunków x, y i z na stanowisku pracy przy wykonywanych czynnościach.

Wielkości charakteryzujące drgania mechaniczne w środowisku pracy oraz wartości największych dopuszczalnych natężeń (NDN) dla tych wielkości, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). Zgodnie z tym rozporządzeniem drgania w środowisku pracy charakteryzowany jest przez:

 • drgania działające przez kończyny górne (drgania miejscowe)  - dzienna ekspozycja na drgania A(8)  - 2,8 m/s2 i krótkotrwała ekspozycja na drgania, ahv, 30min - 11,2 m/s2; 
 • drgania o działaniu ogólnym (drgania ogólne) - dzienna ekspozycja na drgania A(8)  - 0,8 m/s2 i krótkotrwała ekspozycja na drgania, aw, 30min - 3,2 m/s2;

Oceniając ryzyko zawodowe można przyjąć zasadę opisaną w normie PN-N-18002 uwzględniając krotność (k) NDN:

 • k ≤ 0,5 – ryzyko małe,
 • 0,5 < k ≤ 1 – ryzyko średnie,
 • k > 1,0 – ryzyko dużo.

Od wykonywania pomiarów drgań mechanicznych, możemy odstąpić, kiedy wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat, nie przekroczyły 0,2 wartości NDN.


Dane kontaktowe:
Badania i pomiary hałasu Kielce
Specjalista ds. pomiarów: mgr inż. Paweł Strzelec 
tel. 41 308 00 38; tel.
660 791 880;


La­bo­ra­to­rium Ba­dań Śro­do­wi­ska Pra­cy świad­czy usłu­gi na te­­re­­nie świę­­to­­krzy­­skie­­go i ma­­zo­­wie­c­kie­­go oraz na te­­re­­nie  po­­wia­­tów i miast takich jak Radom, Końskie, Ostrowiec, Skarżysko, Starachowice, badania hałasu Kielce, Ostrowiec Świę­­to­­krzy­­ski, Ko­ń­skie, Wło­sz­czo­­wa, Ję­­drze­­jów, Bu­­sko Zdrój, Szydłowiec, Grójec, Pomiar hałasu Kielce, Mirzec, Chlewiska, Przysucha, Pionki i wiele innych. 


Aktualności

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP

  31 Marzec 2016
Więcej

Ekspert bezpieczeństwa i higieny pracy

  16 Styczeń 2016
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz