Laboratorium Badań Środowiska Pracy - Grupa Interlis Sp. z o.o.


Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wykonywanie pomiarów i badań środowiska pracy, rozszerzyliśmy ofertę, łącząc się z Grupą Interlis. 

Laboratorium Badań Środowiska Pracy - Grupa Interlis Sp. z o.o., posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 896 wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2005, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

Nasza oferta obejmuje pomiary i badania:

 1. Hałasu na stanowiskach pracy. 
 2. Zapylenia - stężeń  pyłu frakcji wdychalnej i frakcji respirabilnej. 
 3. Oznaczenia zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle. 
 4. Mikroklimatu zimnego, umiarkowanego i gorącego. 
 5. Drgań mechanicznych ogólnych i miejscowych.
 6. Skuteczności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w obiektach przemysłowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
 7. Wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc oraz metodą tabelaryczną Lemana.
 8. Pola elektromagnetycznego.
 9. Natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego
 10. Natężenia i równomierności oświetlenia awaryjnego.
 11. Hałasu środowiskowego, pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.
 12. Stężeń gazów: tlenku węgla oraz tlenu azotu i ditlenku azotu.
 13. Czynników chemicznych - stężeń związków organicznych: aceton; acetonitryl; akrylonitryl; butan-1-ol; butan-2-on (metyloetyloketon); 2-butoksyetanol; benzen; cykloheksan; cykloheksanon; chlorobenzen; chloroeten; chloroform; dichlorometan; disiarczek węgla; etanol; eter dietylowy; etylobenzen; 2-etoksyetanol; fenol; formaldehyd; glikol etylenowy; heksanu izomery acykliczne nasycone; alkohol diacetonowy; izopropylobenzen (kumen); krezol - mieszanina izomerów (o-krezol, m-krezol, p-krezol); ksylen - mieszanina izomerów (o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen); kwas octowy; MDI (diizocyjanian metylenodifenylu); metakrylan butylu; metakrylan metylu; metanol; 2-metoksyetanol; 1-metoksypropan-2-ol; 2-metylopropan-1-ol; 4-metylopentan- 2-on (metyloizobutyloketon);naftalen; octan 2-butoksyetylu; octan 2-etoksyetylu; octan izopropylu; octan 2-metoksyetylu; octan 2-metoksy-1-metyloetylu;octan butylu; octan etylu; octan metylu; octan propylu; octan winylu; propan-1-ol; propan-2-ol (alkohol izopropylowy); propylobenzen; styren; tetrachlorek węgla; tetrachloroeten - tlenek etylenu (epoksyetan); TDI (toluilenodiizocyjanian, diizocyjanian toluenodiylu); trichloroeten; trimetylobenzen - mieszanina izomerów; toluen; węglowodory alifatyczne: dekan, dodekan, heksan, heptan, nonan, oktan, pentan, tridekan, undekan i innych substancji.
 14. Czynników chemicznych - stężeń substancji nieorganicznych: amoniak; chlor; chlorek amonu; chlorowodór; chromiany (VI); cyjanki; cyjanowodór; dwutlenek siarki; fluorki; fluorowodór; ozon; kwas azotowy; kwas fosforowy (V); kwas siarkowy (VI); kwas octowy; siarkowodoru i innych substancji.
 15. Czynników chemicznych - stężeń metali i ich związki – antymon; arsen; bar; chrom; cyna; cynk; glin; kadm; kobalt; magnez; mangan; miedź; nikiel; ołów; potas; rtęć; selen; srebro; sód; tal; tytan; wanad; wapń; żelazo.

Nasze atuty:

 1. Bezpłatne doradztwo! Masz kłopot z wytypowaniem stanowisk do badań? Zadzwoń!
 2. Najniższe ceny na rynku oraz najszersza oferta badań i pomiarów!
 3. Krótkie terminy realizacji badań i pomiarów.
 4. Korzystanie z usług naszego laboratorium, daje możliwość odpisu na PFRON (czerwiec 2016 - 10,67%).

Inne realizowane usługi*: 

 1. Pomiary instalacji elektrycznych, zgodnie z PN-EN 61557: impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L; parametrów wyłączników RDC (wyłączników różnicowo-prądowych); rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia RE; ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.
 2. Opracowanie oceny obciążenia dynamicznego układu mięśniowo-szkieletowego, związanego z ręcznym transportem ładunków metodami: KIM, MAC, LMM i inne. 
 3. Opracowanie oceny obciążenia statycznego układu mięśniowo-szkieletowego, metodą OWAS.
 4. Opracowanie oceny monotonii na stanowiskach pracy. 
 5. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wg. PN-N-18002:2011 oraz Risk score.

Kontakt:

Laboratorium Badań Środowiska Pracy - Grupa Interlis Sp. z o.o.
ul. Popiełuszki 18a, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 
Specjalista ds. pomiarów: mgr inż. Paweł Strzelec 
tel. 41 308 00 38   tel. 660 791 880 
www.interlis.pl  e-mail: pracowniaskarzysko@interlis.pl

>Tutaj pobierz zakres akredytacji PCA<

*usługi realizowane przez Świętokrzyskie Centrum BHP 


Gdzie nas znajdziesz? Zlecenia realizujemy w całej Polsce! 

Nasze laboratorium, realizuje pomiary na terenie całej Polski, a przede wszystkim na terenie miejscowości zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim, mazowieckim i łódzkim:

Annopol, Białaczów, Bliżyn, Bodzechów, Bodzentyn, Bogoria, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Drzewicy, Górno, Iłża, Iwaniska, Jedlińsk, Jędrzejów, Kielce, Końskie, Krasocin, Lipsko, Łagów, Łoniów, Łopuszno, Małogoszcz, Miedziana Góra, Mniów, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Opatów, Opoczno, Orońsko, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Pawłów, Piekoszów, Pińczów, Pionki, Połaniec, Przedbórz, Przysucha, Przytyk, Radom, Radoszyce, Raków, Samborzec, Sandomierz, Sędziszów. Sienno, Skaryszew, Skarżysko-Kamienna, Sobków, Starachowice, Staszów, Stąporków, Suchedniów, Sulejów, Szydłowiec, Wierzbica, Wolanów, Waśniów, Zagnańsk, Zakrzew, Zwoleń, Żarnów.


Pomiary hałasu w  środowisku pracy w praktyce

Hałas jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. Szkodliwy efekt oddziaływania hałasu na słuch zależy od wielkości energii akustycznej docierającej do uszu pracownika, czyli od poziomu ciśnienia akustycznego hałasu i czasu jego oddziaływania.

Wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy oraz wartości największych dopuszczalnych natężeń (NDN) dla tych wielkości, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). Zgodnie z tym rozporządzeniem hałas w środowisku pracy charakteryzowany jest przez:

 • poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie może przekraczać - 85 dB,
 • maksymalny poziom dźwięku A nie może przekraczać wartości - 115 dB,
 • szczytowy poziom dźwięku C nie może przekraczać wartości - 135 dB.

Oceniając ryzyko zawodowe można przyjąć zasadę opisaną w normie PN-N-18002 uwzględniając krotność (k) NDN dla hałasu:

 • k ≤ 0,5 (poniżej 80 dB) – ryzyko małe,
 • 0,5 < k ≤ 1 (między 80, a 85 dB)  – ryzyko średnie,
 • k > 1,0 (powyżej 85 dB) – ryzyko dużo.

Od wykonywania pomiarów hałasu, możemy odstąpić, kiedy wyniki dwóch ostatnich badań  i pomiarów wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat, nie przekroczyły 0,2 wartości NDN.

Pomiary hałasu przeprowadza się na stanowisku pracy w miejscu, gdzie zwykle znajduje się głowa pracownika, podczas jego nieobecności. Sytuacja nieokreślona: dla osoby stojącej – 1,55 m od płaszczyzny, na której stoi pracownik, natomiast dla osoby siedzącej – 0,80 m. Jeśli obecność pracownika w czasie pomiarów jest niezbędna np. do obsługi maszyny, to mikrofon jest umieszczany w odległości ok. 0,1 - 0,4 m od kanału ucha zewnętrznego, po stronie ucha narażonego na wyższe poziomy hałasu.


Pomiary drgań mechanicznych w praktyce

Negatywne skutki oddziaływania drgań mechanicznych na organizm człowieka zależą w dużej mierze od miejsca wnikania drgań do organizmu. Z tego powodu drgania mechaniczne zostały podzielone na:

 • drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne (osobami narażonymi  są operatorzy ręcznych narzędzi o napędzie pneumatycznym, hydraulicznym, elektrycznym lub spalinowym), drgania te nazywane  są drganiami miejscowymi,
 • drgania wnikające do organizmu człowieka przez nogi i plecy (osobami narażonym są kierowcy, maszyniści i operatorzy pojazdów, wózków widłowych, maszyn budowlanych, drogowych oraz rolniczych), na których praca wykonywana jest w pozycji siedzącej, drgania te nazywane są drganiami ogólnymi.

Parametrem służącym do przeprowadzenia oceny narażenia na drgania miejscowe jak i ogólne są skuteczne wartości przyspieszeń drgań zmierzone dla kierunków x, y i z na stanowisku pracy przy wykonywanych czynnościach.

Wielkości charakteryzujące drgania mechaniczne w środowisku pracy oraz wartości największych dopuszczalnych natężeń (NDN) dla tych wielkości, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). Zgodnie z tym rozporządzeniem drgania w środowisku pracy charakteryzowany jest przez:

 • drgania działające przez kończyny górne (drgania miejscowe)  - dzienna ekspozycja na drgania A(8)  - 2,8 m/s2 i krótkotrwała ekspozycja na drgania, ahv, 30min - 11,2 m/s2; 
 • drgania o działaniu ogólnym (drgania ogólne) - dzienna ekspozycja na drgania A(8)  - 0,8 m/s2 i krótkotrwała ekspozycja na drgania, aw, 30min - 3,2 m/s2;

Oceniając ryzyko zawodowe można przyjąć zasadę opisaną w normie PN-N-18002 uwzględniając krotność (k) NDN:

 • k ≤ 0,5 – ryzyko małe,
 • 0,5 < k ≤ 1 – ryzyko średnie,
 • k > 1,0 – ryzyko dużo.

Od wykonywania pomiarów drgań mechanicznych, możemy odstąpić, kiedy wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat, nie przekroczyły 0,2 wartości NDN.


Kontakt:


Laboratorium Badań Środowiska Pracy - Grupa Interlis Sp. z o.o.
ul. Popiełuszki 18a, 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 308 00 38   tel. 660 791 880
www.interlis.pl  e-mail: pracowniaskarzysko@interlis.pl

 

Aktualności

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP

  31 Marzec 2016
Więcej

Ekspert bezpieczeństwa i higieny pracy

  16 Styczeń 2016
Więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Potrzebujesz naszej pomocy? Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wypełnij formularz